Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No.1, 2018

10 Edukacja Dental tribune Polish Edition Higienistko, postaw na wiedzę! Jeszcze tylko do 15 marca br. można przystąpić do I etapu Ogól- nopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. To już IV edycja tego wydarzenia. Po raz pierw- szy olimpiada kierowana jest do 2 grup równolegle – higienistek uczących się oraz higienistek pracujących. Zainteresowanie wyda- rzeniem jest ogromne – już 650 higienistek dokonało rejestracji. Ogólnopolska olimpiada dla higienistek na dobre wpisuje się w kalendarz wyda- rzeń skierowanych do środowiska polskich higienistek. Przybywa uczestników oraz sympatyków tego programu. Zarówno uczestnicy poprzednich edycji, jak i orga- nizatorzy wydarzenia podkreślają, że jest to unikalna szansa na pogłębienie specja- listycznej wiedzy, możliwość spotkania wybitnych ekspertów środowiska stoma- tologicznego oraz wygrania atrakcyjnych nagród. Po raz pierwszy w historii olimpiady Ko- mitet Naukowy oraz Komitet Organizacyj- ny podjęli decyzję o rozszerzeniu zakresu olimpiady. Równolegle realizowana jest bowiem olimpiada dla uczących się higie- nistek oraz dla higienistek dyplomowanych i aktywnych zawodowo. „Cieszy nas fakt, że olimpiada spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Na miesiąc przed zakończeniem rejestracji zanotowa- liśmy 650 zgłoszeń. Wszystko wskazuje na to, że 15 marca, czyli w dniu zakoń- czenia procesu rejestracji pobity zostanie rekord zgłoszeń. To dla nas bardzo ważne, tym bardziej, że na bazie doświadczenia poprzednich lat wiemy, że udział w olim- piadzie zapewnia doskonałą możliwość poszerzenia wiedzy oraz kompetencji za- wodowych. Miło nam, że z tej możliwości korzysta coraz więcej polskich higienistek” – mówi Joanna Stępień, Ekspert Kliniczny Instytutu Blend-a-Med Oral-B, sprawująca nadzór nad organizacją oraz przebiegiem olimpiady. Kolejną nowością tegorocznej edycji jest bogatsza oferta merytoryczna. Obok udo- stępnionej bibliografii oraz materiałów edukacyjnych, organizatorzy przygotowali cykl 7 szkoleń on-line. Obejmują one spek- trum tematów dotyczących nowoczesnej higieny jamy ustnej. Olimpiada to nie tylko szansa na poszerze- nie wiedzy teoretycznej, ale także na do- skonalenie umiejętności praktycznych. Dla osób kształcących się to także szansa na lepsze przygotowanie do państwowego eg- zaminu zawodowego. Z pewnością udział w wydarzeniu, szczególnie w etapie fina- łowym, dostarcza uczestnikom prawdziwej satysfakcji oraz bycia w gronie najlepszych w kraju. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny, a odbywa się ona w 3 etapach: - I etap kończy się 15 marca 2018 r. Jest nim test wiedzy, w formie on-line, w postaci 40 pytań jednokrotnego wyboru. Można do niego podejść tylko jeden raz. Osoby, które uzyskają min. 60% poprawnych odpowie- dzi przechodzą do II etapu. - II etap olimpiady odbędzie się 6 kwiet- nia, 2018 r. i również będzie miał charak- ter testu on-line, składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Godziny otwarcia oraz zamknięcia II stopnia zo- staną opublikowane na tydzień przed eg- zaminem. Do III etapu olimpiady kwalifi- kację otrzyma 24 uczestników (12 z grupy higienistek pracujących oraz 12 z grupy uczących się), którzy udzielą co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w najkrót- szym czasie. - III etap finałowy odbędzie się w dn. 25- 26 maja 2018 r. w Iławie w czasie II Kon- gresu Polskiej Akademii Profilaktyki Sto- matologicznej. Finał będzie 2-stopniowy i złożą się na niego egzamin teoretyczny i praktyczny. Część teoretyczna wyłoni 12 uczestników (6 osób z każdej grupy), którzy przystąpią do końcowego egzaminu praktycznego. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 26 maja 2018 r. Za merytoryczny poziom olimpiady odpo- wiedzialny jest Komitet Naukowy Olim- piady w składzie: - Przewodniczący – dypl. hig. stom. Anita Walczak - Zastępca Przewodniczącego – dr n. med. Maciej Nowak - Kierownik Organizacyjny – dr n. med. Tomasz Maria Kercz - Sekretarz Naukowy – dr n. med. Tomasz Dzieniakowski - Sekretarz Naukowy – mgr lic. hig. stom. Karolina Kopciewicz-Kozicka Nadzór nad organizacją oraz przebiegiem wydarzenia sprawuje Komitet Organiza- cyjny Olimpiady w składzie: Joanna Stę- pień, Laura Latuszek, Magdalena Bere- zowska. „Ogólnopolska Olimpiada Higieny Sto- matologicznej w sposób sympatyczny, budzący zainteresowanie i emocje moty- wuje całe środowisko higienistek stoma- tologicznych, zarówno tych już aktyw- nych zawodowo, jak jeszcze uczących się do aktualizacji oraz zgłębienia naj- nowszej wiedzy i metod działania. Cie- szę się, że mogę wziąć czynny udział w tym wydarzeniu i przyczynić się do jego sukcesu. Bezpośrednim jego celem jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych higienistek stomatologicznych, a więc i całych zespołów stomatologicznych, w których pracują lub niebawem pracować będą, pośrednim zaś promocja zdrowia jamy ustnej, które należy do jednych z najgorszych w Europie” – powiedział dr n med. Maciej Nowak, członek Komi- tetu Naukowego olimpiady, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie periodontologii oraz Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontolo- gicznego i Sekcji Periodontologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicz- nego. „Udział w olimpiadzie to nie tylko możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, ale również wspaniała przygoda, której finał odbędzie się podczas II Kongresu Polskiej Akademii Profilaktyki Stoma- tologicznej. Oprócz wartościowych na- gród rzeczowych wygrana w olimpiadzie daje wiele nowych możliwości, przede wszystkim zawodowych” – zachęca mgr lic. hig. stom. Karolina Kopciewicz-Ko- zicka, Sekretarz Naukowy olimpiady. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.olimpiadahigienistek.pl Na podst.: mat. prasowe Instytutu Blend-a-med Oral-B

przegląd stron