Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition No.3, 2017

DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION APRIL 2017 REPORTAGE 17 “ T-Scan trekt heilige huisjes over occlusie en articulatie in twijfel” TEKST: ANNE DOELEMAN De T-Scan meet nauwkeurig de articulatie en occlusie. Zo nauwkeurig, dat eventuele verstoring hiervan tot op de tiende millimeter zichtbaar wordt. Het miniem “afstoff en” van een element kan vervolgens veel pijnklachten opheff en, zegt Arjan Starrenburg, zowel enthousiast gebruiker als distributeur van de T-Scan in Nederland. Ondanks alle scepsis die hij tegenkomt, is hij heilig overtuigd van de vele mogelijkheden van het productconcept, zo vertelde de tandarts aan Dental Tribune. De T-Scan werkt eigenlijk heel sim- pel. Patiënten bijten op de sensor van het diagnostische apparaat, waardoor digitale beelden gemaakt worden van de occlusie en articu- latie. Zo wordt de timing in 2D- en 3D-beelden zichtbaar: de wijze en volgorde waarop de elementen in de onder- en bovenkaak elkaar raken. Daarnaast is te zien welke elementen de grootste krachten te “We kijken als tandartsen te weinig naar de biomechanische aspecten” verwerken krijgen en daarmee dus de mate van overbelasting van de elementen. Kortom: er wordt door deze extra data veel meer zicht- baar. Nieuwe inzichten Die schat aan informatie geeft veel nieuwe inzichten over arti- culatie en occlusie en het krach- tenspel in de mond, zegt Arjan Starrenburg, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bio-Energetische Tandheelkunde. De huidige visie – dat articulatie en occlusie een veel kleinere rol spelen dan eerder gedacht – kan in twijfel worden getrokken, aldus de tandarts uit Honselerdijk: de digitale analyse van de occlusie maakt dingen zichtbaar die tot nu toe niet zichtbaar waren. “We kij- ken als tandartsen veel te weinig naar de biomechanische aspecten van het functioneren van het gebit, terwijl dit de belangrijkste reden is waarom restauraties kapot gaan.” Volgens Starrenburg is het erg be- langrijk om te werken naar een hoektandgeleiding: “Dat geeft rust in de mond.” Starrenburg zegt dagelijks te worden gesterkt in zijn bevindin- gen. Hij zet de T-Scan onder meer in bij restauratieve behandelingen, implantologie, orthodontie en bij onbegrepen pijnklachten (TMD, Referred pain). Dit zijn zeer dankbare indicaties voor de T-Scan, stelt hij. Elementen die (iets) te hoog blij- ken te zijn, polijst hij in de juiste contour. Vaak is het polijsten of- wel inslijpen van honderdsten van milli meters al afdoende, aldus Starrenburg; behalve bij kronen, die vergen vaak iets meer correc- tie. Het neurologisch stoorveld wordt op die manier weggehaald, en mensen komen zo volgens deze tandarts vaak relatief makkelijk van hun pijn af. Het is bovendien een permanente oplossing, in tegen- stelling tot bijvoorbeeld het aan- meten van een stabilisatiesplint bij bruxisme, die ook ruimte inneemt in de mond waardoor de tong min- der ruimte krijgt. Snurken of zelfs apneu is dan een mogelijke bijwer- king, aldus Starrenburg, die men- sen uit heel Nederland behandelt. Vaak zijn zij volgens hem erg blij: “Eindelijk iemand die me begrijpt,” klinkt het regelmatig. Starrenburg benadrukt dat ook de preventieve rol om pijnklachten te voorkomen een zeer grote functie van de T- Scan is. Heilige huisjes De grote rol die Starrenburg toe- dicht aan occlusie en articulatie stuit op weerstand in het veld. “Ik heb gemerkt dat het afstappen van aan zekerheid grenzende waar- schijnlijkheden wordt gezien als het omverschoppen van heilige huisjes. Ik ben niet zo’n polemisch fi guur, maar ik wil de rol van de T-Scan en de nieuwe inzichten