Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Laser Tribune Bulgarian Edition No. 1, 2018

Laser Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. 3 не е описана непълна десквама- ция на дорзалната повърхност на езика8. Нашите данни по- твърждават тези заключения. Тази морфология предотвратя- ва нормалния дебридмент, во- дещ до акумулация на керати- нови слоеве, така че удължени- те папили вторично събират гъби и бактерии. Нашата па- циентка беше също носителка на Candida albicans, който лесно се задържа на това ретентив- но място. Поради тези причи- ни ефективността на тера- пията зависи от възможност- та да се премахне кератинови- ят слой за по-добра антигъбич- на терапия. В наличната литерату- ра съществуват много лечеб- ни модалности, което като цяло показва, че наличните са неефективни1,7. методи Ефикасността на остъргване- то на езика също е съмнител- на. Ползите на предложената комбинирана лазерна терапия включват механично премах- ване на папилите чрез аблация с Er:YAG лазер и последваща ло- кална фотодинамична тера- пия. Фотодинамичната тера- пия е изследвана като потен- циална антимикробна тера- пия и като алтернатива сре- щу някои инфекциозни заболя- вания в устната кухина9. То- луидиново синьото фотосен- зитивно средство, използвано в това проучване, е добре аб- сорбирано от насочващия лъч с дължина на вълната 635 nm. Подобно на метиленово синьо- то, толуидиново синьото има и слаб антисептичен ефект. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Има много възможни при- чини за ЧКЕ. За клинициста е важно да снеме точна и под- робна анамнеза, за да прецени най-вероятните каузални аг- енти. Лечението трябва да е индивидуализирано, базирано на преценката на клинициста за етиологичните фактори. Този случай представя успеш- но разрешаване на състояние- то с помощта на комбинира- на лазерна терапия. Тази нова модалност предлага възмож- ности за едновременно пре- махване на папилите с абла- ция и последваща локална фо- тодинамична терапия с изра- зен фотодинамичен ефект. Редачционна бележча: Пълен спи- съч с препратчите е наличен при издателя. клиничното изследване се ус- танови светлокафява „въл- ниста“ дорзална повърхност на езика (фиг. 1). Пациентката беше диагностицирана с черен влакнест език. След като па- циентката подписа информи- рано съгласие, беше приложен нов метод за лечение на това състояние с комбинация от лазерна аблация с Er:YAG лазер и толуидиново синьо медиира- на фотодинамична терапия (ФДТ) с диоден лазер. ТЕРАПИЯ С АБЛАЦИЯ По време на първата лечебна процедура удължените папи- ли бяха подложени на аблация с Er:YAG лазер (LiteTouch, Light Instruments, Израел), като се използва връх тип длето със следните параметри: 200 mJ/18 Hz (3.6W) с водно охлаж- дане. Преди процедурата беше аплициран само 10-процентов лидокаинов спрей под форма- та на топикална анестезия (фиг. 2а и б). Премахнатите папили бяха тествани мик- робиологично и изследвани със СЕМ (фиг. 3). ТОЛУИДИНОВО СИНЬО МЕДИИРАНА ФОТОДИНАМИЧНА ТЕРАПИЯ Лазерната аблация на удъл- жените папили на езика пови- ши ефекта от последващата ФДТ (ден по-късно) заради по- доброто проникване на лазер- ната светлина и разпростра- нение на фотосензитивното средство в засегнатата зона. Бяха извършени 5 ФДТ проце- дури с толуидиново синьо фо- тосензитивно средство в кон- центрация от 0.5%, аплицира- но на гърба на езика. След 5-ми- нутно преирадиационно вре- ме за проникване на фотосен- зитивното средство излишъ- кът беше премахнат и беше извършена лазерна актива- ция с инфрачервен (890 nm и дължина на вълната на насоч- ващия лъч 635 ± 10 nm) диоден лазер (LiteMedics, Lambda SpA, Италия), използвайки избел- ващ накрайник на 0.5 W(cw) за 60 секунди (фиг. 4). РЕЗУЛТАТИ При контролния преглед след месец, както и три, шест и дванадесет месеца по- късно се установи значител- но подобрение на състояние- то без признаци на рецидив (фиг. 5). ДИСКУСИЯ Патофизиологичният ме- ханизъм на ЧКЕ не е напълно изяснен1,7. При СЕМ изследва- За авторa: Доц. Д-р Георги Т. То- мов, дм, доцент към и ръководител на Отдела по орална патология, Факултет по дентал- на медицина, Медицински универ- ситет–Пловдив, България. dr.t.tomov@gmail.com

Преглед на страниците