Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Laser Tribune Bulgarian Edition No. 1, 2018

2 Laser Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРЕН ВЛАКНЕСТ ЕЗИК Доц. д-р Георги Томов, Михаил Батилас, Павлос Спирантис; България Фиг. 1 Клиничен вид на езика на пациента при първоначалния оглед.Фиг. 2а Длетовидният връх е позициониран успоредно на дорзалната равнина, за да се изрежат па- пилите, без да се нарани езикът. Фиг. 2б Ясна граница между зоната със и без аблация. Фиг. 3 Премахнатите „влакна“ (а), наблюдавани под СЕМ (б), са силно удължени вроговени израстъци, които произлизат от закъснялата десквамация на клетки в централната колона на филиформените папили и подчертано задържане на вторични папиларни клетки. Микробиологичните тестове показаха инфекция с Candida albicans (в). Ч ерният влакнест (ЧКЕ) предста- език влява доброкачест- вено медицинско със- тояние, характеризиращо се с удължени филиформени па- пили с типично разположение по гърба на езика1. Честотата му варира от 0.6 до 11.3 про- цента2-4. Познатите предраз- полагащи фактори включват пушене, прекомерна употреба на кафе/черен чай, лоша орал- на хигиена, ксеростомия и прием на антибиотици5,6. Ус- ложненията на черния влак- нест език (синдром на паре- щата уста, халитоза, дисгеу- зия) не отговарят на конвен- ционална терапия1,7. Лечение- то на ЧКЕ включва иденти- фициране и прекратяване на етиологичния фактор, моди- фикация на хроничните ети- ологични фактори, уверяване на пациента, че състояние- то е доброкачествено, и под- дръжка на адекватна орална хигиена с внимателен дебрид- мент, за да се спомогне деск- вамацията. Използването на антимик- робна терапия като топика- лен triamcionolone acetonide, генцианвиолет, салицилова ки- селина, витамин B комплекс, тимол и топикални и орални ретиноиди, а също и керати- нолитици (подофилин), топи- кален 30-процентен разтвор на урея и трихлороцетна ки- селина са описани в литерату- рата, макар че е важно да се вземат предвид страничните ефекти от локалното дразне- не и възможната системна аб- сорбция1,7. В наличната лите- ратура няма данни за използ- ването на лазера като тера- певтична модалност при лече- нието на ЧКЕ. Целта на тази статия е да докладва за нов подход при ле- чението на ЧКЕ, използвайки комбинация от лазерна абла- ция с Er:YAG лазер и толуиди- ново синьо медиирана фотоди- намична терапия (ФДТ) с ди- оден лазер. ДОКЛАД НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 37-годишна пациентка се оп- лака от абнормален вид на ези- ка си в продължение на 7 месе- ца. Пациентката е забелязала лош вкус в устата си. Малко преди началото на оралните й оплаквания са й предписали антибиотици за синуит. Ос- вен това пациентката пуши над 1 кутия цигари на ден. При Фиг. 4 Толуидиново синьо медиирана фотодинамична терапия (ФДТ) с диоден лазер Фиг. 5 Клиничен вид на пациента 6 месеца след терапията.

Преглед на страниците