Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

Dental tribune Polish eDition Opinie 7 Nowa seria materiałów pozwoli uprościć nawet najbardziej złożoną procedurę Firma Kerr Dental opublikowała II rozdział przewodnika pt.: „How to...”, w którym krok po kroku opisano metody postępowania umożliwiające dentystom znalezienie jednolitej procedury przeprowadzania najczęściej wykonywanych zabiegów. W kolejnym materiale firma skoncentrowała się na tym, jak uprościć praktykę dentystycz- ną. Za pomocą animacji oraz dowodów klinicznych pokaza- no, jak innowacyjne technologie w połączeniu z właściwymi produktami uzupełniającymi mogą sprawić, że nawet najbar- dziej skomplikowana procedura stanie się prostsza. Więcej o kampanii Simplici- ty i projekcie „How to...” na stronie: www.kerrdental.com/ uproszczenie-procedur. Od ponad 125 lat Kerr ofe- ruje kompleksowe rozwiązania dla profesjonalistów dbających o zdrowie jamy ustnej pacjentów. Poszczególne marki Kerr sku- piają się w ramach platform Kerr Restoratives (stomatologia od- twórcza), Kerr Endodontics (en- dodoncja) i Kerr Prevention (pro- filaktyka). Firma Kerr wierzy, że dzięki zapewnianiu profesjo- nalnych rozwiązań stworzonych z dbałością o pacjentów może budować udaną współpracę z klientami – „Razem możemy więcej” („Together we’re more”). AD również innowacyjne Omawiając czynności w ra- mach leczenia endodontycz- nego obejmującego pełną odbudowę zęba, firma Kerr swoje przedstawia najnowsze roz- wiązania opracowane z myślą o zapewnieniu lekarzom pełnej kontroli i pewności. Początek to opis systemu do irygacji wytwa- rzającego podciśnienie wierz- chołkowe Endovac Pure™, który został zaprezentowany na targach IDS 2017. To przeło- mowe rozwiązanie opracowano w oparciu o obszerne dowo- dy naukowe. Umożliwia ono trójwymiarowe czyszczenie i bezpieczną irygację na ca- łej długości kanału, łącznie z wierzchołkiem korzenia, za pomocą tylko jednej końcówki. E PERIENCE the dental future, now www.expodentalmeeting.com TOUCH the business Meet more than 200 italian and foreign dental companies LIVE the experience 3 days of business and leisure in a stunning location Inne czołowe produkty uwzględnione w przewodniku to SonicFillTM 2 – kompozyt Sin- gle-Fill do jednoetapowej odbu- dowy rdzenia zęba oraz TFTM Adaptive – system endodontycz- nych pilników umożliwiający proste i intuicyjne opracowanie kanałów korzeniowych. „Zajęliśmy się jedną z naj- trudniejszych procedur, która obejmuje leczenie endodon- tyczne, rdzenia odbudowę oraz przygotowanie i osadze- nie korony protetycznej. Po- zwala to pokazać, jak właści- wa kombinacja przełomowej technologii intuicyjnych produktów może wpłynąć na ograniczenie marginesu błędu, stresu oraz złożoności zada- nia” – mówi Catherine Stahl, Wiceprezes ds. marketingu w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie w firmie KaVo Kerr. i „W czasie złożonych proce- dur dentyści muszą brać pod uwagę wiele zmiennych. Uwa- żamy, że naszym obowiązkiem jako producentów sprzętu den- tystycznego jest jak największe uproszczenie ich pracy poprzez znalezienie najlepszych roz- wiązań dostosowanych do wa- runków, z którymi muszą się mierzyć. Ostatecznie podzie- lamy pasję naszych klientów: chcemy promować najwyższy poziom opieki stomatologicz- nej” – dodaje. LEARN the profession 3 days of FREE training opportunities DIGITALIZE 3 days to get into the DIGITAL WORKFLOW

przegląd stron