Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

6 Praktyka Dental tribune Polish Edition Ryc. 10 rem od samotrawiącego uniwersalnego systemu wiążącego (OptiBond XTR Pri- mer, Kerr, Bioggio, Szwajcaria). Po 20 s wcierania osuszano primer przez 5 s. Na zakończenie nałożono czynnik łączący (OptiBond XTR Adhesive, Kerr, Biog- gio, Szwajcaria), który wcierano przez 15 s, a następnie wysuszono powietrzem przez kolejne pięć s (Ryc. 11). Ryc. 11 Cementowanie Po przygotowaniu licówek i powierzchni zębów, na wewnętrz- ną powierzchnię uzupełnień nałożono podwójnie utwardzalny, uniwersalny cement na bazie żywic (NX3, Kerr, Bioggio, Szwajcaria), (Ryc. 12). Przy AD Ryc. 12 osadzaniu licówek lekarze mogą stoso- wać cement w wersji światłoutwardzal- nej (NX3 Light Cure, Kerr) – szcze- gólnie polecany do cementowania tego rodzaju uzupełnień ze względu na nie- ograniczony czas pracy (Ryc. 13). Ryc. 13 Następnie osadzono licówki i wstęp- nie utwardzono cement światłem przez 3-4 s. Po tej czynności można było ła- two usunąć nadmiar cementu bez ry- zyka zmiany położenia licówek. Przed Ryc. 14 inhibicji ostatecznym utwardzeniem wszystkie brzegi cementu pokryto żelem gli- cerynowym, aby uniknąć tworzenia warstwy tlenowej. Cement utwardzono z użyciem diodowej lampy polimeryzacyjnej (Demi™ Ultra, Kerr, Bioggio, Szwajcaria), przez 40 s z każ- dej strony, łącznie z powierzchnią pod- niebienną. Dopasowanie zwarcia Istotną częścią postępowania jest sprawdzenie, czy na licówkach nie wy- stępują kontakty ekscentryczne. Wykończanie i polerowanie Pozostałości cementu usunięto z brze- gów i z powierzchni licówek za pomocą ostrej kirety (kireta Schure 349 firmy Denmat, Lompoc, USA). Brzegi cementu wykończono z użyciem wierteł z drob- nym nasypem (BluWhite Diamonds, Kerr, Bioggio, Szwajcaria). Obszary proksymalne opracowano za pomocą ząbkowanych, jednostronnych pasków ściernych do wykańczania i polerowania (Hawe Diamond Strips firmy Kerr, Biog- gio, Szwajcaria). Ryc. 15 Następnie wszystkie powierzchnie opracowano systemem krążków do wy- kańczania (OptiDisc™, Kerr, Bioggio, Szwajcaria). Gładkość przestrzeni in- terproksymalnych sprawdzono za po- mocą nici dentystycznej. Podobnie jak zęby naturalne, rów- nież odbudowy ceramiczne wymagają skutecznego polerowania w celu nada- nia im gładkości i zminimalizowania powstawania biofilmu bakteryjnego. W związku z tym zastosowano system do polerowania (Occlubrush® firmy Kerr, Bioggio, Szwajcaria). Efekt ostateczny Pacjent był bardzo zadowolony z uzyskanego efektu (Ryc. 14 i 15). Ustalono termin wizyty kontrolnej i za- planowano wizyty profilaktyczne, któ- re mają odbywać się co 6 miesięcy. Dr Gomez jest konsultantem wykonującym odpłatnie zlecenia dla firmy Kerr Den- tal. Opinie wyrażone w niniejszym opisie przypadku są autorstwa doktora Gome- za. Firma Kerr Dental jest producentem wyrobów medycznych i nie udziela porad medycznych. Podczas leczenia pacjentów lekarze muszą kierować się własną wiedzą i doświadczeniem lekarskim. Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Piśmiennictwo: 1. Friedman MJ. A 15-year review of por- celain veneer failure – a clinician’s observations. Compend Contin Educ Dent. 1998 Jun;19(6):625-8). 2. Dumfahrt H, Schaffer H. Porcelain laminate veneers. A retrospective eva- luation after 1 to 10 years of service: Part II – Clinical results. Int J Pro- sthodont. 2000 Jan-Feb;13(1):9-18. 3. Peumans M, De Munck J, Fieuws S, Lambrechts P, Vanherle G, Van Meer- beek B. A prospective ten-year clini- cal trial of porcelain veneers. J Adhes Dent. 2004 Spring;6(1):65-76. 4. Sarver DM. The importance of incisor positioning in the esthetic smile: the smile arc. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2001 Aug;120(2):98-111. 5. Fradeani, M. Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics. Quintessence Publishing, Chapter 3, 2004. 6. Magne P, Cascione D. Influence of post-etching cleaning and connecting porcelain on the microtensile bond strength of composite resin to feld- spathic porcelain. J Prosthet Dent 2006;96:354-61. 7. Filho AM, Vieira LC, Araujo E, Mon- teiro Junior S. Effect of different cera- mic surface treatments on resin micro- tensile bond strength. J Prosthodont. 2004 Mar;13(1):28-35. 8. Barghi N.To silanate or not to silanate: ma- king a clinical decision. Compend Contin Educ Dent. 2000 Aug;21(8):659- 62, 664. 9. Shen C, Oh WS, Williams JR. Effect of postsilanization drying on the bond strength of composite to ceramic. J Prosthet Dent. 2004 May;91(5):453-8. 10. Nazari A, Shimada Y, Sadr A, Taga- mi J. Pre-etching vs. grinding in pro- motion of adhesion to intact enamel using self-etch adhesives. Dent Mater J. 2012;31(3):394-400. 11. Erickson RL, Barkmeier WW, Latta MA. The role of etching in bonding to enamel: a comparison of self-etching and etch-and-rinse adhesive systems. Dent Mater. 2009 Nov;25(11):1459-67. Autor Dr med. dent. German Gomez jest Hiszpanem, ukończył Universität Tübingen w Niemczech – kierunek stomato- logiczny i 4 lata później medyczny. Otrzymał 3 krajowe nagrody w konkursie „Young Scientist” w Niemczech. Po ukończeniu studiów stomatologicznych przeprowadził na tym samym uniwersytecie przewód doktorski w dziedzi- nie implantologii. W ciągu ostatnich 18 lat dr Gomez po- prowadził ponad 320 wykładów, seminariów i warsztatów praktycznych w 42 krajach na całym świecie. Jest również autorem licznych publikacji w różnych językach. Przeszedł szkolenia w zakresie stomatologii estetycznej w Los An- geles i San Francisco. Po latach spędzonych w najbardziej prestiżowych gabinetach stomatologicznych w Niemczech przeniósł się ostatecznie do Hiszpanii, gdzie prowadzi w Walencji praktykę stomatolo- giczną, koncentrując się na stomatologii estetycznej i implantach. Od 2013 r. jest dyrek- torem programu edukacji podyplomowej „Specialist in Aesthetic Dentistry” w Europe- an Institute of Dental Education (EIDE), prowadzonej obecnie w Bahrajnie i w Dubaju.

przegląd stron