Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No.1, 2018

8 Wydarzenia Dental tribune Polish Edition CEDE – więcej niż wystawa Łukasz Sowa Z okna wystawowego branży ku wyda- rzeniu aspirującym do miana najbar- dziej nowoczesnego i atrakcyjnego w tej części świata – tak zmienia się Środko- woeuropejska Wystawa Produktów Sto- matologicznych CEDE. W tym roku (20- 22 września) wśród nowości będą m.in. bezpłatne szkolenia firmowe, festiwal filmów stomatologicznych oraz unikalna impreza integracyjna. O tym, że CEDE to już nie tylko wystawa świadczą fakty. W 2017 r. po raz pierwszy w ramach wydarzenia zorganizowano Kon- gres Unii Stomatologii Polskiej, który w znacz- nym stopniu różni się od imprez edukacyjnych towarzyszących targom branżowym. Kongres hołduje idei integracji naukowej, a jego pro- gram to efekt współpracy najważniejszych towarzystw naukowych w kraju i niezrzeszo- nych, cenionych, lubianych specjalistów. Nad pracami Rady Naukowej czuwa prof. Marze- na Dominiak, nowy Prezydent Polskiego To- warzystwa Stomatologicznego – osoba, która w ostatnich latach zdobyła uznanie najważ- niejszych gremiów naukowych na świecie. Pierwsza edycja wielowątkowego programu Kongresu Unii Stomatologii Polskiej skusiła ponad 1300 uczestników, co należy uznać za duży sukces. Niezapomniane wrażenia towa- rzyszyły uczestnikom warsztatów na kada- AD werach, a ważnym w perspektywie rozwoju Kongresu była premierowa sesja „Naukowy Zawrót Głowy”, podczas której najciekawsze prace ostatnich lat zaprezentowali habilitanci, doktoranci i studenci. W tej sesji chodzi o coś więcej niż tylko zdrową rywalizację pomię- dzy młodymi naukowcami. To kuźnia nowych talentów i poligon doświadczalny w jednym. To tutaj, pod okiem wymagającego jury hartu- ją się, być może, przyszli liderzy stomatologii. To tutaj przenika się świat biznesu i wiedzy – podkreślają organizatorzy. W tym roku pro- jekt, którego pomysłodawcą jest prof. Tomasz Konopka zapowiada się pasjonująco (wstęp wolny). System przyjmowania zgłoszeń dla doktorantów i studentów uruchomiono na po- czątku lutego. Co jeszcze „przemieniło” CEDE z wystawy w wydarzenie, obok którego nie można przejść obojętnie? Z pewnością konkurs „Gwiazdy CEDE” – pierwszy internetowy plebiscyt w historii polskiej stomatologii, podczas któ- rego wybierane są ulubione produkty z róż- nych kategorii. Do pierwszej edycji zgłoszono aż 56 produktów, a piękne statuetki trafiły ostatecznie do rąk przedstawicieli firm: Den- talHolding, Poldent, Shop-dent oraz Fundacji Be Active Dentist. O randze wydarzenia świadczy też fakt, że CEDE doczekało się własnych mediów (magazyn „CEDEnews” oraz portal o tej sa- mej nazwie) oraz to, że doceniają je dzienni- karze, w tym redaktorzy Polskiej Agencji Pra- sowej, którzy widzą w nim miejsce kreujące trendy w powszechnej opiece zdrowotnej. Ciąg dalszy metamorfoz CEDE będzie moż- na zobaczyć już we wrześniu br. Absolutną nowością tegorocznej edycji będą bezpłatne wykłady firmowe. Z tej oferty będzie mógł skorzystać każdy, kto przyjedzie do Pozna- nia – bez względu na to, czy zarejestruje się na Kongres. „Fora edukacyjne to przede wszyst- kim ukłon dla tych, którzy nie korzystają z oferty Kongresu Unii Stomatologii Polskiej towarzyszącego CEDE, a przyjeżdżają do Po- znania głównie po to, żeby zobaczyć, co nowe- go na rynku. Tym razem w pakiecie otrzymają również wartościową, praktyczną wiedzę, w zakresie technologii cyfrowych, materiałów i narzędzi oraz biznesu. Lokalizacja prelek- cji ścisłe nawiązuje do idei integracji nauki z biznesem, która towarzyszy nowej filozofii CEDE”– tłumaczy Marek Wiktorowski z fir- my Exactus, organizatora CEDE. Fora zbudowane w pawilonach, a więc w są- siedztwie wystawców zostaną podzielone tematycznie. Cyfrowe Forum Stomatologia 3.0 przybliży urządzenia i techniki cyfro- we, 3D, CAD/CAM, lasery i biomateriały. Dental Club będzie areną, w ramach której wykładowcy przekażą praktyczną wiedzę o konkretnych materiałach, narzędziach, instrumentach, programach i procedurach. Business Dental Forum będzie miejscem poszerzania horyzontów menedżerskich (za- rządzenie, prawo, komunikacja itp.). Marro- dent, Medif, Acteon, DentalHolding i Oboda Group – to pierwsi wystawcy CEDE 2018, którzy potwierdzili organizację wykładów w ramach projektu. Wśród nowości CEDE nie zabraknie pro- jektów dla miłośników dokumentowania swojej codziennej pracy aparatem lub kame- rą. Warsztaty z fotografii stomatologicznej przeprowadzi Grupa Dentonet, a najlep- si reżyserzy-operatorzy zostaną wyłonieni w ramach festiwalu filmów stomatologicz- nych. Interesująco