Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. 5 талното лостово рамо и раз- пределя по-равномерно дъвка- телните натоварвания15,16. Ре- дуцирането на дисталното лос- тово рамо води до по-малко усук- ване на металния скелет и по- малко стрес на връзката меж- ду надстройките и метална- та протезна конструкция14. За да се планира коректно дължи- ната на дисталното лостово рамо, е важно да се прецени пра- вилното разпределение на им- плантите в зъбните дъги. Предно-задното разстояние (AP spread) се дефинира като от- стоянието между линията, свързваща дисталните краища на двата най-задни импланта, и центъра на най-предно разпо- ложения имплант. Предно-зад- ното разстояние е повлияно от формата на зъбната дъга: при триъгълна или продългова- та форма предно-задното раз- стояние е благоприятно, дока- то квадратната форма е свър- зана с неблагоприятно предно- задно разстояние. Протезна- та конструкция върху някол- ко импланта може да се раз- гледа като лост от първи род, при който дисталната висяща част на протезата от послед- ния имплант назад може да се приеме като рамото, върху кое- то се упражнява дъвкателното налягане, последният имплант играе ролята на опорна точка, а предно-задното разстояние е рамото, което се повдига и кое- то извършва работата. Когато се упражни дъвкателно наляга- не върху дисталното лостово рамо, силата се предава на под- лежащата система по два на- чина: натиск се упражнява вър- ху най-задния имплант, а опън – върху по-предностоящите25. В литературата има доказа- телства, че при натоварване на протетично възстановена зъб- на дъга върху четири или шест импланта няма разлика в нива- та на стрес върху отделните импланти, ако медиалните и дисталните са позиционира- ни паралелно два по два, тоест на аналогични места в лявата и дясната половина на зъбната дъга12,15. Макар при наклонени- те импланти да се концентри- рат по-високи нива на стрес Фиг. 19 Фиг. 19 Крайният резултат. върху връзката кост–имплант, няма научни данни, демонстри- ращи по-голяма загуба на пери- имплантна кост в сравнение с аксиалните импланти13,24. В конкретните клинични случаи изборът на наклонени имплан- ти позволи имплантната ший- ка да се разположи по-дистално, отколкото, ако бяха поставени вертикални импланти. Наклонената връзка спрямо надлъжната ос на Co-Axis им- плантите представлява цен- но средство за корекция на от- клоненията и позволява по-пра- вилно позициониране от проте- тична гледна точка за конкрет- ния случай. Възможността да се поставят нископрофилни OT Equator надстройки от самото начало, без да се налага да се от- страняват при последващите протетични фази, е от изклю- чително биологично значение, понеже по този начин се избягва нараняването на епителното свързване и на околовръстни- те съединителнотъканни влак- на около имплантната ший- ка. Така се установява едно би- ологично запечатване, играещо ключова роля в предотвратява- не на разпространението на ин- фекции към по-дълбоко разполо- жените поддържащи тъкани26. При свързването на имплан- тите в една обща метална кон- струкция пасивното й приляга- не може да бъде проблемно, по- неже опънните напрежения се предават на имплантите и во- дят евентуално до неточно пас- ване на протезата и неуспех на импланта27. За да се постигне добра пасивна позиция на про- тезата, са необходими някол- ко проби с пациента, а корекци- ите невинаги са лесни. В горео- писаните случаи пасивността на конструкцията бе постигна- та чрез поставянето на Elastic Seeger пръстени между протез- ната конструкция и OT Equator надстройките. Тези пръстени преодоляват екватора на сфе- ричната глава на надстройката и компенсират разстоянието между ставната глава и предви- деното за нея легло в металния скелет на протезата и по този начин се създава здрава връзка с гарантирана пасивност19. Луфтът между протезата и OT Equator надстройките е предвиден да компенсира мал- ките неточности, възникна- ли при вземането на отпеча- тъци и отливането на гипсо- вите модели. Целта на фиксира- щия винт е да подобри конта- кта между Elastic Seeger пръсте- ните и стените на конструк- цията като заздрави задържа- нето. Мускулоскелетният ана- лиз показа, че лекуваните паци- енти не спадаха към брахице- фален клас, характеризиращ се с изключително високи дъвка- телни натоварвания. Този ана- лиз се оказа от особена важност при протетичното планиране, понеже е пряко свързан с дъвка- телното налягане, упражнява- но върху системата имплант– протеза28. При втория клиничен случай бе възможно да се приложи име- диатно натоварване на двата предни горночелюстни имплан- та, като