Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No.1, 2018

Dental tribune Polish eDition Opinie 7 my inspirować do realizowania projektów niezależnie od zasięgu. Inicjatywą mogą być tak samo bezpłatne przeglądy, spotkanie z dziećmi w szkole, wydanie bro- szury, audycja w lokalnym ra- dio, prelekcja na Uniwersytecie III wieku czy spontaniczny flash mob. Każdy pomysł zwracają- cy uwagę na konieczność zrozu- mienia, że od zdrowych zębów zaczyna się zdrowie ogólne jest dobry. Promocję zdrowia jamy ustnej będziemy w najbliższych latach realizować także przez ak- cje społeczne i charytatywne, a jednym z projektów będzie Bal Stomatologa, który mam nadzieję, dodatkowo pozwoli na integrację środowiska. Co oprócz kampanii „Polska mówi: aaa” jest bieżącym prio- rytetem? Czekamy na dokumentację od poprzednich władz towarzystwa, która pozwoli nam na przeprowa- dzenie audytu księgowo-praw- nego (wywiad przeprowadzany był pod koniec stycznia 2018 r. – przyp. red.). Mówiąc brutalnie, musimy wiedzieć na czym sto- imy. W tej chwili unikamy nawet pytań o przyszłość wysokości składki. Pilnymi zadaniami są m.in.: ujednolicenie księgowości – jednej dla wszystkich oddzia- łów PTS czy uruchomienie nowej strony internetowej, otwarcie się na nowych członków, pokazanie naszych celów i udowodnienie, że chcemy zmian. Musimy tak- że uporządkować nasze umowy o współpracę z innymi organi- zacjami, również zagraniczny- mi. Pierwsze robocze spotkanie pozwoliło ustalić strukturę PTS. Wybraliśmy wiceprezydentów w osobach: prof. Tomasza Ko- nopki, prof. Ingrid Różyło-Kali- nowskiej i dr. Wojciecha Bedna- rza. Przewodniczących mają już Komisje Problemowe w ramach Akademii Wiedzy i Praktyki oraz Komitet ds. Współpracy. Wszy- scy znają swoje zadania i cele, a więc do pracy! To najkrótsza droga do dobrego wizerunku. Rozmawiał Łukasz Sowa AD opłaca. Mam tu na myśli również młodych lekarzy, którzy również znaleźli się w strukturach PTS i – mam nadzieję – będą napędzać jego rozwój, równocześnie udo- wadniając, że nie zamykamy się na współpracę z nikim. cele Ambitne szkoleniowe otwierają pole do rywalizacji z tematycznymi towarzystwami naukowymi oraz innymi pod- miotami edukacyjnymi. Nie ma obawy, że bitwa o uczestnika na i tak mocno konkurencyjnym rynku zakończy się fiaskiem? Obserwując to, w jaki sposób roz- wija się idea integracji naukowej towarzysząca Kongresowi Unii Stomatologii Polskiej, który od- bywa się przy CEDE, nie mam ta- kich obaw. Nikt nie ma monopolu na wiedzę, a stomatologia staje się coraz bardziej interdyscypli- narna. Każdy musi realizować własne cele statutowe czy bizne- sowe, a poza tym współpraca jest możliwa. Na końcu zawsze decy- duje poziom i opinie uczestników. To oni określają stopień sukcesu każdego wydarzenia edukacyjne- go. Nie wyobrażam sobie realizo- wania szkoleń podyplomowych, takich jak „master implantologii” czy „master ortodoncji” bez eks- pertów, którzy na co dzień ak- tywnie działają w towarzystwach i organizacjach tematycznych – wielu z nich znalazło się w struk- turach PTS. Nie zapominajmy jednak, że zdecydowaną więk- szość praktyków stanowią leka- rze bez specjalizacji. To głównie dla nich szykujemy ofertę eduka- cyjną. Wspominała Pani, że widzi PTS również jako towarzystwo, któ- re powinno docierać z wiedzą do pacjentów. Czy to oznacza, że lekarzy dentystów będziemy widzieć częściej w tzw. śniada- niówkach i pasmach informa- cyjnych popularnych stacji tele- wizyjnych? Mamy wiedzę, mamy ludzi – dla- czego tego nie wykorzystać? Nie mam wątpliwości, że eksperci PTS mogą być alternatywną dla nie- uporządkowanych i nie zawsze wiarygodnych informacji, któ- re dostarcza Internet. PTS może edukować, ale będzie także inspi- rował, dlatego wraz z Naczelną Izbą Lekarską, Be Active Den- tist i ewiDENTniepr realizujemy – po raz pierwszy w kraju w takim zakresie – kampanię pod hasłem: „Polska mówi: aaa” (www.polska- mowiaaa.pl), wspierającą obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (World Oral Health Day). 20 marca to znakomita okazja, aby komunikację w zakresie zdrowia jamy ustnej podkreślić w ogól- nopolskiej przestrzeni medialnej. Dentyści, pedagodzy w przedszko- lach i szkołach, samorządowcy – te wszystkie grupy powinny być goto- we do upowszechniania podstawo- wej wiedzy o profilaktyce. To jest w interesie wszystkich. W ramach kampanii udostępnimy mapę małych i dużych inicjatyw oraz materiały edukacyjne. Będzie-

przegląd stron