Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

Dental tribune Polish eDition Praktyka 11 Kuźnik-Trocha K, Olczyk K. Hialuronian – struktura, metabolizm, funkcje i rola w procesach gojenia ran. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2008; 62: 651-659. 2. Chen WY, Abatangelo G. Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen., 1999; 7: 79-89. 3. David-Raoudi M, Tranchepain F, De- schrevel B, Vincent JC, Bogdanowicz P, Boumediene K, Pujol JP. Diffe- rential effects of hyaluronan and its fragments on fi broblasts: relation to wound healing. Wound Repair Regen., 2008; 16: 274-287. 4. Casale M, Moffa A, Vella P, Sabati- no L, Capuano F, Salvinelli B, Lopez MA, Carinci F, Salvinelli F. Hyaluro- nic acid: Perspectives in dentistry. A systematic review. International Jo- urnal of Immunopathology and Phar- macology 2016, Vol. 29(4) 572-582. 5. Koray M, Ofluoglu D, Onal EA, Ozgul M, Ersev H, Yaltirik M, Tanyeri H. Efficacy of hyaluronic acid spray on swelling, pain, and trismus after sur- gical extraction of impacted mandi- bular third molars. Int J Oral Maxil- lofac Surg. 2014 Nov;43(11):1399-403. 6. Nolan A, Baillie C, Badminton J, Ru- dralingham M, Seymour RA. The effi- cacy of topical hyaluronic acid in the management of recurrent aphthous ulceration. Journal of Oral Pathology & Medicine Volume 35, Issue 8, pages 461-465, September 2006. 7. Kim JJ, Song HY, Ben Amara H, Ky- ung-Rim K, Koo KT. Hyaluronic Acid Improves Bone Formation in Extrac- tion Sockets With Chronic Pathology: A Pilot Study in Dogs. J Periodontol. 2016 Jul;87(7):790-5. 8. Özan F, Şençimen M, Gülses A, Ayna M. Guided Bone Regeneration Technique Using Hyaluronic Acid in Oral Implantology. http://dx.doi. org/10.5772/63101. 9. Boot W, Gawlitta D, Nikkels PG, Po- uran B, van Rijen MH, Dhert WJ, Vo- gely HC. Hyaluronic Acid-Based Hy- drogel Coating Does Not Affect Bone Apposition at the Implant Surface in a Rabbit Model. Clin Orthop Relat Res. 2017 Mar 16. 10. Sandhu GK, Khinda PK, Gill AS, Kalra HS. Surgical re-entry evalu- ation of regenerative efficacy of bio- active Gengigel® and platelet-rich fibrin in the treatment of grade II furcation: A novel approach. Con- temp Clin Dent. 2015 Oct-Dec; 6(4): 570-573. 11. Dahiya P, Kamal PR. Hyaluronic Acid: A Boon in Periodontal Thera- py. N Am J Med Sci. 2013 May; 5(5): 309-315. 12. Bansal J, Kedige SD, Anand S. Hyalu- ronic acid: a promising mediator for periodontal regeneration. Indian J Dent Res. 2010 Oct-Dec;21(4):575-8. 13. Kalra SH, Monga C, Kalra KH, Kal- ra SH. A roentgenographic asses- sment of regenerative efficacy of bioactive Gengigel(®) in conjunction with amnion membrane in grade II furcation defect. Contemp Clin Dent. 2015 Apr-Jun;6(2):277-80. 14. Gontiya G, Sushama R, Galgali SR. Effect of hyaluronan on periodonti- tis: A clinical and histological study. J Indian Soc Periodontol. 2012 Apr- -Jun; 16(2): 184-192. 15. Gupta S, Kediege SD, Gupta A, Jain K. Evaluation of Gengigel® Applica- tion in the Management of Furcation with Coronally Advanced Flap thro- wym poziomym i pionowym ubytkiem kości w okolicy furkacji pierwszego prawego zęba żuchwy po stronie prawej wykonano zabieg płatowy polegający na mechanicznym oczyszczeniu korzeni zęba. Do pokrycia ubytku kości zastoso- wali 0,8% kwas hialuronowy (Gengigel, Ricerfarma, Italy). Jako membrana zo- stała zastosowana błona owodniowa. Po 6 miesiącach ubytek pionowy wynosił mniej niż 1 mm. Gauri Gontiya i Sushama R. Galga- li w 2012 r. przeprowadzili badania na grupie 26 pacjentów, u których występo- wały patologiczne kieszenie przyzębne o głębokości ≥ 5 mm. Do kieszeni przy- zębnych trzykrotnie aplikowano 0,2% kwas hialuronowy w odstępach jedno- tygodniowych. W 4., 6. i 12. tygodniu dokonywano pomiarów kontrolnych: GI, BI, PPD, RAL. W 12. tygodniu Gingival Index został obniżony o 56,14%, Ble- eding Index spadł o 98,21%. Pomiar PPE i RAL nie wykazały znaczącej różnicy między grupą badawczą a kontrolną. S. Gupta i wsp. wybrali grupę 20 pa- cjentów z II stopniem zajęcia furkacji i podzielili losowo na 2 podgrupy A i B. Wszystkim pacjentom wykonano kire- taż otwarty. U pacjentów z podgrupy A zastosowano dodatkowo 0,8% Gengigel. Po 6 miesiącach u wszystkich pacjen- tów wykonano pomiar: PI, GI, BI, PPD, RAL. Zaobserwowano znaczącą popra- wę w obrębie wszystkich wskaźników zarówno w podgrupie A, jak