Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Laser Tribune Bulgarian Edition No. 1, 2018

dental-tribune.com dentaltribune.bg tribunemedia.bg dental.tribune.bg LASER TRIBUNE The World’s Laser Newspaper · Bulgarian Edition април 2018 #5 ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРЕН ВЛАКНЕСТ ЕЗИК Статия докладва за нов подход при лечението на ЧКЕ с ком- бинация от лазерна аблация с Er:YAG лазер и толуидино- во синьо медиирана фотодинамична терапия (ФДТ) с диоден лазер. стр. ЛАЗЕРЪТ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ИМПЛАНТОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИОДНИТЕ ЛАЗЕРИ ПРИ ВИТАЛНА ПУЛПНА ТЕРАПИЯ В публикацията е представен клиничен случай, при който е използван Er,Cr:YSGG лазер във втория етап от импланто- логичното лечение. стр Авторите на статията презентират приложение на клас 4 лазер за биостимулация на най-ниска мощност и дефоку- сиран режим при случай на витална пулпна терапия. стр. ЗНАНИЕТО ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Е МИСИЯТА НИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ Интервю на Уляна Винчева с доц. д-р Георги Томов, председател на Денталното лазерно общество, което стои в основата на организацията на лазерната дентална академия На 22 и 23 март в Плов- див се проведе 9-ото издание на Междуна- родната дентална ла- зерна академия, организирана от Денталното лазерно обще- ство съвместно с МУ–Плов- див и ФДМ–Пловдив. Всяка го- дина събитието, чиято мисия е да популяризира и развива ла- зерната дентална медицина в България, се радва на непрекъс- нат интерес. Тази година па- ралелно с лазерната академия се състоя и първият Между- народен студентски конгрес по лазерна дентална медицина, като целта беше да даде сце- на за изява на бъдещите лазер- ни специалисти. Dental Tribune разговаря с председателя на Денталното лазерно обще- ство, което стои в основа- та на организацията, доц. д-р Георги Томов, за историята на академията, за българска- та школа и за мястото на ла- зерите в модерната дентална практика. Доц. Томов, вие сте един от най-активните специалисти в България, които работят за популяризирането на лазерна- та дентална медицина в стра- ната. В основата сте и на ла- зерната академия в Пловдив. Разкажете ни малко повече за началото на този проект. Всяка нова технология е пре- дизвикателство. Винаги кога- то нещо ново излезе на паза- ра, в началото има противоре- чиви мнения за него. От една страна, производителят хва- ли технологията, от друга страна, са скептиците, а ис- тината е някъде по средата. Когато през 2009 г. се сдобихме с лазер за първи път, във факул- тета нямаше кой да ми каже дори как да го включа, камо ли как да го ползвам и какви са възможните модификации. И така, стъпка по стъпка, са- мообразовайки се и посещавай- ки различни курсове и семина- ри в чужбина, постепенно на- трупах значителен запас от знания. Най-нормалното нещо, когато си преподавател в уни- верситет, е да предадеш тези знания на студентите. Това бе първичният импулс – да уча и да предам наученото. Посте- пенно възникна идеята за фо- рум, който събира дентални- те лекари, които работят с лазери и искат да споделят по- между си опита си, мнения, да чуят лектори. Първата ла- зерна академия се проведе през 2010 г. Тази година бе деветото издание. Почти няма междуна- родно име в света на дентал- ните лазери, което да не е било гост тук поне по веднъж. Ста- раем се да поддържаме разноо- бразна програма, която пред- ставя новостите в тази тол- кова бързо развиваща се сфера на денталната медицина. ти, завършили в Пловдив, кои- то са доста добре запознати с лазерните технологии. Съвсем естествено е те вече да тър- сят сцена за изява. Затова ре- шихме тази година лазерната академия да бъде посветена на студентите, които участваха много активно в цялостната организация. Постерната сесия бе изцяло подготвена от тях, с техни клинични случаи, кои- то са работени в нашия лазерен център. Тоест това са плодове- те на вложения труд, обучение- то и ентусиазма, с които за- почнахме тази програма. Други- те университети също прояви- ха голям интерес: за тазгодиш- ното издание на академията ни посетиха близо 50 души от Ва- рна, което според мен е изклю- чително постижение. Споменахте, че в академи- ята се стремите да пред- ставите най-актуалното от сферата на денталните лазе- ри. Какви са основните акцен- ти в програмата тази година? Акцентите тази година са няколко. Лазерите са все по- ориентирани към приложение- то в детската дентална меди- цина като алтернатива – те са по-малко болезнено, по-щадя- що лечение, с по-добър прием от страна на пациентите. стр. 4 Тази година организирате и Първия студентски конгрес по лазерна дентална медици- на. Как се роди тази идея? Тази идея също дойде спон- танно, макар да имаше преди- словие. През 2012 г. решихме да въведем факултативна дис- циплина за студентите във ФДМ–Пловдив – лазерна ден- тална медицина. Идеята се ока- за успешна, радваше се на ин- терес от страна на студенти- те, които посещаваха активно занятията, и всъщност вече има няколко поколения студен- ДИОДНИЯТ ЛАЗЕР ВИДЕОТО, ПРЕДСТАВЯЩО СТЪПКА ПО СТЪПКА ОПЕРАТИВНИТЕ ТЕХНИКИ, ИНДИКАЦИИ, ПРОТОКОЛИ И КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ С ПРОСЛЕДЯВАНЕ -25% ЦЕНА: 260 лв. 195 лв. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0897 958 321 ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 46 МИНУТИ

Преглед на страниците