Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

6 Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. КЛИНИЧНО СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ β-ТРИКАЛЦИЕВОФОСФАТНА И ХИДРОКСИАПАТИТНА КЕРАМИКА Д-р Arwed Ludwig, д-р Gregor Thomas; Германия Фиг. 1а Фиг. 1б Фиг. 1в Фиг. 1а–в Сравнително изследване на различни керамични костозаместители, върху които са по- селени човешки остеобластни клетъчни линии SAOS–2: морфологичните разлики след 24 часа кул- тивиране на остеобластите. Фиг. 2а Фиг. 2б Фиг. 2в Фиг. 3 Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6 Поради липсата на каквито и да било биологични и органични примеси употребата на мате- риала е напълно безопасна. Про- изводственият процес гаранти- ра изключителна стерилност и липса на възпалителни агенти. Osbone® е чист биомиметичен хидроксиапатит с 80% порьоз- ност и също многоъгълна начу- пена структура със свързани помежду си пори. Това придава силно спонгиозен вид на матери- ала. Хидроксиапатитът се ре- зорбира много бавно, което от Фиг. 2а–в Структурно срав- нение между CERASORB® M (a), естествена спонгиозна кост (б) и Osbone® (в). Фиг. 3 Обширна фоликуларна киста в областта на зъб 23. Фиг. 4 Отстраняване на ре- тинирания и силно дислоци- ран зъб 23. Фиг. 5 Голям костен дефект. Фиг. 6 Смесване на β-трикалциев фосфат с кръв от дефекта. Темата за костозамест- ването или костната регенерация, ксеноген- ните и алогенните ко- стозаместители и биомиме- тичните материали се дис- кутира в лицево-челюстната хирургия и предизвиква мно- го противоречиви мнения. Въ- преки това развитието и до- брият клиничен опит, натру- пан с биомиметичните мате- риали през последните две де- сетилетия, са неоспорими. На- стоящото клинично изследва- не сравнява два утвърдени ко- стозаместителни материала с различни химични и структур- ни характеристики по един ди- ректен, насочен към индикации- те начин. Проучването доказва, че и двата материала удовлет- воряват поставените хирур- гични изисквания съобразно кли- ничния случай. Ключовият въпрос, насочен към продуктовата група на би- омиметичните костозамес- тители, е свързан с тяхна- та структура, която трябва да запазва обема си без резорб- ция и деградация на приложе- ния материал. Реконструира- нето във витална нова кост е съпроводено от неизбежния страничен ефект на контроли- рана, но все пак налична обем- на загуба. Материалите, подло- жени на клиничното изследва- не, са произведени и разпростра- нявани от компанията Curasan (Kleinostheim, Германия) под наз- ванията CERASORB® M и Osbone®. CERASORB® M е β-трикалциев фосфат с 99% чиста фаза в спон- гиозна, многоъгълна начупе- на форма. Отвореноклетъчна- та структура със свързани по- между си микро-, мезо- и макро- пори благоприятства бързото прорастване на остеобласти и пълното трансформиране в нова, витална костна тъкан. r a e y e h t f o e l i m s M U I S O P M Y S я и ф о С , 8 1 0 2 й а м 7 1 УЪРКШОП От плана за лечение до провизорните възстановявания в дигиталната дентална медицина д-р Франческо Минтроне Италия 17 май 2018 г., 14.30-18.00 ч. София И Н Е А Ч 2 И 1 С Т А Т Н А Р Д О М Е А О Г С Цената включва безплатен достъп до лекционната част на симпозиума и билет за официалната церемония по ЦЕНА: 750 лв. награждаването в конкурса „Усмивка на годината“. РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ НА USMIVKANAGODINATA.COM ИЛИ НА тел. 0897 958 321.

Преглед на страниците