Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

10 Praktyka AD Dental tribune Polish Edition logicznej, implantologicznej i periodon- tologii w celu usprawnienia regeneracji tkanek przez stymulację proliferacji i migracji komórkowej, procesów angio- genezy, reepitelializacji oraz redukcję tworzenia tkanki bliznowatej. Zastosowanie kwasu hialuronowego w chirurgii stomatologicznej Gojenie ran to złożony, biologiczny proces polegający na zastąpieniu uszko- dzonej tkanki nową tkanką bliznowatą. Wyróżniamy 4 fazy gojenia: hemosta- zy, zapalenia, proliferacji i przebudowy. W każdej z tych faz główną rolę od- grywa kwas hialuronowy, który pełni funkcje strukturalne, biomechaniczne i regulatorowe. Początkowo gromadzi się w dnie rany, gdzie wiąże się z fibryną i fibronektyną, ułatwiając gromadzenie neutrofilów, makrofagów, limfocytów i fibroblastów. W fazie zapalenia sty- muluje produkcję cytokin prozapalnych: TNF-α, IL-1β, IL-8 i wychwytuje wolne rodniki. Wchodząc w interakcje z TSG- 6 i IαI, przyczynia się do redukcji odpo- wiedzi zapalnej i stabilizuje powstającą w fazie proliferacji ziarninę. Kwas hia- luronowy pęcznieje i tworzy rusztowa- nie ułatwiające napływ komórkom, po- budza również ekspresję kolagenu typu III i I, stymuluje epitelializację i angio- genezę. W ostatniej fazie gojenia kwas hialuronowy nasila produkcję TGF-β3, co znacząco redukuje proces bliznowa- cenia. Koray M. i wsp. na grupie 34 pa- cjentów porównywali skuteczność 0,2% kwasu hialuronowego i 0,15% chlorowo- dorku benzydaminy w redukcji obrzę- ku, szczękościsku i bólu po ekstrakcji zatrzymanych 3. zębów trzonowych żuchwy. Po 7 dniach stosowania kwas hialuronowy okazał się bardziej efek- tywny. Nolan A. i wsp. udowodnili, że miejscowe stosowanie 0,2% kwa- su hialuronowego jest skuteczne i bez- pieczne w przypadku aft nawracających. Kim JJ. i wsp. przeprowadzili badania na psach gończych. Wykonali hemisekcję 3. zębów przedtrzonowych w żuchwie i ekstrakcję korzeni dystalnych. Po 4 miesiącach usunięto korzenie mezjal- ne, gdy doszło do stanu zapalnego w ich okolicy. W grupie badawczej do zain- fekowanych zębodołów zaaplikowano kwas hialuronowy, w wyniku tego pro- ces gojenia przebiegł znacznie lepiej. Zastosowanie kwasu hialuronowego w implantologii Przyczyn utraty kości wyrostka zę- bodołowego szczęki i części zębodoło- wej żuchwy jest wiele. Może być ona wynikiem periodontopatii, przewle- kłych zapaleń okołowierzchołkowych, pneumatyzacji zatoki szczękowej czy nastąpić wskutek urazu zębów i struktur je otaczających. Często w takich przy- padkach musimy zastosować sterowaną regenerację kości w celu osiągnięcia optymalnych warunków dla umieszcze- nia implantu. Prawidłowy proces regeneracji tka- nek warunkowany triadę czynników opracowaną przez Lyncha w 1988 r. Obejmuje ona: jest przez - rusztowanie, - komórki wypełniające bazę, - składniki macierzy. zewnątrzkomórkowej Uważa się, że zastosowanie kwa- su hialuronowego, ze względu na jego wpływ na osteoblasty, usprawnia proces regeneracji kości. Fatih Özan i wsp. u 34-letniej pacjent- ki wykonali zabieg natychmiastowej im- plantacji po ekstrakcji przedtrzonowców szczęki po stronie prawej. Przestrzeń pomiędzy kością zębodołu a implantem uzupełniono bioaktywnym materiałem (Leonardo, Naturelize, Hirschberg, Ger- many) w połączeniu z żelem z kwasem hialuronowym (Tissue Support Hyaluro- nic Acid Liquid Gel, Hyadent Bioscience Gmbh, Ransbach-Baumbach, Germany). Ten sam zespół u 43-letniego pacjen- ta z obecnym defektem tkanki kostnej w okolicy po usuniętym zębie 22 umie- ścił implant po wcześniejszym usu- nięciu tkanki zmienionej ziarninowo. W tym przypadku również zastoso- wano bioaktywny materiał (Leonardo, Naturelize, Hirschberg, Germany) w połączeniu z żelem z kwasem hialurono- wym (Tissue Support Hyaluronic Acid Liquid Gel, Hyadent Bioscience Gmbh, Ransbach-Baumbach, Germany). Po 4 miesiącach od zabiegu efekt estetyczny i funkcjonalny w obu przypadkach był satysfakcjonujący. Boot W. i wsp. przeprowadzili bada- nia na grupie 18 królików. Podzielili je na 3 grupy, po 6 osobników w każdej. W pierwszej grupie każdemu osobnikowi umieszczono w lewej kości piszczelowej tytanowy implant pokryty hydrożelem na bazie kwasu hialuronowego wzbo- gacony 2% wankomycyną. W drugiej grupie każdemu osobnikowi umieszczo- no w lewej kości piszczelowej tytanowy implant pokryty hydrożelem na bazie kwasu hialuronowego. W trzeciej gru- pie każdemu osobnikowi umieszczono w lewej kości piszczelowej tytanowy implant. Po 28 dniach wykonano pomiar objętości nowopowstałej kości wokół implantu, który we wszystkich grupach był na podobnym poziomie. Zastosowanie kwasu hialuronowego w periodontologii Kwas hialuronowy występuje we wszystkich tkankach przyzębia. Naj- większe stężenie znajdujemy w tkance niezmineralizowanej, tj. dziąsło i więza- dła przyzębne. W mniejszej koncentracji jest obecny w tkance zmineralizowanej, tj. cement i kość wyrostka zębodołowe- go szczęki i części zębodołowej żuchwy. Liczne publikacje dowodzą, że miejsco- we zastosowanie kwasu hialuronowego na zmienione zapalnie tkanki przyzębia, ze względu na jego nietoksyczność, bio- kompatybilność i liczne biochemiczne i fizjologiczne właściwości przynosi ko- rzystne efekty w gojeniu. Gurkirat Kaur Sandhu i wsp. w 2015 r. wykonali zabieg u 40-letniego pa- cjenta z I klasą recesji dziąsła i II klasą zajęcia furkacji w regionie pierwszego zęba trzonowego żuchwy po stronie le- wej. Procedura polegała na wykonaniu kiretażu otwartego i pokryciu defektu tkanki kostnej 0,8% kwasem hialuro- nowym (Gengigel, Ricerfarma, Italy) w połączeniu z autologicznym PRF. Po 6 miesiącach od zabiegu zaobserwowano znaczącą regenerację kości. S. Harveen Kalra i wsp. w 2015 r. u 29–letniej pacjentki z 3-milimetro- DENTAMED® 16. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu 17-18 listopada 2017, Wrocław Poznaj ofsrt´ 150 wystawców W programie • I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WL-S UM we Wrocławiu: Nowe spojrzenie na zagadnienia stomatologiczne – podzielmy się wiedzą : • Kurs medyczny nr 1 – dla lekarzy dentystów: Periodontologia / Protetyka • Kurs medyczny nr 2 – dla asystentek i higienistek stomatologicznych: Praktyczne aspekty psychologii w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej. Od budowania wizerunku po radzenie sobie w trudnych sytuacjach Ponadto: • Sesje szkoleniowe firm: Car-line, Dentomax • Prezentacje i szkolenia firm Ni˝szs csny do 18.10.2017! Pełny program oraz informacje o targach: www.targidentamed.pl

przegląd stron