Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

8 News Dental tribune Polish Edition Nie ma wakacji od mycia zębów! zorganizowano akcję 20 sierpnia br. na sopockiej pla- ży, eduka- cyjną pod hasłem: „Nie ma waka- cji od mycia zębów!”. Cel akcji jest jak najbardziej uzasadniony. Od- setek Polaków ze zdrowym przy- zębiem jest dramatycznie niski, a 90% dzieci w wieku 7 lat ma próch- nicę. Pomysłodawcą i realizatorem akcji były higienistki stomatologiczne zrzeszone w Polskiej Akademii Profi- laktyki Stomatologicznej. W minioną niedzielę, 20 sierpnia, sopocka plaża jak zwykle wypełniła się plażowiczami. Tego dnia odpoczywają- cy, oprócz uroków morza i plaży, mogli skorzystać z dodatkowej atrakcji – spo- tkania z higienistkami stomatologicz- nymi Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej (PAPS). To one zapla- nowały dla wczasowiczów akcję eduka- cyjną pod nazwą „Nie ma wakacji od mycia zębów!”. Wydarzenie skierowane było do wszystkich grup wiekowych. Celem realizowanego przez PAPS projektu jest edukowanie Polaków na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą jej brak. Ważnym elementem akcji był pro- fesjonalny instruktaż higieny, włącz- nie z prezentacją prawidłowych metod szczotkowania. Odwiedzający namiot AD III Kongres CERAMISTS No Limits — Przebudzenie — 29–30.09.2017 Andel’s hotel, Łódź VINCENZO MUTONE ALESSANDRO IORIO PHIL REDDINGTON JOSHUA POLANSKY NAOTO YUASA STEFAN PETROV SOFIEN RIAHI RAFAEL ANDRES SANTRICH VICTOR CLAVIJO JUNGO ENDO Ceramists Friends’ Day – 28.09.2017 – Warsztaty przedkongresowe – 200 zł Opłata za konferencję 1190 zł, Studenci 650 zł, Warsztat 400 zł, Party No Limits 50 zł, Ceramists Masters Cup 50 zł szkolenia@pracowniapz.pl www.ceramists.pl tel.: +48 793 199 770 Ryo Miwa Coordinator Organiser / Organizator Pracownia Pozytywnych Zmian e-mail: szkolenia@pracowniapz.pl tel.: +48 793 199 770 andel's Hotel Łódź ul. Ogrodowa 17 91-065 Łódź Poland www.andelslodz.pl Visit us on Facebook Odwiedź nas na Facebook www.facebook.com/Ceramists Wydawnictwo Kwintesencja akcji „Nie ma wakacji od mycia zębów!” otrzymali praktyczne wskazówki na temat właściwej profilaktyki oraz pod- powiedź, jak dobrać spersonalizowane do potrzeb produkty do higieny jamy ustnej. W sumie intensywnie pracowało 13 stomatologicznych. Wszystko odbyło się w profesjonalnych i sterylnych warunkach. higienistek Organizatorzy zadbali także o dodat- kowe atrakcje dla osób, które skorzysta- ły z zaproszenia do udziału w akcji. Dla najmłodszych przygotowano liczne za- bawy, dla nieco starszych ciekawe poga- danki. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne upominki – prób- ki produktów do higieny jamy ustanej oraz dyplomy. Akcję wspierał Instytut Blend-a-Med Oral-B. Firma Kol-den- tal ufundowała upominki dla uczest- ników. W sumie w akcji wzięło udział ok. 600 osób w różnym wieku. PAPS wyznaczyła sobie podwójny cel. Pierwszym jest poprawa alarmują- cego stanu higieny jamy ustnej u Pola- ków – co ważne, we wszystkich grupach wiekowych. Drugi to promocja zawodu higienistki stomatologicznej jako part- nera pacjentów w profilaktyce i higie- nie jamy ustnej. Higienistki wierzą, że z czasem Polacy chętniej będą od- wiedzali gabinety higieny, aby wykonać zabiegi higienizacyjne oraz otrzymać praktyczne wskazówki na temat pra- widłowej higieny i kształtowania zdro- wych nawyków. Jak donosi „Raport z panelowego spotkania ekspertów stomatologii i me- dycyny ogólnej z okazji Europejskie- go Dnia Zdrowych Dziąseł’ z 12 maja 2017 r., który został opublikowany przez Polskie Towarzystwo Periodontologicz- ne, wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce pod kie- rownictwem prof. Górskiej w 2014 r. są alarmujące. Odsetek osób ze zdrowym przyzębiem oscyluje pomiędzy 1,6% w grupie 35-44 lata i 0,8% w grupie 65-74 lata. Wraz z wiekiem wzrastał także odsetek pacjentów wymagających leczenia specjalistycznego: z 18,8% do 27,6%, natomiast w grupie osób po zawale mięśnia sercowego, przy śred- niej wieku 55,2 roku, odsetek ten wzra- stał do 40,5%. Te dane oraz inne donie- sienia o wzrastającej liczbie zachorowań na raka jamy ustnej wskazują na dużą potrzebę leczenia stomatologicznego, w tym periodontologicznego, obejmują- cego zabiegi profilaktyczno-lecznicze, jak również ukierunkowanego na tzw. czujność onkologiczną. Wyniki badań Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej dla dzieci 7-letnich (lata 2003 i 2011) oraz 12-letnich (lata 2010 i 2012) wskazują, że częstość występo- wania próchnicy zarówno w roku 2003, jak i w 2011 wynosiła 90,5%. Akcji edukacyjnych dedykowanych znaczeniu właściwej higieny jamy ust- nej powinno być zatem jak najwięcej. Wzrosnąć powinna także liczba wizyt Polaków w gabinetach stomatologicz- nych oraz higienizacyjnych. Organiza- torzy akcji „Nie ma wakacji od mycia zębów!” już planują kolejne działania. (PAPS) Polska Akademia Profilaktyki Sto- matologicznej to niezależna organizacja zrzeszająca higienistki sto- matologiczne, której misją jest eduka- cja podyplomowa i wspieranie rozwoju zawodowego higienistek w Polsce oraz budowanie pacjentów w zakresie roli higienistki w profilakty- ce chorób jamy ustnej. świadomości

przegląd stron