Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Laser Tribune Bulgarian Edition No. 1, 2018

Laser Tribune Bulgarian Edition / април 2018 г. 5 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИОДНИТЕ ЛАЗЕРИ ПРИ ВИТАЛНА ПУЛПНА ТЕРАПИЯ Д-р Maziar Mir, проф. Norbert Gutknecht, д-р Masoud Mojahedi, д-р Jan Tunér, д-р Masoud Shabani; Германия/Иран/Швеция Запазването на витали- тета на пулпата е едно от най-големите пре- дизвикателства в съ- временната ендодонтия. При виталната пулпна терапия след откриване на пулпата пора- ди дълбок кариес, зъбна травма или по ятрогенни причини здра- вата, невъзпалена пулпна тъ- кан се третира чрез подходя- що пулпно покритие. Използ- ваните за целта материали са биосъвместими или биоактив- ни1-3. В днешно време се прила- гат различни методи за витал- на пулпна терапия: 1) директно пулпно покритие, 2) индирект- но пулпно покритие, частична пулпотомия и 4) тотална пул- потомия. Пулпното покритие при тези методи се прави с ми- нерал триоксид агрегат (МТА), обогатени с калций цименти (СЕМ), калциев хидроксид и би- одентин4-6. Контролът на кър- венето и болката са най-труд- ните за овладяване проблеми при частична или тотална пул- потомия7. В ендодонтията ла- зерите спомагат при: 1) поста- вянето на пулпната диагноза, 2) намаляват зъбната свръхчув- ствителност, 3) пулпно покри- тие, 4) пулпотомия, 5) дезин- фекция на кореновите канали, 6) оформяне на кореновите кана- ли, 7) запълване на кореновите канали, 8) апикална остеото- мия и 9) кореново-канална фо- тодинамична терапия8. Лазе- рите, използвани в денталната медицина, са или клас 3B (< 500 mW), или клас 4 (< 500 до 5000 mW). По-ранните модели се из- ползват за биостимулация (при т.нар. нискочестотна лазерна терапия или лазертерапия със студена светлина – LLLT), до- като по-новите се прилагат за изпаряване, коагулиране, рязане и други. Макар повечето лазери и от двете групи да работят на базата на диоди, под названието „диодни лазери“ обикновено се имат предвид лазери с мощност 500+ mW. Освен за карбонизация, рязане и т.н. тези лазери могат да се използват и за биостимула- ция на най-ниската им мощност и дефокусиран режим. В насто- ящата публикация презентира- ме именно такова приложение на клас 4 лазер при случай на витал- на пулпна терапия8-9. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Към нас беше насочена за лече- ние жена на 18-годишна възраст във връзка с болка в десен посто- янен молар с дълбок кариес. Медицинска анамнеза Тъй като пациентката не страда от системни заболява- ния, алергии, не приема медика- менти и не съобщава за предиш- ни хирургични интервенции, бе сметнато за ненужно тя да бъде насочвана за допълнител- ни медицински изследвания или консултации. Звбен статус Интра- и екстраоралният преглед показаха липса на тем- поромандибуларни и миофасци- ални смущения, няма данни за парафункции, захапката е в нор- ма (оклузален клас I), но орална- та хигиена е сравнително лоша. Клинични данни Пациентката съобщава за епизоди на болка през последни- те 24 часа, задържането на екс- плорера по оклузалната повърх- ност беше очевидно, термични- ят и студеният тест бяха по- зитивни. Рентпенова диапностика Рентгенографското изследва- не показа наличието на радиолу- центна лезия в близост до зъб- ната пулпа. Диапноза Бе поставена диагноза обра- тим пулпит. ВИТАЛНА ПУЛПНА ТЕРАПИЯ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАЗЕР Последователност на работа След подписване на информи- рано съгласие бе поставена про- водна анестезия от 2% лидока- ин и епинефрин 1:80 000, 1.8 мл (Darou Pakhsh, Иран). Кабине- тът бе снабден с предупреждава- щи знаци за работа с лазерно лъ- чение. Бяха предоставени пред- пазни очила за пациента, ден- талния лекар и асистента. От- ново бе прегледана информация- та за пациента (лечебният кар- тон, рентгенографиите, инфор- мираното съгласие и т.н.). Пациентката бе помолена да изжабури за една минута с 0.2% хлорхексидин във вид на вода за уста (Shahre Daru, Иран), след което повърхността на зъба беше обтрита с памуче, напое- но със същия разтвор. Кавитетната препарация бе извършена с фисурни диаманте- ни борчета и с кръгли стомане- ни борчета. След отстранява- не на кариозната маса бе види- мо кървене от пулпата и има- ше индикации за частична пул- потомия. Частичната пулпотомия бе извършена със стерилно кръгло диамантено турбинно борче, с което внимателно бе отстра- нена инфектираната пулпна тъкан, като се промиваше с фи- зиологичен разтвор. Хемостаза- та бе извършена с помощта на памуче, напоено с физиологичен разтвор и притиснато към пул- пата за пет минути. Последва облъчване с лазера. Обогатеният