Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

4 Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. Фиг. 7 Фиг. 8 Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг. 7 Първичната конструкция е фиксирана към нископрофилните надстройки чрез Elastic Seeger пръстените, целящи да подсигурят пасивността на протезата. Фиг. 8 Първичната конструкция бе отлята от кобалт-хромова сплав. Фиг. 9 Вторичната конструкция беше фиксирана към първичната чрез OT Equator стави и па- латинални фиксиращи винтове. Фиг. 10 Предаване на протезите, които хармонизираха с околните тъкани и имаха добър външен вид. ОКОНЧАТЕЛНА ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ След четири месеца дистал- ните горночелюстни имплан- ти бяха разкрити и им бяха по- ставени OT Equator надстрой- ки (фиг. 14). Аналогично на про- токола, описан в първия кли- ничен случай, и тук беше взет първо алгинатен, после полие- терен отпечатък за изработ- ване на работен модел. Макси- ларните съотношения бяха ре- гистрирани на восъчни валове и беше направена проба с наредени зъби (Acry Plus EVO) с фокус върху външния вид и произношение- то. След като подредбата на зъ- бите беше одобрена, бе отлят метален скелет с легла за OT Equator надстройките, предви- дени да поддържат окончател- ната снемаема горночелюст- на протеза (фиг. 15). Метални- ят скелет бе прикрепен към OT Equator надстройките посред- ством Elastic Seeger пръстени, които осигуриха пасивността на цялата конструкция и гаран- тираха стабилността на връз- ката19. В долна челюст бе изработе- на неснемаема протеза, със- тояща се от първична и вто- рична конструкция, фиксира- ни върху имплантите посред- ством OT Equator надстройки и Elastic Seeger пръстени за по- пасивна връзка (фиг. 16). Чети- ри OT Equator стави бяха пози- ционирани по оклузалната по- върхност на конструкцията и позволяваха фиксираната про- теза да бъде превърната в сне- маема по преценка на дентал- ния лекар. От лингвално все пак има два фиксиращи винта, чрез които вторичната конструк- ция с подредените зъби се фик- сира към първичната (фиг. 17). Рентгенографията в сагитална- та равнина (фиг. 18) демонстри- ра благоприятната позиция на протезните централни резци спрямо алвеоларния ръб, което доказва, че изборът на снема- ема протеза е най-правилният в този случай. Поради костната резорбция в горна челюст, характерна за пациенти с III скелетен клас, бе наложително да подредим пред- ните зъби по-напред, за да уста- новим I клас съотношения. Фи- налният резултат (фиг. 19) има- ше отличен естетичен вид и в двете челюсти и хармонизира- ше с околните тъкани. Можем да отбележим, че благодарение на правилния подбор на несне- маема протеза в долна челюст и коректната подредба на зъби- те успяхме да създадем оклуза- лен клас I. Неснемаема горна про- теза би довела до нехармоничен профил поради недостатъчна- Фиг. 11а Фиг. 11б Фиг. 12 Фиг. 13 Фиг. 11а Финална ортопантомография. Фиг. 11б Телерентгенография. Фиг. 12 Телерентгеногра- фията показа наличието на III скелетен клас малоклузия с обратно съотношение на зъбните дъги. Недостатъчната поддръжка на меките тъкани около устата е видима. Фиг. 13 Следоперативна ортопантомография, показваща позицията на горночелюстните импланти, като задно разполо- жените са наклонени, за да намалят дисталното лостово рамо. Фиг. 14 Фиг. 15 Фиг. 16 Фиг. 17 Фиг. 18 Фиг. 14 В горна и долна челюст бе оценена височината на меките тъкани около имплантите и бяха завинтени нископрофилни OT Equator надстройки. Фиг. 15 Металният скелет на конструк- цията в горна челюст с OT Equator ставите за фиксиране на окончателната снемаема протеза. Фиг. 16 Неснемаема протезна конструкция, състояща се от две фиксирани една към друга струк- тури. Фиг. 17 Лингвалната повърхност на протезата; дупчиците за достъп позволяват проте- зата да бъде превърната в неснемаема чрез завинтване на надлежащата конструкция, носеща протезните зъби. Фиг. 18 Телерентгенографията потвърди благоприятното разположение на протезния централен резец спрямо алвеоларния ръб. та поддръжка на устната и ре- трудираната горна челюст. Ос- вен това биха се създали много трудни за почистване зони, къ- дето хранителните остатъци лесно щяха да се задържат. Бла- годарение на изразения проте- зен ръб бе възстановен правил- ният I клас профил с добра под- дръжка на тъканите около ус- тата и добри оклузални съот- ношения. ДИСКУСИЯ Загубата на зъби и респек- тивно на поддържащите тъ- кани налага протетичната ре- хабилитация да възстанови дъ- вкателната функция и да оси- гури добра естетика. В тази на- сока имплантологията значи- телно разшири лечебните въз- можности, като позволи избо- рът на снемаема или неснема- ема протеза да се направи съо- бразно нуждите на пациента1,20. Тъй като патогенезата на па- родонтита включва лош плак- контрол, е от съществено зна- чение да обучим пациентите на правилните домашни оралнохи- гиенни навици и евентуално да предложим протетични реше- ния, които благоприятстват и улесняват поддържането на до- бра хигиена21. Запазването на някои корени и използването им за фиксиране на протезата позволява да се на- малят лечебните разходи и има редица преимущества. Запазва- нето на периодонталния лига- мент играе важна роля за заба- вяне на костната резорбция. Ос- вен това съхранените механо- и проприорецептори дават въз- можност за сензорна обратна връзка, която от своя страна регулира моторните функции. Прерязването на останалите зъби на нивото на венеца нама- лява съотношението коронка– корен, стабилизира зъба и подо- брява прогнозата22. Поради пародонтална костна загуба на места може да е невъз- можно да се поставят имплан- ти. Обещаваща терапевтич- на възможност, целяща да пре- одолее това ограничение, пред- ставлява поставянето на на- клонени импланти, благодаре- ние на които могат да се избе- гнат сложни регенеративни хи- рургични интервенции, които са скъпи и потенциално болез- нени23,24. Освен това поставяне- то на наклонени импланти в дисталните зони позволява из- ползването на по-дълги имплан- ти в зони с по-добро качество на костта, избягването на важни анатомични структури (като мандибуларния канал и горноче- люстния синус), намалява дис-

Преглед на страниците