Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No.1, 2018

. t k p 8 3 1 3 , : V C I DENTAL TRIBUNE The World’s Den tal New spa per · Po lish Edi tion www.dental-tribune.com CENA: 15 zł ISSN 1730-315X VOL. 17, NR 1 W&H wspiera codziennych bohaterów Nowa kampania wizerunkowa W&H „From a patient to a fan” staje się przedmiotem zain- teresowania lekarzy dentystów. W&H daje pewność, że ich pacjenci są w bezpiecznych i pew- nych rękach pełnych pasji do swojej pracy profesjonalistów, niezależnie od sytuacji klinicznej. To oni codziennie pokazują wielkie poświęcenie dla swojej pracy i potrafią sprawić, by uśmiech coraz częściej gościł na twarzach pacjentów. Dr X. Pert Ponieważ zawsze wiesz, co robisz! Dzięki najwyższej jakości rozwiązaniom firmy W&H Dr Sue Perstar Ponieważ Twoja kariera to Twoje powołanie! Dzięki najwyższej jakości rozwiązaniom firmy W&H AD codziennych W swej kampanii wizerun- kowej firma W&H daje tym codziennym bohaterom uzna- nie, na jakie zasługują. Dzię- ki doskonałej równowadze know-how, empatii i techno- logii mogą oni osiągnąć opty- malne wyniki. W&H wspiera lekarzy praktyków zespoły w zadaniach, a dzięki innowacyjnemu port- folio produktów jest kamieniem węgielnym swojego sukcesu. „Codzienne wyzwania stojące przed zespołem szkoleniowym to nasza motywacja. Jako do- stawca jesteśmy pewni, że nasze produkty po- magają zapewnić płynność pracy w gabinecie stomatolo- gicznym” – mówi Peter Malata, dyrektor zarządzający W&H. „Dzięki innowacyjnej techno- logii, idealnie dopasowanej do potrzeb użytkowników, zespół może poświęcić swoją pełną i niepodzielną uwagę temu, co naprawdę ważne – pacjentowi i leczeniu. Odgrywamy ważną rozwiązań, rolę w sukcesach naszych klien- tów i pomagamy” - dodaje. Nowa kampania ma na celu przedstawienie W&H w atrak- cyjny sposób i odróżnienie go od konkurencji. W oczach swo- ich pacjentów, dentyści stają się doktorem Phil Good, doktorem X. Pert lub doktor Sue Perstar, a tym samym stają się żywym wcieleniem dobrego samopo- czucia, wiedzy, innowacyjnego podejścia i zaufania. Rezulta- tem jest nowoczesny, dostoso- wywany międzynarodowo for- mat kampanii z emocjonalnymi obrazami z praktyki stomatolo- gicznej. Tabliczka z imieniem i nazwiskiem to klucz wizual- ny, wyraźnie przekazujący od- powiednie nazwy, jak: Dr Phil Good lub Dr X. Pert. Nowa kampania wizerunkowa W&H funkcjonuje we wszyst- kich kanałach medialnych i marketingowych W&H od marca 2018 r. Peter Malata – Dyrektor Zarządzający W&H From a patient to a fan: Razem nam się uda! wh.com #patient2fan

przegląd stron