с калций ци- мент бе поставен с размер 2 мм в диаметър съгласно инструкци- ите на производителя (Biunique Dent, Иран) с помощта на сте- рилен пластмасов инструмент, след което бе използвано сухо стерилно памуче за допълнител- но адаптиране на цимента към стените на кавитета (фиг. 2). Временно зъбът бе затворен с глас-йономерен цимент Fuji IX, GC, съгласно инструкциите на производителя, без да се упраж- нява натиск с пръст (фиг. 3). По- стоянната обтурация бе отло- жена с един месец. Параметри при работа с ла- зера Параметрите при прилагане на лазера са, както следва: За спиране на кървенето: 980 nm (диоден лазер, Wuhan Gigaa, Wuhan, China), мощност 0.8 W, 8 J, 400 µm оптично влакно, CW, без допир до тъканта, 10 секунди на сканиращ режим (фиг. 1). За намаляване на болката: 980 nm, мощност 0.3 W, време на облъчване 10 секунди, 3 J, раз- мер на полето 3 mm, плът- ност на мощността 4246 W/ cm2 на върха на наконечника. Диаметърът на кавитета е 4 мм, зоната на облъчване 0.1256 cm2, плътността на мощността по целевата по- върхност е 2.388 W/cm2, доза- та 23, 88 J/cm2, без допир (на 5 мм разстояние от обекта), сканиращ режим, еднократна доза. КРАЕН РЕЗУЛТАТ Успешна витална пулпна тера- пия бе проведена без кървене, без карбонизация и без овъгляване. Па- циентката не изпита никакъв дискомфорт и бе удовлетворена от лечението. Бе направена рент- генография, за да може на база рентгенографските находки да се проследи резултатът от прове- дената витална пулпна терапия с употреба на лазер (фиг. 4а и б). ПРОСЛЕДЯВАНЕ Първата визита след витал- ната пулпна терапия беше един ден след процедурата. Нямаше болка, затова не беше нужна повторна нискочестотна лазер- на терапия. Два дни след интер- венцията бе проведен телефонен разговор с пациентката и бе оце- нено нивото на болката на база VAS скалата (Визуална аналогова скала – Visual Analogue Scale). По- неже нямаше никакви оплаква- ния, следващата визита бе на- срочена за след един месец. Тога- ва бе установено, че виталната терапия е била успешна на база клиничните (позитивен тест за виталитет) и рентгенологич- ните находки (фиг. 5а и б). ДИСКУСИЯ Диодните лазери намират широко приложение в множе- ство дентални практики9. Въз- действието на високочестот- ните лазери върху тъканта се основава на фототермичния ефект, за разлика от нискоче- стотната лазерна терапия, къ- дето не се наблюдава фототер- мичен ефект, а протичат фото- химични механизми10,11. Поне- же нискочестотната лазерна терапия е дозозависима12, па- раметрите за работа с лазера трябва да бъдат точно преци- зирани13,14. Конкретните мо- лекулярни механизми, които настъпват при нискочестот- ната лазерна терапия, не са на- пълно изяснени, но клинични- те резултати, свързани с на- маляване на болката, редуци- ране на възпалителната реак- ция и заздравяване на раните, са добре проучени15-17. Gupta и кол. доказват, че пулпотомия- та с помощта на високочесто- тен диоден лазер за постига- не на желаната коагулация дава по-добри клинични и рентгено- логични резултати, отколко- то тази с електрокаутер или с железен сулфат, тествано вър- ху човешки временни молари18. Uloopi и кол. прилагат нискоче- стотна лазерна терапия в слу- чаи на пулпотомия и считат, че това е една от лечебните въз- можности при витална пулпна терапия на временни зъби, като успеваемостта й е сравнима с тази на пулпотомиите с при- ложение на МТА19. Очевидно ди- одните лазери могат да бъдат използвани двукратно при пул- потомия. В представения слу- чай първо бе приложено високо- честотно облъчване с цел добра коагулация, след което нискоче- стотната лазерна терапия бе проведена с цел контрол на бол- ката и намаляване на възпали- телната реакция. Фиг. 1 Веднага след пулпот- омията с турбинно борче и коагулация с диодния лазер; следва нискочестотна лазер- на терапия. Фиг. 2 След по- ставяне на обогатения с кал- ций цимент. Фиг. 3 Веднага след поставяне на временна- та обтурация от глас-йоно- мерен цимент (GC Fuji IX). ЗАКЛЮЧЕНИЕ Представеният протокол за работа с диодни лазери може ус- пешно да бъде прилаган при слу- чаи на витална пулпна терапия. Редачционна бележча: Пълен спи- съч с препратчите е наличен при из- дателя. За контакти: Д-р Masoud Shabani Научен отдел, Ардабил, Университет по медицински нау- ки, Ардабил, Иран Консервативно RWTH Международна академия, Аахен, Германия m.shabani@arums.ac.ir зъболечение, Фиг. 4а и б Рентгенография непосредствено след виталната пулпна терапия. Фиг. 5а и б Рентгенография пет седмици след те- рапията. Лечението бе оценено като успешно на база клиничните (позитивен тест за виталитет) и рентгенологичните данни.

Преглед на страниците