Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

14 Produkty AD 12. Świąteczny Wieczór Implantologiczny Konferencja odbywa się pod auspicjami prof. Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej, Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM Postęp dzięki Technologii Technological Breakthrouhgs 02 Warszawa H O T E L Marriott GRUDNIA 2017 Bioaktywne molekuły, częstotliwości i tlen atomowy oraz unikalne projekty dla długoterminowego sukcesu w implantologii Bioactive Molecules, Frequencies & Single Oxygen and Unique Designs for Long Term Success in Implantology Szanowni Koleżanki i Koledzy, Implantolodzy, Przemysł dostarcza nam stale nowe „„wynalazki”, które mają polepszyć w czasie i jakości efekty leczenia i sprawić, by procedury były łatwe i mniej inwazyjne. Nie da się implementować wszystkich nowości, a z kolei zamknię- cie się na nowe technolgie pozbawi Waszych pacjentów i Was oczywistych korzyści z nich płynących. Podczas najbliższego Świątecznego Wieczoru Implan- tologicznego, 2. grudnia, przedstawimy uzasadnienia naukowe i dowody klinicz- ne dla kilku nowości, które wydają się efektywniej regenerować kość, ułatwiać wykonywanie zaawansowanych procedur, skutecznie hamować periimplantitis i zapobiegać powstawaniu powikłań na przyszłość. Prof. Andrzej Wojtowicz – prezes OSIS Dental tribune Polish Edition Kerr™ Endodontics wprowadza system Endovac Pure™ Rewolucyjny system irygacji z uży- ciem ujemnego ciśnienia wierzchoł- kowego, który gwarantuje jeszcze wyższy poziom oczyszczania kanałów korzeniowych. Kerr Endodontics, globalny lider w dziedzinie leczenia endodontycznego, przedstawia Endovac Pure – system irygacji z użyciem ujemnego ciśnienia wierzchołkowego oparty na przenośnym urządzeniu ze sterylnymi wkładami i ergonomiczną końcówką zaprojek- towaną dla większej wygody i kontroli operatora. Jest to jedyny w swoim ro- dzaju system wykorzystujący ujemne ci- śnienie wierzchołkowe – metodę, której jakość poparta jest ponad 200 niezależ- nymi badaniami. Pojedyncza końcówka kontrolowa- na jedną ręką pozwala uzyskać pełne, trójwymiarowe oczyszczenie kanału ko- rzeniowego wraz z jego wierzchołkiem. Endovac Pure zapewnia ciągłą irygację wierzchołkowej części kanału stałym strumieniem świeżego środka płuczące- go, usuwając bakterie i zanieczyszczenia oraz minimalizując ryzyko przedostania się płynów poza wierzchołek. Ujemne ciśnienie oferowane zapewnia najlep- szy poziom oczyszczenia kanału w po- równaniu z innymi metodami irygacji kanałów. Sterylne kartridże do iryga- cji wierzchołkowej zintegrowane z ka- niulami MacroPu- re oraz MicroPure zapewniają większą elastyczność użycia i łatwość pracy. „Endovac Pure to doskonały przy- kład podejścia fir- my Kerr do innowa- cji – koncentracji na wydajności, efek- tach oraz najnowo- cześniejszych tech- nologiach klinicz- nych przy zapew- nieniu operatorowi optymalnej łatwości stosowania” –po- wiedziała Catherine Stahl, Wiceprezes ds. marketingu w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. „Wierzymy, że den- tyści ogólni i specjaliści zasługują na takiego partnera, który będzie wspierać ich sukces na każdym poziomie rozwo- ju” – dodała. www.kerrdental.com/irygacja-innowacja Uniwersalny kompozyt nowej generacji do wykonywania naturalnych wypełnień Firma Kerr wprowadza do sprzedaży Harmonize™ – uniwersalny materiał kompozytowy nowej generacji, który powstał z wykorzystaniem technologii Adaptive Response Technology (ART). Firma Kerr wprowadza do sprzeda- ży Harmonize – uniwersalny kompozyt nowej generacji z systemem nanocząste- czek wypełniacza w technologii adapta- cyjnej Adaptive Response Technology (ART), który umożliwia uzyskanie na- turalnych wypełnień w sposób prostszy niż dotychczas. Harmonize rozprasza i odbija światło podobnie jak naturalne szkliwo, co wpływa na wzmocnienie efektu kameleona i uzyskanie doskona- łego dopasowania do tkanek. Ponadto, rozmiar i strukturę cząsteczek opraco- wano tak, aby kompozyt łatwo poddawał się polerowaniu i zachowywał doskona- ły połysk. Wykazano przy tym, że po- lerowanie kompozytu Harmonize z uży- ciem gumek do polerowania Opti1Step pozwala uzyskać lepsze i spójniejsze rezultaty niż w przypadku konkurencyj- nych produktów. Harmonize jest bardziej miękki pod- czas modelowania, utrzymuje nadany kształt bez spływania i nie klei się do narzędzi tak, jak inne kompozyty. Za- wdzięcza to modyfikatorowi reologicz- nemu ART oraz wysokiej zawartości i kulistemu kształtowi cząstek wypeł- niacza. System ART pozwala na wyso- kie wysycenie materiału wypełniaczem (81% wag.). Wyjątkowa, wzmocniona struktura zastosowanych nanocząstek zapewnia lepszą polimeryzację i jakość połączenia z żywicą, a także większą odporność i trwałość. Harmonize za- pewnia wszystko, czego lekarze denty- ści oczekują od uniwersalnego kompo- zytu. „Doskonała jakość odbudowy este- tycznej pozwala dentystom wyróżniać się na tle konkurencji, spełniać ocze- kiwania pacjentów i budować długo- falowe relacje” – podkreśla Catherine Stahl, wiceprezes ds. marketingu KaVo Kerr w regionie EMEA (Europa, Bli- ski Wschód i Afryka). „Opracowaliśmy kompozyt Harmonize, aby ułatwić na- szym klientom pracę i pomóc im wyka- zać się doskonałymi umiejętnościami, bez kompromisów dotyczących estetyki, właściwości użytkowych materiału czy jego odporności. W firmie Kerr chcemy, by lekarze dentyści byli dumni z wypeł- nień, których nie można odróżnić od na- turalnego uzębienia, a pacjenci zadowo- leni z końcowego efektu!” – dodaje. www.kerrdental.com/wyprobuj_Harmonize

przegląd stron