Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition No.3, 2017

4 BINNENLANDS NIEUWS DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION APRIL 2017 ACTA op achtste plaats in internationale ranglijst LONDEN Het Academisch Cen- trum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) staat in de lijst van vijftig beste tandheelkundeopleidingen op de achtste plaats. De QS World University Rankings by Subject 2017 wordt samengesteld op basis van de onderzoeksimpact, de academi- sche reputatie en de reputatie als werkgever. De Radboud Universi- teit vinden we terug op plaats  41. De Rijksuniversiteit Groningen staat niet in de lijst. De Universiteit van Hong Kong gaat in de begin maart gepubli- ceerde ranglijst aan kop, gevolgd door de Universiteit van Michigan en de Universiteit van Tokio. Van de 25 beste opleidingen komen er acht uit de Verenigde Staten en vier uit het Verenigd Koninkrijk. Denemarken en Zweden komen elk tweemaal voor. De hoge notering voor ACTA is opvallend, omdat de Amsterdamse tandheelkundeopleiding voor het eerst in de lijst voorkomt. Evenzeer opmerkelijk is dat uit de Nationale Studenten Enquête eind vorig jaar een ander beeld naar voren kwam: studenten bleken juist meer te spreken over de tandheelkunde- opleidingen in Groningen en Nijmegen. Parodontitis kan wijzen op diabetes AMSTERDAM Een slechte conditie van het tandvlees kan een signaal zijn voor een lichamelijke ziekte. Zo kan parodontitis wijzen op dia betes mellitus. Als regiehouders binnen de mondzorg zouden tandartsen zich daar beter bewust van moeten zijn, zodat zij een rol kunnen spelen in het signaleren van diabetes. Dat stelt ACTA-onder zoeker Wijnand Teeuw op basis van zijn promotie- onderzoek. Teeuw richtte zich in zijn onder- zoek op de aanwezigheid van niet- gediagnosticeerde diabetes mellitus onder parodontitispatiënten. Door de afwezigheid van klachten in het beginstadium, wordt de ziekte in de regel pas na jaren vastgesteld. Op dat moment heeft de ontregelde bloedsuikerspiegel vaak al tot on- herstelbare schade geleid aan bloed- vaten en organen. Aanwijzingen die al in een vroeg stadium duiden op de aanwezigheid van diabetes, zijn dan ook meer dan gewenst. “Omdat pa- rodontitis een van de complicaties is van diabetes, zou de aanwezig- heid ervan kunnen fungeren als een vroege aanwijzing,” vertelt Teeuw. Met behulp van een nieuwe ge- valideerde vingerprik-methode mat Teeuw de geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c)-waarden bij in totaal 313 parodontitispatiënten bij ACTA: 126 met een milde vorm, 78 met ernstige parodontitis en 109 patiënten zonder de aandoening. Bij 1 op de 5 mensen vond Teeuw ver- hoogde HbA1c-waarden, wat duidt op de aanwezigheid van diabetes. De patiënten waren hier niet van op de hoogte. Op basis van zijn bevindingen concludeert Teeuw dat een tand- heelkundige praktijk een goede plek kan zijn voor het screenen op deze volksziekte. Mensen met aanwijzin- gen voor (pre-)diabetes kunnen zich vervolgens via de huisarts nader la- ten onderzoeken, en als inderdaad de diagnose diabetes wordt gesteld, met de behandeling starten. Teeuw ontving voor zijn proef- schrift fi nanciële steun van Philips Oral Healthcare. (bron: ACTA) Papieren formulieren verdwijnen voor patiënt in langdurige zorg in een Wlz-instelling (Wet langdu- rige zorg) verblijven en een indica- tie voor verblijf met behandeling hebben. Voordat de verandering defi ni- tief plaatsvindt, wordt in juni nog een proef uitgevoerd. Gedurende deze maand kijken alle betrok- ken partijen naar het functione- ren van de nieuwe werkwijze, met name binnen het betalingsproces. Een stuurgroep bestaande uit het ministerie van Volksgezondheid, Zorginstituut Nederland, Centraal Administratie Kantoor en ZN zal de test monitoren. ZEIST Tandartsen, mondzorghygi- enisten en zorgkantoren hoeven vanaf 1 juli geen papieren mach- tigingen of declaraties meer te gebruiken. Deze wijziging geldt Eerst wordt een proef uitgevoerd enkel voor patiënten in instellin- gen voor langdurige zorg. Dat heb- ben de brancheorganisaties in de mondzorg afgesproken met Zorg- verzekeraars Nederland (ZN). De afspraken komen voort uit het traject vermindering van Ad- ministratieve Lasten Mondzorg, zo meldt ZN. Per 1 juli aanstaande vinden alle machtigingen en de- claraties plaats via het digitale portaal VECOZO. Mondzorgpro- fessionals en zorgkantoren kun- nen deze formulieren vanaf dan daar invullen voor patiënten die GRATIS WATERFLOSSER Effectieveplakverwijdering Verwijdert tot 99,9% tandplak van de behandelde gebieden.1 Gezonder tandvlees Vermindert bloedend tandvlees tot 93% binnen 4 weken.1 B E W E Z E N V E I L I G Bewezen veilig Waterpik® Waterflosser onomstotelijk bewezen veilig gebaseerd op klinische onderzoeken gedurende 50 jaar.1 Superieure reiniging rondom beugels Tot 5x effectiever in het verwijderen van tandplak rondom beugels dan poetsen alleen.1 Meer weten? Plan een Lunch & Learn Neem contact op met Waterpik® en plan een Lunch & Learn. Wij nemen een heerlijke lunch mee voor het hele team en een Waterpik® Waterflosser. Tijdens het praktijkbezoek krijgt u meer inzicht in: • interdentaal reinigen, • beschikbare studies, • het effect van waterflossen door de waterflosser zelf te proberen. LUNCH LEER PROBEER Contact info@waterpik.nl of +31 (0) 35 - 695 14 43 1Ga naar www.waterpik.nl voor de details. WATERFLOSSER

Pages Overview