i B. Sehdev B, Bhongade ML, Ganji KK przeprowadzili badania na grupie 20 osób z zapaleniem przyzębia (PPD ≥5 mm, CAL ≥5 mm) losowo podzielo- nych na 2 grupy po 10 osób w każdej. W grupie badawczej wykonano kiretaż otwarty, defekt tkanki kostnej pokryto kwasem hialuronowym w połączeniu z bioresorbowalną membraną. W grupie kontrolnej wykonano kiretaż otwarty i zastosowano bioresorbowalną mem- branę. Po 6 miesiącach wykonano po- miaru PPD, którego średnia redukcja w grupie badawczej wynosiła 4,52 mm, a w grupie kontrolnej 2,97 mm. Podsumowanie Kwas hialuronowy, ze względu na złożone interakcje z komórkami i ma- cierzą zewnątrzkomórkową organizmu, posiada zdolność do regulowania wielu procesów zachodzących w tkankach. Wykazuje właściwości bakteriostatycz- ne, moduluje procesy zapalne, wpły- wa na angiogenezę, wykazuje poten- cjał osteokondukcyjny i może spełniać funkcję nośnika dla innych molekuł. Wszystkie te cechy sprawiają, że obec- nie kwas hialuronowy jest wykorzysty- wany w wielu dziedzinach medycyny. W stomatologii znalazł zastosowanie w zabiegach z zakresu chirurgii stoma- tologicznej, implantologicznej i perio- dontologicznej. Kwas hialuronowy jest substancją bezbarwną, nie posiada sma- ku i zapachu, jest łatwy w aplikacji, nie wykazuje działań niepożądanych i inte- rakcji z innymi lekami. Jest stosunkowo tanią i ogólnodostępną substancją. Może być bezpiecznie stosowany jako sub- stancja wspomagająca terapię. Piśmiennictwo: 1. Olczyk P, Komosińska-Vassev K, Winsz-Szczotka K, ugh Surgical Re-Entry-A Split Mo- uth Clinical Study. J Clin Diagn Res. 2017 Jan;11(1):ZC27-ZC32. 16. Sehdev B, Bhongade ML, Ganji KK. Evaluation of effectiveness of hyalu- ronic acid in combination with bio- resorbable membrane (poly lactic acid-poly glycolic acid) for the treat- ment of infrabony defects in humans: A clinical and radiographic study. J Indian Soc Periodontol. 2016 Jan- -Feb;20(1):50-6. 17. Rajan P, Baramappa R, Rao NM, Pa- valuri AK, PI, Rahaman SM. Hyaluro- nic Acid as an adjunct to scaling and root planing in chronic periodontitis. A randomized clinical trail. J Clin Diagn Res. 2014 Dec;8(12):ZC11-4. 18. Koshal A, Patel P, Bolt R, Bhupinder D, Galgut P. A comparison in posto- perative healing of sites receiving non-surgical debridement augmen- ted with and without a single appli- cation of hyaluronan 0.8% gel. Pre- ventive Dentistry. 2007;2(3):34-37. 19. Galli F, Zuffetti F, Capelli M, Fuma- galli L, Parenti A, Testori T, Espo- sito M. Hyaluronic acid to improve healing of surgical incisions in the oral cavity: a pilot multicentre pla- cebo-controlled randomised clinical trial. Eur J Oral Implantol. 2008 Au- tumn;1(3):199-206. 20. Fujioka-Kobayashi M, Schaller B, Kobayashi E, Hernandez M, Zhang Y, Miron RJ. Hyaluronic Acid Gel- -Based Scaffolds as Potential Car- rier for Growth Factors: An In Vitro Bioassay on Its Osteogenic Poten- tial. J Clin Med. 2016 Dec; 5(12):112. 21. Wojtowicz A, Kresa I, Adamiec M, Mateńko D. Zastosowanie indywidu- alnej siatki tytanowej w augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki z wykorzystaniem rhPDGF – część 1. Implants 2016 Jan 32-35. 22. Lokeshwar VB, Lopez LE, Munoz D, Chi A, Shirodkar SP, Lokeshwar SD, Escudero DO, Dhir N, Altman N. An- titumor activity of hyaluronic acid synthesis inhibitor 4-methylumbelli- ferone in prostate cancer cells. Can- cer Res. 2010 Apr 1;70(7):2613-23. 23. Hamlet SM, Vaquette C, Shah A, Hutmacher DW, Ivanovski S. 3-Di- mensional functionalized polyca- prolactone-hyaluronic hy- drogel constructs for bone tissue engineering. J Clin Periodontol. 2017 Apr;44(4):428-437. acid Agnieszka Krekora i Andrzej Wojtowicz Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Nowogrodzka 59, Pawilon XI Tel.: (22) 502 12 42 Kontakt: AD Greater control over every stage of treatment. ClinCheck software is a powerful and sophisticated tool that supports treatment planning and monitoring. For more information, please visit invisalign-professional.eu Or if you are already an Invisalign provider, please visit learn.invisalign.com © 2017 Align Technology (BV). All Rights Reserved. Invisalign,® ClinCheck® and SmartTrack,® among others, are trademarks and/or service marks of Align Technology, Inc. or one of its subsidiaries or affiliated companies and may be registered in the U.S. and/or other countries. 201862 Rev A

przegląd stron