Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

Dental tribune Polish eDition Praktyka 9 Zastosowanie kwasu hialuronowego w chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii – przegląd piśmiennictwa Agnieszka Krekora i Andrzej Wojtowicz Kwas hialuronowy to substancja powszechnie występująca we wszystkich tkankach organizmu. Pomi- mo prostej budowy, spełnia wiele biologicznych funkcji. Znalazł zastosowanie w licznych procedurach medycznych. W stomatologii miejscowa aplikacja kwasu hialuronowego jest stosowana m.in. jako tera- pia wspomagająca gojenie po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, u pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz w zabiegach sterowanej regeneracji tkanek. Gojenie ran to jeden z naj- ważniejszych mechanizmów obronnych człowieka. Proces ten został wykształcony w cią- gu milionów lat rozwoju filoge- netycznego człowieka. Zacho- dzą w nim złożone przemiany chemiczne i fizyczne. Od zara- nia istnienia ludzkość stara się dokładnie poznać jego specyfi- kę. Dzięki rozwojowi technik biologii molekularnej jesteśmy w stanie coraz lepiej zrozu- mieć jego mechanizmy. Wiele czynników wewnętrznych i ze- wnętrznych może wpływać na przebieg gojenia ran. W ostatniej dekadzie obser- wujemy istotny rozwój medy- cyny regeneracyjnej w oparciu o zastosowanie produktów au- togennych, krwiopochodnych. Wykorzystuje się zdolność krwi do tworzenia skrzepu i kaskadę tych procesów w perspektywie wzmagania i przyspieszania regeneracji. Zastosowanie kon- centratu płytek PRP (platelet rich plasma) od 1999 r. uległo modyfikacji – obecnie istnie- je wiele projektów i wyników badań klinicznych z zastoso- waniem fibryny bogatopłyt- kowej PRF (platelet rich fibri- ne), jego form A i płynnej dało klinicystom alternatywę dla rekombinowanych czynników wzrostowych, które w Unii Eu- ropejskiej nie zostały wprowa- dzone do lecznictwa. Poza PRP i PRF prowadzone są badania nad wprowadzeniem innych produktów krwiopochodnych w celach regeneracji tkanek. Ostatnimi czasy udało się zaobserwować, że katalizato- rem procesu gojenia jest kwas hialuronowy. Kwas hialurono- wy (HA) jest naturalnie wy- stępującym glikozaminoglika- nem (GAG). Jego cząsteczka zbudowana jest z układających się naprzemiennie merów: kwasu D-glukurunowego i N- -acetylo-D-glukozaminy. Jego disacharydowe jednostki, w odróżnieniu od innych gliko- zaminoglikanów, nie podlegają procesowi siarczanowania ani epimeryzacji. Ustrojowy kwas hialuronowy może występować w zmiennej długości polimeru. Jego masa cząsteczkowa za- wiera się w granicach 4.000- 20.000.000 Da. Różne może być też jego stężenie i miejsce występowania w organizmie. W ustroju kręgowców wystę- puje w macierzy pozakomórko- wej, na powierzchni komórek oraz wewnątrzkomórkowo. Zakres biologicznych funk- cji kwasu hialuronowego, po- mimo jego nieskomplikowanej budowy jest ogromny. Odgry- wa on znaczącą rolę w bio- logicznych procesach takich, jak: embriogeneza, zapalenie, metabolizm tkankowy, proce- sy nowotworowe. Kwas hialu- ronowy został ostatnio uznany także jako środek wspomaga- jący proces gojenia ran. Uwa- ża się, iż może być stosowany w zabiegach chirurgii stomato- AD 3D agility_ The One to Shape your Success Anatomical root canal preparation Exclusive Adaptive Core™ Technology Superelasticity and expansion capacity Remarkable cyclic fatigue resistance Excellent debris removal FKG Dentaire SA www.fkg.ch www.multidental.com.pl

przegląd stron