Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

Produkty 15 AD Dental tribune Polish eDition Waterlase iPlus 2.0 Jeden z najbardziej innowacyjnych laserów wyprodukowany przez amery- kańską firmę Biolase, przeznaczony do praktyki stomatologicznej. Laser wy- posażony jest w SureFire™ YSGG De- livery System (elastyczny światłowód i lekka kątnica), który ułatwia dostęp do okolicy bocznej i powierzchni zwarciowej, co pozwala na znaczne zwiększenie kom- fortu pracy. Laser służy do pracy zarówno w zakresie tkanek miękkich, jak i twardych (w tym kości), w większości przypadków bez konieczności użycia znieczulenia. Jest to jedyny tego rodzaju laser stoma- tologiczny, który pracuje bezkontaktowo w odległości 3-5 mm za pomocą specjal- nej kątnicy TURBO. Posiada szczegółowy protokół leczenia przyzębia (REPaiR) do- stępny jako aplikacja z interfejsem użyt- kownika ekranu dotykowego. Końcówki Radial Firing Perio Tips™ oraz protokoły REPAIR Perio and REPAIR Implant zo- Epic X Ultranowoczesny laser diodowy ame- rykańskiej firmy Biolase. Ten wygodny, niewielkich rozmiarów, przenośny laser posiada szeroką gamę zastosowań. Można go używać w zabiegach: chirurgicznych, periodontologicznych, a także w protetyce i implantologii oraz stomatologii kosme- tycznej. Dzięki końcówce Laser Smile, wybielanie zębów laserem EPIC X trwa zaledwie 20 min. Dodatkowo, laser posia- da moduł terapii przeciwbólowej. Przezna- czona jest do tego specjalna końcówka Low Level Laser Therapy, która wykonuje tera- pię przeciwbólową w obrębie twarzoczasz- ki i kręgosłupa szyjnego oraz w innych ob- szarach, do wykorzystania np. w leczeniu dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowe- go (TMJ). W zakresie procedur obejmu- Waterlase Express™ Biolase Waterlase Express oferuje zalety najczęściej stosowanych procedur laserów erbowych Biolase, ale czyni je prostszymi i bardziej dostępnymi dla każdego dentysty: - stomatologia zachowawcza: opracowa- nie ubytków, usuwanie zmian poddziąsło- wych, retrakcja dziąsła otaczającego koronę, - tkanki miękkie: hemostaza, frenek- tomie, biopsje i zmiany tkanek miękkich, - periodontologia: protokół Repair Pe- rio – periodentitis (krok po kroku), bezpła- towe wydłużanie koron, zabiegi płatowe, - implantologia: protokół Repair Im- plant – periimplantitis (krok po kroku), oczyszczanie powierzchni implantów, za- biegi płatowe, - endodoncja: otwarcie kanału, czysz- czenie, ukształtowanie, pulpotomia, zaopa- trzenie zranionej miazgi zęba, dezynfekcja kanału, usunięcie warstwy mazistej. Wyjątkowe animacje procedur ułatwia- ją naukę – Waterlase Express jest jedynym stały opracowane tak, aby zapewnić za- awansowane metody leczenia paradontozy i periimplantitis, zapewniając bezpieczne i skuteczne leczenie laserem, akceptowane przez pacjentów. www.mispoland.pl Patronat Prasowy jących tkanki miękkie możliwe jest prze- prowadzenie m.in.: odsłonięcia implantów, kiretażu, dekontaminacji kieszonek dzią- słowych, wycinania i plastyki dziąseł, re- trakcji dziąsła dookoła korony (zamiast nici retrakcyjnych) przed pobraniem wycisków czy hemostazy. laserem przedstawiającym szczegółowo, krok po kroku, każdą procedurę za pomocą wysokiej jakości animacji 4K HD. Nieza- leżnie od poziomu wiedzy, od początku- jącego do zaawansowanego użytkownika, biblioteka animacji Waterlase Express jest doskonałym źródłem informacji – ponad 2 godz. materiałów edukacyjnych 4K-Ultra- -HD!

przegląd stron