Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

4 Praktyka Dental tribune Polish Edition Pośrednia odbudowa estetyczna z użyciem licówek porcelanowych German Gomez W artykule opisano zabieg odbudowy 2 zębów przednich szczęki z użyciem licówek porcelanowych. W przedstawionym przypadku klinicznym zastosowano technikę bezpreparacyjną, eliminując konieczność opracowania zębów i zastosowania materiałów tymczasowych. Zastosowano ceramikę na bazie dwukrzemianu litu (materiał e.max, Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein). i wsp. (2012)11 oraz Ericksona i wsp. (2009)12 autor podjął de- cyzję o wstępnym wytrawieniu szkliwa z użyciem kwasu 37,5% ortofosforowego (Gel Etchant, Kerr, Bioggio, Szwajcaria). Wy- trawiacz pozostawiono na szkli- wie przez 15 s, a następnie wypłu- kano i wysuszono powierzchnię (Ryc. 10). Po wytrawieniu szkliwo po- winno być matowe i czyste. Na- stępnie pokryto szkliwo prime- O wydawcy Wydawca: DTI Media Abrahama 18 lok. 168 03-982 Warszawa na licencji Dental Tribune International GmbH www.dental-tribune.com Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna: Marzena Bojarczuk m.bojarczuk@dental-tribune.com Tel.: 607 811 250 Marketing i reklama: Grzegorz Rosiak, g.rosiak@dental-tribune.com Tel.: 602 202 508 Informacje w sprawie prenumeraty: m.spytek@dental-tribune.com Tel.: 600 019 616 Nakład: 10.000 egz. Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót pro- duktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu- tyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami). Redakcja Dental Tribune dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły kliniczne oraz in- formacje od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy odpowiadać za informacje, podawane przez producentów. Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich, podawane przez ogłoszeniodawców. Opinie przedstawiane przez autorów nie są stanowiskiem re- dakcji Dental Tribune. Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made by ad- vertisers. Opinions expressed by authors are their own DEN TAL TRI BUNE The World’s Den tal New spa per Ryc. 3 Ryc. 7 no koferdam (OptiDam™ firmy Kerr™, Bioggio, Szwajcaria). Następnie, próbnie osadzono licówki na zębach, sprawdza- jąc ich dopasowanie, kształt i odcień. Aby sprawdzić wpływ koloru cementu na ostateczny odcień rekonstrukcji, zasto- sowano żel próbny (NX3 Try- -in Gel firmy Kerr, Bioggio, Szwajcaria). Odcień żółty wy- dał się zbyt ciemny, zdecydo- wano więc o użyciu do osta- tecznego osadzania cementu w odcieniu białym (Ryc. 4 i 5). Następnie nałożono silan (Silane Primer, Kerr, Bioggio, Szwajcaria), (Ryc. 8), pozo- stawiono go na licówce przez 1 min, po czym osuszono po- powietrzem.7,8,9 wierzchnię Podczas wykonywania tych czynności należy upewnić się, że wewnętrzne powierzchnie li- cówek są jednakowo zmatowio- ne, bez zanieczyszczeń, białych plam czy obszarów z poły- Większość licówek zakłada się z powodów estetycznych. Licówki porcelanowe są roz- wiązaniem względnie zacho- wawczym, umożliwiającym uzyskanie doskonałego efektu estetycznego i zapewniającym potwierdzoną trwałość.1,2,3 Oczywiście, w procesie wyko- nywani uzupełnień estetycz- nych ważne są wszystkie etapy, ale niewątpliwie najbardziej krytyczny jest proces osadzania uzupełnienia. Etap ten wymaga największej dokładności i uży- cia najbardziej niezawodnych produktów. W niniejszym arty- kule przedstawiono prosty pro- tokół wykonywania estetycz- nych uzupełnień protetycznych z wykorzystaniem nowocze- snych materiałów i ich właści- wości. Opis przypadku Zdrowy mężczyzna w wie- ku 22 lat zgłosił się do gabinetu dentystycznego z zastrzeżenia- mi co do wyglądu siekaczy gór- nych bocznych. Zależało mu na tym, aby były większe i lepiej prezentowały się