се поставиха задръж- ни кепета с гумена консистен- ция, служещи при прикрепяне- то на протезата към сферични- те глави на надстройките и по- емащи стреса подобно на амор- тисьори. Това благоприятства разпределението на дъвкател- ното натоварване по протезни- те ръбове, като по този начин бе избегнато претоварването на двата импланта. За тази цел временната протеза покрива- ше и цялото небце, което пред- ставлява неподатлива зона, пое- маща дъвкателните сили, подо- бряваща задържането и стабил- ността на протезата. МОСТЪТ DOUBLE FiRe – РАБОТЕН ПРОТОКОЛ Описаният в тази статия протокол за Double FiRe моста има редица предимства: от естетична гледна точка, понеже по оклузалната по- върхност няма дупки за дос- тъп до фиксиращите винто- ве; от функционална гледна точ- ка, защото денталният ле- кар може във всеки един мо- мент при нужда да превърне фиксираната протеза в снема- ема такава и обратното; от гледна точка на хигиена- та, понеже конструкцията се почиства безпроблемно и лес- но може да бъде огледана при клиничен преглед. Чрез прилагането на Double FiRe мост е възможно да се ком- бинират добър външен вид, па- сивност на конструкцията, поддържане на добра хигиена и функционалност в едно про- тетично решение, като съще- временно се избягват пробле- ми, които евентуално биха въз- никнали при класическата цяла неснемаема протеза. В допъл- нение към това поставянето на наклонени импланти позво- ли намаляването на дистално- то лостово рамо на конструк- цията въпреки силно изразена- та пневматичност на горноче- люстния синус и освен това по- добри разпределението на дъ- вкателното натоварване. Връз- ката под ъгъл спрямо надлъжна- та ос на импланта улесни бър- зото преодоляване на отклоне- нията, като позволи имплан- тите да бъдат наклонени дори още повече. По този начин въ- просът с дисталното лостово рамо на протезата бе разрешен бързо и лесно, без да има нужда от допълнителни протетични компоненти. Мостът Double FiRe се състои от две конструкции (първич- на и вторична супраструкту- ра), които са стабилно свързани една с друга благодарение на два фиксиращи винта от палати- нално. При това протетично решение пациентът разпола- га с неснемаема протеза, която може да бъде превърната в сне- маема, като просто се премах- нат палатиналните/лингвал- ните фиксиращи винтове, в слу- чай че хигиената на пациента е лоша или ако има нужда от по- добра поддръжка на тъканите около устата. Този протокол е полезен, когато пациентът иска първо да изпробва неснема- ема протеза и след това евенту- ално да премине към снемаема, както и обратното. Фактът, че двете конструкции се при- крепят една към друга чрез линг- вално разположени фиксиращи винтове, елиминира нуждата от оклузални дупки за достъп, което има очевидни естетични и структурни плюсове. В допъл- нение към това възможността протезата лесно и бързо да бъде снета при рутинен преглед оси- гурява едно по-щателно и вни- мателно проследяване на случая и следователно по-дълготраен лечебен резултат. Представеният в настояща- та статия работен протокол се доказва като успешна те- рапевтична възможност, чие- то комбиниране с OT Equator и Elastic Seeger технологията оп- ростява изготвянето на про- тезата и клиничната работа, като намалява времето за лече- ние; Double FiRe Bridge комбини- ра предимствата на снемаемо- то и неснемаемото протезира- не в една конструкция. Редачционна бележча: Пълен спи- съч с препратчите е наличен при из- дателя. За контакти: Dr. Marco Montanari Viale Risorgimento, 244/A 47121 Forlì, Italy Tel.: +39 0543 68910 r a e y e h t f o e l i m s M U I S O P M Y S я и ф о С , 8 1 0 2 й а м 7 1 УЪРКШОП Поставяне на единичен имплант в естетичната зона със или без GBR: вид на разрезите и мениджмънт на меките тъкани д-р Ставрос Пелеканос, Гърция 17 май 2018 г., 10.30-13.30 ч. София Участниците ще имат възможност да работят върху специално изработени модели с меки тъкани и да упражнят следните процедури: имедиатно имплантиране в постекстракционна алвеола; интраорална препарация и поставяне на свободен мекотъканен графт; вид на ламбото в естетичната зона; хоризонтална GBR с алографт и резорбируема мембрана; препарация и поставяне на съединителнотъканен графт от небцето; техники за зашиване. Цената включва безплатен достъп до лекционната част на симпозиума и билет за ЦЕНА: 750 лв. официалната церемония по награждаването в конкурса „Усмивка на годината“. РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ НА USMIVKANAGODINATA.COM ИЛИ НА тел. 0897 958 321. И Н Е А Ч 2 И 1 С Т А Т Н А Р Д О М Е А О Г С

Преглед на страниците