Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition No.3, 2017

6 BUITENLANDS NIEUWS DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION APRIL 2017 IDS 2017 trekt recordaantal bezoekers KEULEN Meer dan 155.000 men- sen uit 157 landen bezochten dit jaar de International Dental Show (IDS), volgens de laatste cijfers van organisator Koelnmesse. Dit is een stijging van 12 procent vergeleken met de editie in 2015. Daarnaast is het aantal internationale deelne- mers met 20 procent gestegen tot maar liefst 60 procent. Ook was er een lichte stijging in bezoekers uit Duitsland zelf. Er was een signifi cante toe- name in het aantal bezoekers uit bijna alle regio’s: Midden- en Zuid-Amerika (+52,9 procent), Oost- Europa (+43 procent), het Midden- Oosten (+31,9 procent), Afrika (+31,7 procent) en Azië (+28 procent). Het aantal deelnemers uit Noord- Amerika (+15,7 procent) en de rest van Europa (+12,6 procent) steeg ook aanzienlijk. Een enquête onder bezoekers wees uit dat ongeveer driekwart van de respondenten tevreden tot zeer tevreden was met de IDS 2017. De meerderheid van de onder- vraagden (90 procent) zou de IDS aanbevelen aan zakelijke partners, en 70 procent is van plan de IDS in 2019 weer te bezoeken. Op de beurs exposeerden 2.305 bedrijven uit 59 landen (in verge lijking: 2.182 bedrijven uit 56 landen twee jaar geleden) op een oppervlakte van 163.000 m² (158.200 m² in 2015). Van de meer dan 155.000 bezoekers uit 157 FOTO: KOELNMESSE lande n (138.000 bezoekers uit 151 landen in 2015) kwam meer dan 60  procent (ten opzichte van ©2017 Dentsply Sirona. Alle rechten voorbehouden. Dé nummer één nu uitgebreid met extra kleuren! A1 A2 A3 Universal SDR® flow+ Bulkvulmateriaal Wij rusten niet op onze lauweren. Dentsply Sirona ontwikkelde de klinisch bewezen SDR® formule. Vervolgens hebben we de slijtvastheid en radiopaciteit verhoogd en drie nieuwe kleuren toegevoegd om het nieuwe SDR® flow+ te ontwikkelen. Naast al deze verbeteringen kunt u nog steeds rekenen op uitstekende adaptatie aan de caviteit, het unieke zelfnivellerende karakter en meer dan zes jaar klinisch succes die van het origineel dé nummer één van de bulkvulmaterialen heeft gemaakt. We hebben dan wel het origineel ontwikkeld, dat is geen reden om te stoppen met innoveren. Ongeëvenaard en beter dan ooit! 51 procent in 2015) uit het buiten- land. IDS 2017 richtte zich op digitale productie en diagnostiek, intel- ligente netwerkoplossingen voor praktijken en laboratoria, slimme diensten voor tandartsen en tand- technici, evenals de verdere verbe- tering van patiëntenzorg en dus mondgezondheid wereldwijd. De volgende IDS vindt plaats van 12 tot 16 maart 2019. (bron: Dental Tribune International) Hongkong en Singapore zien tandartsen- tekort stijgen HONGKONG/SINGAPORE In Neder- land is het een bekend probleem, maar ook in Hongkong en Singapore dreigt de komende jaren een serieus tekort aan tandartsen. Daarvoor waarschuwen experts. Oorzaak van het tekort is de groeiende populatie en de vergrijzing. Met het huidige aantal lokaal opgeleide tandartsen zijn beide regio’s onvoldoende toe- gerust om de veranderde vraag van een steeds oudere populatie aan te kunnen. In de komende tien jaar zal in Hongkong een tekort ontstaan aan tandartsen en andere medische be- roepen, blijkt uit een rapport van de overheid dat in de komende maan- den zal verschijnen. Dat schrijft de South China Morning Post. Een van de maatregelen die de commissie in het rapport adviseert, is om meer gekwalifi ceerd medisch personeel uit het buitenland toe te staan. Voor deze groep gelden nu nog beperken- de maatregelen. Hoewel het over- grote deel van de bevolking zich in een enquête negatief uitsprak over het aantrekken van medisch perso- neel uit het buitenland, wordt van deze mogelijkheid inmiddels veel- vuldig gebruik gemaakt. Meer medici aantrekken uit het buitenland lost echter slechts een deel van het probleem op in Hong- kong en Singapore. Met een steeds ouder wordende populatie veran- dert niet alleen de vraag naar tand- heelkundige zorg, maar is er ook meer behoefte aan complexe zorg vanuit de geriatrische patiënt. Met het oog op de vergrijzing zijn er nu te weinig tandartsen gespe- cialiseerd in geriatrische zorg. Om dit tekort aan te pakken is het mi- nisterie van Gezondheid in Singa- pore gestart met het aanbieden van beurzen om studenten te laten spe- cialiseren in tandheelkundige zorg voor ouderen of mensen met een handicap. Ook met het openen van een speciale tandartskliniek gericht op de geriatrische patiënt, afgelo- pen juni, hoopt de overheid beter te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar tandartsen gespeciali- seerd in ouderenzorg. (bron: DTI)

Pages Overview