over de (over)belasting en articu- latie en occlusie wel graag voor het voetlicht brengen.” Dat de T- Scan niet evidence based zou zijn, zoals sceptici plachten te zeggen, spreekt Starrenburg direct tegen. Er zijn volgens hem wel degelijk onderzoeken die de werking van de T-Scan wetenschappelijk on- derbouwen, vooral gepubliceerd in Amerikaanse tijdschriften, hoewel hij aangeeft dat ook in Nederland onderzoeken lopen. Zijn afwijkende visie wordt Starrenburg niet door iedereen in dank afgenomen. Wel door men- sen die overtuigd zijn geraakt van de kracht van de T-Scan. Dat zijn er al aardig wat: in Nederland gebrui- ken momenteel zo’n 140 tandart- sen de T-Scan. Zij zijn werkzaam in algemene praktijken, verwijsprak- tijken en gespecialiseerde centra. “Over vijftig jaar heeft de helft van de tandartsen een T-Scan” “Het zijn ook tandartsen die kijken naar de totale mens, maar vooral tandartsen die netjes willen wer- ken en duurzaam willen restaure- ren.” Missie Starrenburg is met zijn dental de- pot Easier Dental Care sinds vier jaar distributeur van de T-Scan in Nederland. Vijf jaar geleden kwam de tandarts in aanraking met de Amerikaanse fabrikant Tekscan, ontwikkelaar van de T-Scan. Nadat hij zelf een apparaat aanschafte en overtuigd raakte van zowel de T- Tandarts Arjan Starrenburg met de T-Scan. Scan als de achterliggende fi loso- fi e, begon hij met de distributie van de T-Scan in Nederland en Vlaams België. Hij werd een enthousiast promotor. Niet voor het geld ove- rigens: van de 11.000 euro die het apparaat kost, houdt Starrenburg naar eigen zeggen zelf nauwe- lijks iets over. Dat voorzien wordt in een behoefte, blijkt wel uit het feit dat Nederland in 2015 het land was waar de meeste T-Scans ver- kocht werden. Meer dan in heel de Verenigde Staten. Starrenburg draagt zijn enthou- siasme voor het digitale-occlusie- concept en het belang van occlusie en articulatie zo veel mogelijk uit. Elke week spreekt hij wel ergens voor een IQual-groep. En als een tandarts een T-Scan aanschaft, krijgt hij van Starrenburg uitge- breide uitleg en instructies. Niet dat werken met het apparaat zo moeilijk is. “Het is een kwestie van de sensor in de mond plaatsen en de patiënt laten bijten.” Starrenburg geeft hands-on trainingen in de betreff ende praktijken, vooral voor het stellen van de juiste analyse van de digitale gegevens en om deze goed te interpreteren. De T-Scan bestaat al langere tijd, maar had aanvankelijk wat kinderziekten. Vanaf 2008 kwam een versie op de markt die erg goed werkbaar is, zegt Starrenburg. Snel, stabiel en met een goede sensor voor reproduceerbare metingen. Hij zet zijn missie voor een beter begrip van articulatie en occlusie met veel enthousiasme voort. Zijn tijd komt nog wel, denkt hij. “Over vijftig jaar heeft de helft van de tandartsen een T-Scan in de prak- tijk, daar ben ik van overtuigd.” European leader in infection control schülke + uw leverancier van producten voor: desinfectie, reiniging en verzorging van uw handen reiniging en desinfectie van oppervlakken reiniging en desinfectie van instrumenten reiniging en desinfectie van dentale specialiteiten dispensers en overige toepassingsmaterialen schülke + vvererv zorzorzozorzororgtgttgtt ookookok geacccccrcrrrc eeededie teeteeeeerderrderdrderderde ininfecfecfeccctietietiettt prevveennnnv alsmedmemededde adviseren wij uuu ten aanzinzinziienenen vann ppproduct gebruik. iiini ininingenngengegengengen in in in un uuun uuwww pw pw pw praraakarr tietieieeeettraatratrat tijk, k, Informatie via www.schuelke.com; ; salesbenelux@schuelke.com of telefonisch via 023 – 535.26.34. l @ h lk l b Kwaliteit. Zekerheid. schülke.

Pages Overview