Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition No.3, 2017

12 BUITENLANDS NIEUWS DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION APRIL 2017 Straumann en MegaGen beëindigen samenwerking na geschil TEKST: BEN ADRIAANSE BASEL, ZWITSERLAND / DAEGU, ZUID-KOREA MegaGen Implant heeft de strategische samen- werking met Straumann Group opgezegd en de investering van Straumann Group direct terugbe- taald. De stap volgt op een geschil over de plaats van MegaGen bin- nen het Straumann-portfolio. In afzonderlijke persberichten pre- senteren de twee bedrijven een eigen voorstelling van de gang van zaken. In 2014 deed Straumann, markt- leider in tandheelkundige implan- taatmaterialen, een investering van 30 miljoen dollar in het Zuid- Koreaanse MegaGen. Het Zwitserse bedrijf kocht een groot aantal obli- gaties, die uiteindelijk omgezet konden worden in aandelen. Beide partijen reageerden destijds en- thousiast: Straumann wilde inspe- len op de vraag naar implantaten uit het lagere prijssegment, terwijl MegaGen met de investering kan- sen zag om bestaande en nieuwe producten verder te ontwikkelen. en De relatie tussen de beide be- drijven is sindsdien bekoeld. De voorwaarden bijbehorende waarderingen binnen de samen- werking zorgden onlangs voor een geschil, schrijft MegaGen, waar- door het Zuid-Koraanse bedrijf ervoor gekozen heeft de investe- ring met rente terug te betalen en zelfstandig verder te gaan. Volgens Eduard Verschuuren, managing di- rector van MegaGen Benelux, kan MegaGen Implant op deze manier “zonder enige belemmering blijven investeren in innovatie en verdere ontwikkeling van onze eigen pre- mium producten en service. Met een wereldwijde omzet van meer dan honderd miljoen dollar zijn wij ervan overtuigd dat het volgen van onze eigen onafh ankelijke strate- gie het beste is voor de toekomst Lezersaanbieding Tijdelijk 30% korting Mondzorg bij mensen met een beperking De mondzorg bij bijzondere zorggroepen is in Nederland en België de afgelopen jaren sterk verbeterd. Toch kan het altijd nog beter. Nu steeds meer mensen met een beperking niet meer in instellingen leven wordt hun beroep op de ‘gewone’ tandarts en mondhygiënist groter. Dat maakt het essentiëler om als professional kennis op te doen over de tandheelkundige behandeling van mensen met een beperking. Voor hen is een mooie en gezonde mond extra belangrijk, omdat dat de bejegening door anderen verbetert. Een goede preventie verkleint de kans op problemen zoals pijn en ontsteking, die juist door mensen met een verstandelijke beperking slecht aangegeven kunnen worden. Dit unieke boek Mondzorg bij mensen met een beperking geeft praktische informatie en uitgebreide casuïstiek over verschillende beperkingen en syndromen. Het bevat bovendien aanwijzingen voor het opstellen en uitvoeren van een goed behandelplan en een effi ciënte behandelaanpak. De problematiek die het meest voorkomt in de gehandicaptenzorg en waarbij het van belang is dat het tandheelkundig team er kennis van heeft, wordt besproken. Mondzorg bij mensen met een beperking is een praktische en onmisbare handleiding voor tandartsen algemeen practici, tandartsen-specialisten, mondhygiënisten en zij die hiervoor in opleiding zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met 121 full colour afbeeldingen. Auteur: Dyonne Broers Omvang: 304 pagina’s Ga naar www.geneeskundeboek.nl en gebruik actiecode mondzorg2017 om van deze actie gebruik te maken! Deze aanbieding is geldig t/m 15 mei 2017 en zolang de voorraad strekt. Onze prijs: €89,50 € 62,50 (t/m 15 mei 2017) Inhoud 1 Gehandicaptenzorg 2 Soorten beperkingen 3 Communicatie 4 Probleemgedrag 5 Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking Behandelstrategie 6 Tandheelkundige diagnostiek 7 Tandheelkundige problemen 8 Tandheelkundige behandelmogelijkheden 9 10 Medische problemen 11 12 Ouderen met een beperking 13 Allochtonen met een beperking 14 Scholingsmogelijkheden Specifi eke aandoeningen en syndromen van MegaGen Implant en haar klanten.” Volgens Straumann heeft het bedrijf een snelgroeiend aanbod van sterke merken, waardoor er geen grote behoefte meer is aan het Koreaanse merk. “Recente ontwikkelingen hebben de busi- ness case voor de samenwerking met MegaGen onaantrekkelijk ge- maakt,” aldus het persbericht. De Zwitsers stellen dat MegaGen geen genoegen nam met de waardering van de te kopen aandelen, ook na- dat Straumann met een beter bod kwam. “Daardoor verdween de goe- de harmonie van onze onderlinge relatie,” aldus Marco Gadola, CEO van de Straumann Group. Gadola onderstreept dat Straumann heeft geïnvesteerd in sterke partners als Anthogyr, Equinox Medentika, Zi- nedent en Neodent om uit te brei- den in het non-premiumsegment in China, India, Rusland en Oost- Europa. Wereldmond- gezondheidsdag: mondgewoonten kunnen beter, aldus enquête GENÈVE Weet de wereldbevol- king genoeg over goede mond- gewoonten? Die vraag stond cen- traal tijdens World Oral Health Day (WOHD), die op 20 maart plaatsvond. Op deze dag moedigt de World Dental Federation (FDI) mensen aan tot een betere mond- verzorging. Een online enquête, uitgevoerd in twaalf landen on- der meer dan 12.000 volwassenen, toonde aan dat er op voorlichtings- gebied nog het nodige te winnen valt. In acht van de onderzochte landen dacht minimaal de helft van de ondervraagden dat het be- langrijk is om na elke hoofdmaal- tijd direct de tanden te poetsen. Dit ongewenste poetsgedrag komt het meest voor in Brazilië, Mexico, Egypte en Polen (84, 81, 62 en 60%, respectievelijk). De FDI adviseert om ten minste dertig minuten na de maaltijd te wachten met poet- sen, zodat het glazuur niet ver- zwakt wordt. “De resultaten van de enquête benadrukken dat een kennistekort een goede mondverzorging vaak in de weg staat,” aldus FDI-voorzitter dr. Patrick Hescot. “Wij willen dat iedereen zich tijdens deze WOHD realiseert dat met een goede mond- verzorging, het vermijden van risi- cofactoren en een periodieke tand- artscontrole de mond beschermd wordt. Een gezonde mond stelt ons in staat te spreken, lachen, ruiken, proeven, kauwen, doorslikken, aan te raken en een groot aantal emo- ties over te brengen met zelfver- trouwen en zonder pijn, ongemak en ziekte. Een goede mondgezond- heid is belangrijk en verbetert de levenskwaliteit.” De respondenten in de meeste onderzochte landen dachten ten onrechte dat het spoelen van de tanden met water na het poetsen belangrijk is. Deze mythe kwam het meeste voor bij participanten uit Brazilië, Zuid-Afrika, Mexico, India en Canada (77, 75, 73, 67 en Lees verder op pagina 13

Pages Overview