Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Laser Tribune Bulgarian Edition No. 1, 2018

6 Laser Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. ЛАЗЕРЪТ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ИМПЛАНТОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ Д-р Habib F. Zarifeh, д-р Mayssam Bachacha, д-р Monique Hanna; Ливан използваният И зползването на ла- зерни устройства предоставя възмож- ности за по-неинва- зивни лечения в устната ку- хина. Ербиум лазерът е най- широко ла- зер в денталната медицина днес. Той предлага най-мно- го възможности за приложе- ние, тъй като може да се из- ползва едновременно за меки и твърди тъкани. Що се от- нася до мекотъканната хи- рургия, съществуват реди- ца индикации за приложение, в това число гингивектомия, гингивопластика, почистване на патологична фиброзна тъ- кан от гингивалния сулкус1, отстраняване на лезии и фи- броми, ретракция на тъкани, лечение на афти и гингивал- на хиперплазия (ексцизия и ре- контуриране), удължаване на короната на зъб, оперкулек- томия, френектомия и фото- коагулация2. Освен това ербиум лазерът може да се използва в пародон- тологията3 за кюртаж на ме- ките тъкани, отстранява- не на патологични, инфекти- рани, възпалени или некротич- ни меки тъкани от пародон- талния джоб, отстраняване на силно възпалени оточни тъ- кани вследствие на бактериал- на пенетрация през покривния и свързващия епител на джо- ба4. В тази статия представя- ме клиничен случай, при който е използван Er,Cr:YSGG лазер във втория етап от имплантоло- гичното лечение. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Става въпрос за пациент с по- ставени вече зъбни импланти в горна челюст. Аплицирана беше топикална анестезия 3 мину- ти преди манипулацията, вто- рият етап от имплантологич- ното лечение беше извършен с Er,Cr:YSGG лазер (Waterlase MD, Фиг. 1 Втори етап от имплантологичното лечение на горна челюст. Фиг. 2 Разкриване с лазер. Фиг. 3 Хемостаза на имплантната ложа 23 след отстраняване на импланта. Biolase Technology Inc., САЩ) с по- мощта на златен накрайник в контактен режим S, големина на върха Z6 (2.78 µm, 3 W, 50 Hz, вода 30%, въздух 15%). Настрой- ките за тази манипулация бяха стриктно спазени съгласно ука- занията на производителя. ДИСКУСИЯ Er,Cr:YSGG лазерът става все по-широко приложим в мекотъ- канната орална хирургия5. Сред благоприятните му ефекти са изключително добрата хемос- таза, липсата на оток и болка, както и прецизни ръбове след разрез6. При контакт с тъканите ла- зерната светлина се отразява, разсейва се, поглъща се или се предава на съседните тъкани7. Свободните молекули вода в би- ологичните тъкани се изпаря- ват, тъй като поглъщат лазер- ната енергия, което води до уве- личаване на вътретъканното налягане, производство на пара в тъканите и предизвикване на „микроексплозии“, които при- чиняват механичното разпа- дане на тъканите и физически улесняват процеса на аблация. Отстранената повърхност по- казва микроструктурен стро- еж с минимална топлинна про- мяна8. При този лазер амплифика- цията на фотоните възниква в среда от хетерогенни криста- ли (YSGG). Този лазер излъчва фо- тони при дължина на вълната 2780 nm, а времетраенето на импулса е от 140 до 600 µs с чес- тотата на повторение, която варира между 10 и 50 Hz. Големи- те ползи на лазерите са отно- сително по-лесната аблация на меките тъкани от тази на ме- ханичните инструменти, как- то и хемостатичният и бак- терицидният им ефект. При конвенционалното им- плантологично лечение има два хирургични етапа. Първият включва поставяне на имплан- та, а вторият се изразява в раз- криването му. Вторият етап е по-малко агресивен за пациента в сравнение с истинската опера- ция, но е свързан с повече болка9. Зъбните импланти се разкри- ват с помощта на скалпел, му- котом, електрохирургия или лазер, който намалява кървене- то, отока и постоперативния дискомфорт. Често се използва електрохирургия и с нея може лесно да се срязват меки тъка- ни с добра хемостаза, но нежела- ното термично увреждане заба- вя оздравителния процес в рана- та10,11. Меките тъкани около им- Фиг. 4 Оздравителни надстройки. Фиг. 5 Резултати след приключване на оздравителния процес 5 дни по-късно. планта играят огромна роля в бъдещото протезиране, тъй като прикрепването на гинги- валните тъкани около имплан- та е един от факторите за ус- пешно имплантологично лече- ние, особено в естетичните зони12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Предимствата на лазерното лечение включват лесно техни- ческо изпълнение, възможност да се избегне необходимостта от локална анестезия, липса на постоперативна болка и оток, както и предвидими резулта- ти и пълно възстановяване на тъканите за няколко дни, тъй като лазерът дава възможност за протезиране, без да се налага да се чака дълго. Редачционна бележча: Пълен спи- съч с препратчите е наличен при из- дателя. За авторa: Д-р Habib F. Zarifeh е специалист по орал- на хирургия. Притежава квалифи- кация по лазерна дентална меди- цина от RWTH Aachen University. Директор на медицински център Clemenceau, Бейрут, Ливан. info@habibzarifeh.com info@smileinfinity.com www.habibzarifeh.com www.smileinfinity.com PRINCIPLES AND PRACTICE OF LASER DENTISTRY НОВО В ТОВА ИЗДАНИE: Съдържанието е актуализирано по отношение на регенеративната лазерна паро- донтална терапия, лазерите в имплантологията, лазерите във възстановителна- та дентална медицина, нискоинтензивната лазерна терапия в денталната медици- на и как последните лазерни изследвания отразяват най-новото в технологичния на- предък в тази сфера. Още повече клинични снимки, изображения на апарати и обяснителни илюстрации де- тайлно разясняват начините за използване на оборудването и протоколите за из- вършване на процедурите. поръчайте на 0897 958 321

Преглед на страниците