Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

12 Wydarzenia Dental tribune Polish Edition 10. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI 1. Międzynarodowy Kongres ICOI Europe wykład na temat implantów podokostno- wych, a prof. Ady Palti zaprezentował róż- ne koncepcje leczenia wąskiego wyrostka zębodołowego. Przedstawił zasady selekcji przypadków oraz protokół postępowania chirurgicznego, a także sposób wprowa- dzania implantów przy pomocy nowego urządzenia – młotka magnetycznego, pre- zentując zalety krótko- i długoterminowe takiego leczenia. Monika Zmuda 7 warsztatów przedkongresowych, X Consensus Conference ICOI, 330 uczestników z całego świata oraz 18 wykładowców, 23 wystawców, 26 uzy- skanych Międzynarodowych Umiejęt- ności Implantologicznych Fellowship, 18 Diplomate, Międzynarodowa Se- sja Plakatowa i 2. Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii, czyli 10. Międzynarodowy Kongres PSI już za nami. Tematyka piątkowej i sobotniej sesji wykładowej skupiona była na implan- tologii cyfrowej oraz implantologii ma- łoinwazyjnej. Livio Yoshinaga wyjaśnił jak założyć, wyposażyć i skonfigurować nowoczesne laboratorium cyfrowe oraz wprowadził uczestników w sztukę kształ- towania emocji, która pomaga dentystom w zwiększeniu akceptacji proponowanej formy leczenia. zastosowanie Następnie tech. Ulrich Hauschild za- prezentował protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach im- plantologicznych. Perfekcja technika den- tystycznego oraz umiejętności manualne AD duży wpływ na przetrwałą część wyrostka zębodołowego. dobrego chirurga stomatologicznego w po- łączeniu z przedzabiegowym planowaniem 3D mogą zredukować do minimum obcią- żenie operatora i pacjenta oraz zmniejszyć ryzyko powikłań. Prof. Itzhak Binderman w swoim wystąpieniu pt.: „Kiedy komór- ki spotkają przeszczep kostny – biologia przeszczepów” mówił o fizycznej i funk- cjonalnej integracji między rusztowaniem a nowopowstającą kością, co ma bardzo Na zakończenie pierwszego dnia wykładów odbyła się Sesja Plakatowa, w której uczestnicy prezentowali swoje niezwykle ciekawe badania oraz otrzyma- ne wyniki. Najnowsze doniesienia o materiałach ceramicznych i stomatologii odtwórczej przedstawił prof. Stephen Rosentstiel. Ostatnim wykładem, zamykającym X Kongres PSI/ICOI/DGOI była prezentacja dr Rolanda Töröka na temat nowych metod poziomej i pionowej odbudowy wyrostka zębodołowego opartych na podstawach biologicznych. Autor przestawił nowy pro- tokół augmentacji kości, którego wyniki są zbliżone do uzyskiwanych przy użyciu przeszczepów kości autogennej. Zaprezen- tował techniki SGFBR i TSGBR, które są znacznie prostsze, mniej inwazyjne, bar- dziej przewidywalne, co w konsekwencji prowadzi do skrócenia czasu leczenia. Sobota sesja wykładowa również ob- fitowała w interesujące prelekcje. Jednym z pierwszych wykładowców był dr Ho- ward Gluckman, który mówił o technice ekstrakcji częściowych pozwalających na zachowanie blaszki przedsionkowej tkanki kostnej zębodołu. Jest to problem szczegól- nie istotny w strefie estetycznej. Pozwala na wyeliminowanie zapadnięcia się kości wyrostka, tworząc warunki dla długoter- minowego utrzymania idealnego kształtu tkanek. Prof. Kenneth Judy poprowadził Jak co 2 lata, podczas Kongresu od- były Egzaminy Umiejętności Implantolo- gicznych Fellowship i Diplomate. Wspólna Komisja Egzaminacyjna PSI oraz DGOI i ICOI pod przewodnictwem prof. Ady’ego

przegląd stron