zapowiadają się również warsztaty edukujące w zakresie pracy z pa- cjentami z niepełnosprawnością. Ich uczestni- cy na własnej skórze przekonają się, co czują osoby niepełnosprawne podczas wizyty w ga- binecie stomatologicznym. Sesję planują także lekarze dentyści wojskowi – będzie otwarta dla wszystkich. W Poznaniu nie zabraknie także chwil na zabawę i spotkania w gronie przyjaciół. Drugiego dnia Wielka Akcja Integracja w postaci imprezy pt.: „brejkDENS”, której gospodarzem będzie Ułan Browar. W pro- gramie m.in. pokaz trików bilardowych prowadzony przez wielokrotnego mistrza świata Bogdana „Wizard” Wołkowskiego, turniej bilardowy dla dentystów, warszta- ty salsy Samuela Rodriqueza, degustacja warzonego na miejscu piwa oraz konkursy sportowe (piłkarzyki, darts). Nauka wraca z pawilonu „15” do tzw. czte- ropaku Międzynarodowych Targów Po- znańskich. Rejestracja będzie odbywać się w pasażu, a wykłady i warsztaty w salach na antresoli. To z pewnością będzie sprzyjać obcowaniu z wystawcami. W programie Kon- gresu znajdą się panele dyskusyjne dotyczące onkologii stomatologicznej, wyzwań stoma- tologicznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem oraz chorób błony śluzowej jamy ustnej. Nowym pomysłem jest tworze- nie wytycznych dla konkretnych procedur stomatologicznych, nad czym będą pracować kilkuosobowe zespoły ekspertów już kilka dni przed rozpoczęciem Kongresu. Opraco- wane rekomendacje-przewodniki zostaną zaprezentowane uczestnikom, a następnie opublikowane. Wśród tematów znalazły się m.in. antybiotykoterapia oraz leczenie stawów skroniowo-żuchwowych. Nie zabraknie sesji HOT TOPIC (dylematy współczesnej stoma- tologii, mleczaki, kobieta ciężarna na fotelu), tak dobrze ocenionej w 2017 r. „Analizujemy możliwość przeprowadzenia w ramach Kon- gresu kursów specjalizacyjnych. To mógłby być prawdziwy hit. Istotnym punktem progra- mu będzie oferta dla asystentek i higienistek – wykłady i warsztaty” – mówi prof. Marzena Dominiak, przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu. Druga edycja sesji „Naukowy Zawrót Głowy” ma być przeglądem młodej kadry naukowej od studenta do doktora habilitowanego. „Naszym zamiarem jest nobilitowanie, jak to tylko moż- liwe, sukcesu na naszym spotkaniu. Wyróż- nienie powinno mieć rangę dobrej informacji w CV. Chcemy jeszcze bardziej podnieść ran- gę wyróżnienia, zadbać o „ciężar” dosłowny i w przenośni nagród, dla tej najwyższej za- pewnić grant umożliwiający kontynuację naj- bardziej nowatorskich badań. Dlatego Drogi Studencie Stomatologii działający w Studenc- kim Kole Naukowym, doktorze i habilitancie z okresu styczeń 2017-czerwiec 2018, weź udział w tym wydarzeniu, niech o Twoich dokonaniach stanie się głośno, a my zadbamy o godny i sprawiedliwy przebieg naszego wspólnego Zawrotu Głowy. Są wspaniałe możliwości komercjalizacji dobrego pomysłu klinicznego, mamy partnerów, którzy czekają na młodych bezkompromisowych innowato- rów. Pamiętajcie o niezwykle mądrych sło- wach największej umysłowości XX w. Alberta Einsteina: wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi. Życzę każdemu uczestnikowi Naukowego Zawrotu Głowy Anno Domini 2018, aby się okazał tym kimś. A my – jako dobre anioły – już będziemy wiedzieli, co z tym zrobić dalej” – wyjaśnia prof. Tomasz Konopka, pomysło- dawca sesji. „Świadomy potrzeb dentysta to osoba, która doskonale wie, że aby kupić sprzęt, nie musi wychodzić z domu lub gabinetu, bo są han- dlowcy, jest internet, Facebook. Ta sama oso- ba doskonale wie, że przed zakupem warto ów sprzęt obejrzeć, przetestować, chwilę nim popracować, dowiedzieć się o nim możliwie najwięcej, porównać go z konkurencyjnymi. Tego już nie można załatwić z domu, po to są wystawy. Ostatnio jeden z polskich lekarzy dentystów był na wystawie w Tokio. Na sto- isku spodobał mu się jeden z produktów, nie- dostępny u nas w kraju. Nie pomogły prośby, produktu nie można było kupić, bo to wysta- wa, nie targowisko” – mówi Ewa Mastalerz z firmy Exactus. „Świadomy potrzeb dentysta to osoba, która umie liczyć. Przyjazd do Po- znania samochodem lub komunikacją, obiad, kawą ze znajomym – to wszystko kosztuje, a przecież w tym czasie lekarza nie ma przy pacjencie. Jeżeli ktoś zapomina o tym i przy- jeżdża na CEDE wyłącznie, aby kupić paczkę rękawiczek za 10 zł lub dostać kilka darmo- wych próbek past do zębów, to nie robi naj- lepszego interesu. Świadomy swoich potrzeb dentysta to w końcu osoba, która wie, jak wykorzystać kupiony produkt w codziennym leczeniu – skutecznie i bezpiecznie” – dodaje Ewa Mastalerz.

przegląd stron