Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Laser Tribune Bulgarian Edition No. 1, 2018

4 Laser Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. ЗНАНИЕТО ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Е МИСИЯТА НИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ Интервю на Уляна Винчева с доц. д-р Георги Томов, председател на Денталното лазерно общество, което стои в основата на организацията на лазерната дентална академия стр. 1 Тази тема съставляваше цял панел в програмата. Освен това част от лекциите обърнаха внимание и на микроинвазивна- та дентална медицина, преван- тивните стратегии с използ- ване на лазер – теми, които са много популярни в света в мо- мента. Друг важен акцент беше приложението на лазерите в пародонтологията и имплан- тологията. В момента това е належащ проблем за дентална- та медицина. Днес оралното здраве е застрашено не от ка- риес – за него може да се каже, че вече не представлява особена заплаха заради подобрената хи- гиена и профилактиката в све- товен мащаб. Пародонтални- те заболявания обаче са всеоб- що представени; разбира се, със застаряването на населението честотата им нараства. Лече- нието и поддръжката на паро- донталните пациенти пред- ставляват реален проблем. Ла- зерите предоставят опции за тяхното лечение – хирургични и нехирургични. От друга стра- на, с нарастването на броя на поставените импланти се уве- личава броят на периимплан- титите. Един от златните стандарти за лечение на пе- риимплантити, повсеместно възприет, е с помощта на лазер и като хирургична терапия, и като поддържаща антибакте- риална фотодинамична тера- пия. В общи линии това е основ- ната селекция в тазгодишната програма на събитието. „Дентал Трибюн“ е медиен партньор на академията от първото й издание през 2009 г. и оттогава лично наблю- даваме развитието на фору- ма. Това, което знам, е, че в резултат на вашата работа българската школа по лазер- на дентална медицина е до- бре презентирана в световен план. Как поддържате това високо ниво? Основният принцип, който следвахме, когато създавахме лазерния център, беше да при- влечем специалисти от различ- ни специалности. Днес при нас работят колеги, които специа- лизират детска дентална меди- цина, пародонтолози, хирурзи, протетици. В центъра работи мултидисциплинарен екип. Все- ки един от тях полага усилия, за да овладее и развива лазерни- те си познания. Например доц. Белчева взе магистърска степен по лазерна дентална медицина в Университета в Генуа, Италия. Екипът ни се стреми да бъде на световно ниво чрез научна дей- ност, публикации, активност на международна сцена, учас- тие в много семинари, конгре- си, като навсякъде презентира- ме името на България. Сред по- следните по-впечатляващи ак- тивности беше поканата от Eastman Dental Institute в Лон- дон – най-голямата институ- ция за следдипломно обучение във Великобритания, да изне- са теоретичната и практиче- ската част в два последовател- ни модула от тяхната магис- търска програма по лазерна ден- тална медицина. Това е най-до- брият център за следдипломно обучение в Англия, а и в свето- вен план стои много добре. Съществува мнението сред някои дентални лекари, че ла- зерите са предимно марке- тингов инструмент. Как би- хте коментирали това твър- дение? Това не е лишено от смисъл, но в позитивен план. В днешно време пациентите търсят ак- тивно алтернатива на тради- ционните методи на лечение. Когато пациентът има про- блем, той веднага влиза в ин- тернет и търси мнения, препо- ръки, алтернативи. Лазерният център приема и външни паци- енти, които са изпратени от практиките. При нас много чес- то идват хора със специфични проблеми. Лекуваме много мал- ки деца, почти кърмачета, кои- то се нуждаят от корекции на френулума, на езика, за да мо- гат да сучат безпроблемно. Ид- ват пациенти с хронични ав- тоимунни заболявания, които се нуждаят от диагноза и те- рапия; пациенти с най-разноо- бразна патология. В този сми- съл лазерът е маркетингов ин- струмент. Практиката, коя- то притежава лазер, е по-ат- рактивна в съзнанието на па- циента. Съвсем друг е въпро- сът как се използва този лазер, тъй като това не е стандарт- на технология. Много колеги, ку- пувайки си лазер, си мислят, че са решили някакъв мениджър- ски проблем на практиката си. Не е така. Ако нямаш познания- та и не го използваш правилно, лазерът може повече да навре- ди. Затова е важно образование- то. В този смисъл академията играе и тази роля. През послед- ните 5 години денят преди от- криването на академията е пос- ветен на предконгресни курсо- ве. Тази година също имаше та- къв – топхирурзи се събраха от цяла България, беше с максимал- на посещаемост за клиничен курс от 10 души и доц. Тосун от Турция демонстрира на живо повдигане на синусния под с по- мощта на Er:YAG лазер. Доц. То- сун беше номиниран тази годи- на за почетен член на Дентал- ното лазерно общество заради големия си принос през години- те за развитието на лазерната дентална медицина в България. Кои са другите имена от програмата? Тази година програмата от- ново е много интернационална. Гостуваха ни д-р Кинга Гжех– Лесняк от Полша – председа- тел на Полското лазерно обще- ство, пародонтолог по специал- ност, университетски препо- давател. Тя говори за лазерите в пародонтологията. Лекто- ри бяха и двама колеги специа- листи по детска дентална ме- дицина – д-р Ширин Онур, коя- то е ръководител на Катедра- та по детска дентална медици- на в Тракийския университет в Одрин, и д-р Арапостатис от Катедрата по детска дентал- на медицина в Университета в Солун. Също така д-р Карл Ба- дер от Швейцария, който рабо- ти към Университета в Женева и освен това има и частна прак- тика. Това бяха чуждестранни- те лектори. От българските лектори: доц. Весела Стефано- ва от ФДМ–Пловдив, д-р Тарго- ва от ФДМ–Варна. Те бяха в яд- рото на програмата. Каква е идеалната цел на ла- зерната академия? Промоцията на новите тех- нологии чрез правилното им разбиране, образованието, кое- то поставяме над всичко оста- нало, над маркетинга и над въз- можната печалба. Неслучайно тази година фокусът е Първи- ят студентски конгрес по ла- зерна дентална медицина – мла- дите са тези, които сега на- пускат университета, но те трябва да го направят със зна- нието за новите технологии: как да ги използват правилно, за да бъдат по-добри професио- налисти. Това е нашата мисия като образователна институ- ция и се надявам, че я изпълня- ваме по най-добрия начин. Догодина предстои десето- то юбилейно издание на ака- демията. Планирате ли нещо специално? Юбилейното издание ще бъде с много по-богата програма. Най- вероятно ще организираме два лекционни дни, ще поканим по- вече лектори, ще се опитаме да обхванем максимален брой теми, със специално внимание към предконгресните курсове, за да придадем завършеност на идеята, която носи събитие- то. Датите ще бъдат определе- ни на по-късен етап, но по тра- диция отново ще бъде през про- летта. Харесваме този сезон, метафорично казано, на инте- лектуалното пробуждане. Доц. Томов, благодаря ви за отделеното време! 270 делегати, между които много бъдещи дентални специалисти от София и Варна посетиха събитието. Постерната сесия, изцяло подготвена от студентите, съ- пътсващата деветатата Лазерна академия провокира сериозен интерес от страна на присъстващите. На снимката: първокурсничките Йолена Гешева, Персияна Пупецо- ва, и Виолета Ал Хасани позират пред своя постер заедно с мен- тора си: доц. Весела Стефанова от ФДМ Пловдив. Темата на из- следването, представено на постера е: “Ефект на лазерите върху стволовите клетки в денталната пулпа”. Доц. Тосун Тосун (в средата) най-новият почетен член на Българ- ското дентално лазерно общество.

Преглед на страниците