w uśmiechu (Ryc. 1). Zaproponowano więc pacjentowi licówki porcelano- we jako rozwiązanie umożli- wiające uzyskanie optymalne- go efektu estetycznego.4,5 Ryc. 1 Przymiarka Licówki otrzymane z pra- cowni (pracownia Justo Rubio, Walencja, Hiszpania) spraw- dzono pod kątem integralności (Ryc. 2) oraz wielkości i do- pasowania do modelu orienta- cyjnego (Ryc. 3). Aby w czasie osadzania licówek zapewnić całkowitą izolację, zastosowa- Ryc. 2 Ryc. 6 Ryc. 4 Ryc. 5 Przygotowanie powierzchni licówek Po oczyszczeniu licówek ich wewnętrzną powierzchnię przygotowano zgodnie z proto- kołem zaproponowanym przez Magne’a i Cascione’a:6 - nałożenie 9% kwasu fluoro- wodorowego i pozostawie- nie go na 60 s (Ryc. 6 i 7), - płukanie wodą przez 20 s, - osuszenie z użyciem alko- holu i powietrza. Ryc. 8 skiem. Wewnętrzną powierzch- nię licówek pokryto przed cementowaniem czynnikiem łączącym od samotrawiącego światłoutwardzalnego systemu wiążącego (OptiBond™ XTR, Kerr, Bioggio, Szwajcaria). Po nałożeniu czynnik łączący osu- szono i zabezpieczono przed dostępem światła z otoczenia (Ryc. 9). Ryc. 9 Przygotowanie powierzchni zębów Jak już wspomniano, przy adhezyjnym osadzaniu uzupeł- nień protetycznych konieczna jest pełna izolacja pola zabiegowego. Producent opracował uniwersalny system wiążący (OptiBond XTR, Kerr, Bioggio, Szwajcaria) w taki sposób, aby można było go stoso- wać na szkliwo bez uprzedniego wytrawiania. Niemniej jednak, w oparciu o badania Nazariego Licensing by Dental Tribune International Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com Tel.: +44 161 223 1830 Clinical Editors Magda Wojtkiewicz Nathalie Schüller Online Editor/Social Media Manager Claudia Duschek Editors Kristin Hübner Yvonne Bachmann Managing Editor & Head of DTI Com- munication Services Marc Chalupsky Junior PR Editors Brendan Day Julia Maciejek Copy Editors Hans Motschmann Sabrina Raaff Publisher/President/CEO Torsten R. Oemus Chief Financial Officer Dan Wunderlich Chief Technology Officer Serban Veres Business Development Manager Claudia Salwiczek-Majonek Project Manager Online Tom Carvalho Junior Project Manager Online Hannes Kuschick E-Learning Manager Lars Hoffmann Education Director Tribune CME Christiane Ferret Event Services/Project Manager Sarah Schubert Tribune CME & CROIXTURE Marketing Services Nadine Dehmel Sales Services Nicole Andrä Accounting Services Anja Maywald Karen Hamatschek Manuela Hunger Media Sales Managers Antje Kahnt (International) Barbora Solarova (Eastern Europe) Hélène Carpentier (Western Europe) Maria Kaiser (North America) Matthias Diessner (Key Accounts) Melissa Brown (International) Peter Witteczek (Asia Pacific) Weridiana Mageswki (Latin America) Executive Producer Gernot Meyer Advertising Disposition Marius Mezger Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 48 474 302 | Fax: +49 341 48 474 173 info@dental-tribune.com | www.dental-tribune.com Dental Tribune Asia Pacific Ltd. c/o Yonto Risio Communications Ltd. Room 1406, Rightful Centre 12 Tak Hing Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199 Tribune America, LLC 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 244 7185 International Editorial Board Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics Dr Karl Behr, Germany – Endodontics Dr George Freedman, Canada – Esthetics Dr Howard Glazer, USA – Cariology Prof. Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry, Dr Edward L ynch, Ireland– Restorative Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology Prof. Dr Georg Meyer, Germany – Restorative Prof. Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function, Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology © 2017, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved

przegląd stron