Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

8 Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. Фиг. 14 Фиг. 15 Фиг. 16 Фиг. 17 Фиг. 18 Фиг. 14 Силно изразена костна атрофия в горна челюст. Фиг. 15 Имплантиране посредством хирургичен водач. Фиг. 16 Латерална костна аугментация. Фиг. 17 Поставяне на импланти в същото посещение. Фиг. 18 Протетично възстановяване. винтове и резорбируема (PDLLA) мембрана. Това създаде условия дефектът да бъде запълнен с β-трикалциевофосфатни грану- ли, напоени с кръв (фиг. 10 и 11). След това раната беше заши- та с прекъснати шевове (фиг. 12). Постоперативната орто- пантомография демонстрира рентгенологичния образ на за- пълнения дефект (фиг. 13). АУГМЕНТАЦИЯ НА АТРОФИРАЛ АЛВЕОЛАРЕН РЪБ В ГОРНА ЧЕЛЮСТ И двата представени мате- риала са подходящи за външно и вътрешно повдигане на пода на максиларния синус и все пак β-трикалциевият фосфат е за предпочитане. При вестибула- рен костен дефект или при не- добро качество на костта пре- димно се прилага хидроксиапа- титът. 65-годишен пациент се обър- на към нас във връзка със значи- телна костна атрофия в горна челюст и липса на зъби #14, #15, #16, #21, #22, #36 и #46 (фиг. 14). Първо бе направена компютър- на томография за оценка на не- обходимата в случая костна аугментация, след което прис- тъпихме към повдигане на пода на синуса чрез балонната тех- ника от дясната страна. Извър- ши се костозаместване с ком- бинация от β-трикалциев фос- фат и автогенна кост. Съще- временно бяха поставени три импланта в първи квадрант с помощта на предварително из- готвен хирургичен водач (фиг. 15). Във втори квадрант се нала- гаше значителна латерална костна аугментация, в проти- вен случай имплантите няма- ше да бъдат покрити от кост във вестулокраниална посока. От протетична гледна точ- ка нямаше друга подходяща по- зиция за поставяне на имплан- тите. След като бяха поставе- ни имплантите с помощта на хирургичен водач в областта на зъби #21 и #22, бе направена ла- терална костна аугментация със смес от β-трикалциев фос- фат и автогенна кост, а резор- бируема мембрана бе използва- на за покриване на дефекта (фиг. 16). В същото посещение бяха по- ставени импланти в трети и четвърти квадрант на място- то на зъби #36 и #46 (фиг. 17). След шест месеца оздравите- лен период имплантите бяха разкрити и бе изготвена проте- тична конструкция (фиг. 18). ЗАКЛЮЧЕНИЕ В днешно време на пазара са налични разнообразни костоза- местителни материали с раз- лични характеристики и про- токоли на работа за запазване, аугментация и реконструкция на костния ръб. Целта на на- стоящото изследване е да срав- ни CERASORB® M и Osbone®. Про- дуктите са сравнени на база техните биологични и химич- ни свойства, както и на поведе- нието им при следните клинич- ни приложения: Запълване и реконструира- не на сложен триизмерен костен дефект. Аугментация на алвеолар- ния ръб в силно атрофирали зони (повдигане пода на гор- ночелюстния синус и субан- трална аугментация). Запълване на алвеоларни де- фекти след зъбна екстрак- ция с цел запазване на алвео- ларния ръб и създаване на имплантна ложа или запъл- ване на дефекти след опера- тивно премахване на рети- нирани зъби, както и корек- тивни остеотомии или многостенни костни дефе- кти на алвеоларния ръб и на лицевия череп. Запълване на дву- и много- стенни костни джобове, както и би- и трифурка- ционни лезии. За поддържане на мембрана- та при водената тъканна регенерация (GTR). СЕЛЕКЦИЯ Сравнителният анализ даде следните резултати: И двата материала са с био- миметичен, синтетичен про- изход и не крият риск от нали- чие на чужди биологични ком- поненти или алергени. Добра- та биосъвместимост се осигу- рява от свързаните помежду си отворени пори и спонгиозната структура. β-трикалциевият фосфат има предимства при запълване на дефекта след цис- тектомия, понеже целта е да се постигне физиологична кост- на регенерация. И двата мате- риала са подходящи за повдига- не на синусния под, но дебели- ната на Шнайдеровата мембра- на трябва да се вземе под вни- мание. Ако мембраната е тън- ка, β-трикалциевият фосфат е за предпочитане поради многоъ- гълната си структура. Хидроксиапатитът е по-под- ходящият материал за лате- рална костна аугментация. При недобро качество на кост- та (D3/D4) и/или двустранна процедура отново хидроксиапа- титът е по-добрият избор по- ради по-изразената му обемна стабилност. CERASORB® M е за предпочитане при запълване на костни дефекти без последващо поставяне на имплант или при единични дефекти, докато при множествени дефекти Osbone® е по-адекватното решение. При дву- и многостенни костни джо- бове, при би- и трифуркационни лезии, както и за поддържане на мембрана, и двата материала са приложими. Благодарение на константния си обем хидрок- сиапатитът е удачен за вер- тикална и латерална костна аугментация, както и при пери- имплантит. За контакти: Д-р Arwed Ludwig MGK Medizinische und Gesichtschirurgische Klinik Neue Fahrt 12; 34117 Kassel, Germany Tel.: +49 561 9985990 aludwig@gwdg.de; www.mgk-chirurgie.de НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА ИМПЛАНТОЛОГИЯ . в л 3 9 1 . в л 6 4 4 . в л 4 9 3 . в л 9 2 3 . в л 3 0 3 Alveolar Bone Grafting Techniques for Dental Implant Preparation Contemporary Implant Dentistry Dental Implant Prosthetics Implant Treatment Planning for the Edentulous Patient Mini Dental Implants: Principles and Practice ЗА ПОРЪЧКИ: 0897 958 321 | www.tribunemedia.bg | office@dental-tribune.net

Преглед на страниците