Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

2 News Dental tribune Polish Edition Implanty dla medycyny i stomatologii Substytuty kości to implanty, które nie tylko upodabniają się do tkanki kostnej, ale dodatkowo chronią organizm przed bakteriami. Nad bioaktywnymi materiałami kompo- zytowymi, które będzie można wszczepić pacjentom lub zastosować w stomatologii pracuje dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej. Biomateriały tworzone są po to, aby zmniejszyć rozmiary inwalidztwa i wyeliminować wrodzone lub nabyte defekty u pacjentów. Wraz z postępem cywilizacyjnym systematycz- nie wzrasta liczba ludzi w wie- ku powyżej 65 lat, a starzenie się społeczeństw staje się pro- blemem globalnym. Oznacza to, że seniorzy będą potrzebo- wać coraz więcej implantów. Inżynieria biomateriałowa daje nadzieję na otrzymanie materiału implantacyjnego, który zastąpi lub zregeneruje uszkodzoną tkankę i przywró- ci jej pierwotne funkcje. Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec poszukuje wielofunkcyjnych materiałów ramach implantacyjnych. W projektu badawczego finan- sowanego przez Narodowe Centrum Nauki próbuje otrzy- mywać powłoki kompozytowe nowej generacji. Powłoki te zawierają bioaktywne fosfo- rany wapnia oraz nanocząstki metaliczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Kompozytowe powłoki ce- ramiczno-polimerowe są mo- dyfikowane nanocząstkami srebra. To właśnie ono wyka- zuje aktywność antydrobno- ustrojową, czyli niszczy lub uniemożliwia rozwój bakterii, wirusów i grzybów. Naukow- cy syntezują nowe materiały i sprawdzają ich cytotoksycz- ność – czy nie niszczą one komórek w organizmie. Drob- noustroje będą hodowane w płynach symulujących środo- wisko żywego organizmu, ba- dania cytotoksyczności zosta- ną przeprowadzone na liniach komórkowych, a w składzie biokompatybilnej matrycy po- limerowej znajdą się naturalne polimery w pełni akceptowal- ne przez żywy organizm. Skąd element ceramicz- ny? Ceramika to materiał uzyskiwany w wyniku dzia- łania wysokiej temperatury. W tym przypadku jest to kal- cynacja, czyli prażenie kości zwierzęcych dla ich częścio- wego rozkładu chemicznego. Obecnie prowadzone badania mają charakter podstawowy i mogą przyczynić się do tech- nologii chemicznej dla inży- nierii materiałowej i medy- cyny. Jeśli badaczka otrzyma oczekiwane wyniki, w przy- szłości mogą stać się one pod- stawą do opracowania nowych materiałów wszczepiennych i stomatologicznych. źródło: PAP Nauka w Polsce Rozpuszczalne implanty ze stopów magnezu mogą promować tworzenie się kości Wg nowych badań przeprowadzonych przez naukowców ze Szwecji, istnieje szansa na pojawienie się przełomowej metody stymulowania procesu tworzenia kości wokół implantów. Na podstawie badań komórkowych i molekularnych implantów bazujących na stopach magnezu, przeprowa- dzonych podczas wczesnych etapów gojenia stwierdzono, że uwalniany magnez sprzyja szybkie- mu tworzeniu się kości i aktywuje sygnały osteogenne w pobliżu implantów u osób z objawami osteoporozy. implantu „Zaobserwowaliśmy, że materiał zniknął, tworząc wapń i fosforan, po- dobne do struktury kości” – stwierdził prowadzący bada- nia, Silvia Galli z Wydziału Odontologii Uniwersytetu w Malmö. Dzięki zastosowaniu wszczepów na bazie magnezu, które z czasem rozpuszczają się całkowicie, w przeciwieństwie do implantu tytanowego, moż- na zwiększyć osteointegrację u pacjentów z osteoporozą. Zastosowanie implantów opartych na stopach magnezu może być potencjalną metodą tworzenia rekonstrukcji po urazach twa- rzoczaszki, poprzez wpływ na proces tkanki kostnej, gdy implant rozpusz- cza się z upływem czasu. Wg Galli, ilość metalu wykorzy- stywanego w implantach jest tak nieistotna, że nie zostawia ona śladu traumatycznego, nie w ortopedii, a magnez wydaje się być niezwykle użytecznym materiałem. Na podstawie przeprowa- dzonego badania nie można stwierdzić, czy metoda ta znaj- dzie zastosowanie w implanto- logii stomatologicznej. powoduje jakichkolwiek skut- ków ubocznych dla nerek ani konieczności usunięcia pod- czas kolejnej procedury chi- rurgicznej. „Jak dotąd, metoda ta zosta- ła zbadana tylko na modelach zwierzęcych i wymaga więcej badań przed przystąpieniem do prób klinicznych u ludzi” – stwierdził prof. Lars Magnus Bjursten z Uniwersytetu Lund. Dodał jednak, że ważne jest zawsze poszukiwanie metod alternatywnych, szczególnie Mutacje genetyczne sprzyjają rozwojowi próchnicy Mutacje genów wchodzących w skład szlaku sygnałowego WNT powodują, że szkliwo zębów jest bardziej podatne na próchnicę – wykazały badania szwajcarskich naukow- ców opublikowane na łamach pisma Science Signaling. Dlaczego niektórzy z nas mają próchnicę mimo regu- larnego szczotkowania zębów, podczas gdy inni podcho- dzą do higieny jamy ustnej dość swobodnie, a ich zęby pozostają zdrowe? Bakte- rie, które mogą zaatakować szkliwo znajdują się przecież na powierzchni zębów każ- dego człowieka. Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu ustalili, że odpowiedź tkwi w genach. Podczas swoich ba- dań obserwowali myszy z róż- nymi rodzajami mutacji ge- nów wpływających na proces powstawania szkliwa zębów i jego jakość. Geny wchodziły w skład tzw. szlaku sygnało- wego WNT, tj. szeregu bia- łek odgrywających rolę m.in. w procesach embriogenezy i proliferacji komórek. W odpo- wiedzi na sygnały z zewnątrz w ramach szlaku WNT akty- wacji ulegają poszczególne geny w jądrach komórkowych. U wszystkich myszy z mu- tacjami w obrębie 3 z tych genów występowały defekty szkliwa, a co za tym idzie, większa podatność na próchni- cę. Zmiany w strukturze szkli- wa były wynikiem zakłóceń w przekazywaniu sygnałów spowodowanych przez mu- tacje. „Lepsze zrozumienie wpływu mutacji genetycz- nych na proces powstawania szkliwa otwiera nowe możli- wości zapobiegania próchni- cy. Opracowanie nowych pro- duktów uwzględniających tę zależność może pomóc wielu osobom, które często odwie- dzają gabinety dentystyczne z powodu próchnicy” – podsu- mowuje dr Thimios Mitsiadis, autor badań. źródło: PAP Nauka w Polsce

przegląd stron