Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. 7 своя страна гарантира обемна стабилност във времето и ме- ханична устойчивост. И двата продукта имат ясно предимство пред ксеногенни- те костозаместители поради ранната остеобластна колони- зация и следователно бързото сформиране на нова кост, как- то доказват изследванията на Bernard и кол. от 2010 г. (фиг. 1а– в). Други съществени характе- ристики за оценка на костоза- местителните материали са: ПЪРВOНАЧАЛЕН РАЗМЕР НА ЧАСТИЦИТЕ Размер на частиците на ко- стозаместителя, по-голям от 10 µm, предотвратява клетъч- ния разпад и фагоцитозата. Ос- вен това осигурява механич- на устойчивост на тъканта, както и нейната микропорьоз- ност. Частици, по-малки от 10 µm, стимулират фагоцитозата от страна на макрофагите. Това води до нежелана ранна загуба на костозаместителя в костния дефект и цялостното възстано- вяване на костта е невъзможно. СТРУКТУРНА СТАБИЛНОСТ Когато продуктът бъде при- ложен, гранулите не бива да се разграждат или дезинтегрират до по-малки частици или да ста- ват нестабилни поради процеси на разтваряне. Преждевремен- ният разпад до по-малки части- ци предизвиква активизиране- то на фагоцитиращите макро- фаги и полиморфните многояд- рени клетки. Последващият усилен неспецифичен имунен отговор смущава възстанови- телните процеси. В някои слу- чаи това може да доведе до силно изразена възпалителна реакция. СВЪРЗВАНЕ, СПОНГИОЗНА, ПОРЬОЗНА СТРУКТУРА И ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ С ВЪЗНИКВАНЕ НА КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ Порите увеличават повърх- ността и биват лесно васкула- ризирани, ако диаметърът им е подходящ. Диаметърът на по- рите трябва да бъде поне 100 µm, за да може в тях да прорасне васкуларизирана, минерализира- на тъкан. Това благоприятства едно цялостно структурно пре- устройство. Размерът на пори- те на синтетичния хидроксиа- патит е обикновено между 250 и 450 µm, което спомага за васку- ларизацията и остеоинтегра- цията. БИОСЪВМЕСТИМОСТ 28 дни след началото на кле- тъчно култивиране се наблюда- ва струпване на остеобласти и много добра клетъчна пролифе- рация по обширни части от по- върхността на Osbone®. Биосъв- местимостта на материала е потвърдена in vitro предвид от- личното клетъчно прораства- не. Благодарение на изключител- ното си сходство с естествена- та кост хидроксиапатитът има доказано много добра био- съвместимост. Сравнително- то in vitro изследване с остеоб- ластни клетъчни линии демон- стрира благоприятстващите клетъчната пролиферация ка- чества на материала. Фиг. 7 Фиг. 8 КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ – ИНДИКАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ И двата описани материала са подходящи за лечение и ре- конструкция на сложни трииз- мерни костни дефекти. При все това след екстирпация на кис- та нейният размер, локализа- ция, вид и възрастта на паци- ента също са от голямо значе- ние. β-трикалциевият фосфат Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг. 11 Фиг. 12 Фиг. 13 Фиг. 7 Постоперативна рентгенография след шест месеца. Фиг. 8 Постоперативна рентге- нография след шест години. Фиг. 9 Фоликуларна киста в областта на зъб 23, асоциирана с рети- нирания и силно дислоциран зъб 23. Фиг. 10 и 11 Запълване на дефекта с β-трикалциевофосфатни гранули, напоени с кръв. Фиг. 12 Зашиване на раната с прекъснати шевове. Фиг. 13 Постопера- тивна ортопантомография, демонстрираща запълнения дефект. Новите Tapered Short Импланти с Laser-Lok Laser-Lok зоната поддържа кресталната кост цветово кодирани за лесна идентификация режещи вдлъбнатини осигуряващи контактна повърхност решение за зони с ограничено пространство platform switching За повече информация и цени: 0800 12 464 или 0896 890 821 (CERASORB® M) е за предпочита- не, понеже желаната цел е пълно възстановяване на дефекта и пре- връщането му в здрава естестве- на костна тъкан (фиг. 2а–в). ЗАПЪЛВАНЕ НА КОСТНИ ДЕФЕКТИ 9-годишен пациент бе насо- чен към нашата практика по- ради екстензивна фоликуларна киста в областта на зъб 23. По- ради обширната лезия се наблю- даваше голяма костна резорб- ция в областта на горната че- люст. Кистата напълно бе раз- градила костта от алвеоларния ръб до максиларния синус (фиг. 3). След екстракцията на рети- нирания дислоциран зъб 23 (фиг. 4), екстирпацията на кистата и на околните тъкани остана значителен костен дефект (фиг. 5). β-Трикалциев фосфат бе раз- бъркан с кръв от дефекта и бе приложен без натиск (фиг. 6). Ко- стозаместителят бе покрит с резорбируема мембрана. Посто- перативните рентгенографии шест месеца (фиг. 7) и шест го- дини (фиг. 8) след интервенция- та демонстрираха перфектна костна регенерация в третира- ната област. Това създава подхо- дяща основа за бъдещо имплан- тологично лечение след завърш- ване на костния растеж. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛАТЕРАЛНА СТЕНА 52-годишен пациент имаше фоликуларна киста в областта на зъб 23, асоциирана с ретини- рания дислоциран зъб 23 (фиг. 9). Понеже пациентът желае- ше на следващ етап липсващия зъб да бъде заменен с имплант, се налагаше алвеоларният ръб да бъде запазен. След остеото- мия за екстрахиране на зъб 23 и цистектомия се разкри обши- рен костен дефект с липсваща вестибуларна стена. Покрива- нето и реконструкцията на ве- стибуларната кост бяха напра- вени чрез резорбируеми (PDLLA) агресивен дизайн осигуряващ първична стабилност

Преглед на страниците