Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. 3 гат да се завинтят фиксиращи- те винтове на вторичната кон- струкция, разположена над пър- вичната, и по този начин про- тезата да стане неснемаема (фиг. 8). Надлежащата вторич- на конструкция пасна точно на първичния метален скелет и зъбите бяха подредени съобраз- но пробата с наредени зъби, от- говаряща на естетичните и фо- нетичните тестове (фиг. 9). За долната челюст бе отлят ко- балт-хромов метален скелет, в който се разполагат леглата на задръжните кепета за сферич- ните стави. Окончателните протези бяха довършени, като се напра- виха някои характеризации с боички, за да се имитира по-до- бре кератинизираната гингива, както и петънца по зъбите за още по-съвършено пресъздаване на естествено изглеждащо съ- зъбие. Оформиха се френулуми- те за по-издържан външен вид. При предаването на горната и долната протеза те хармони- зираха добре с околните тъка- ни и имаха отличен естетичен вид благодарение на характерис- тиките на зъбите, протезни- те ръбове, но и на липсата на оклузални дупки за достъп до винтовете, каквито обикнове- но има при фиксираните с вин- тове протези (фиг. 10). Финал- ната ортопантомография дока- за правилното позициониране на протезата, точното пасва- не на металната конструкция на горната челюст и отлично- то състояние на костта около имплантите. Телерентгеногра- фията демонстрира близката връзка между основата на про- тезния централен резец и им- плантната шийка, което дока- за, че в този случай неснемаема- та протеза е най-доброто въз- можно решение от естетична и функционална гледна точна (фиг. 11а и б)2,5. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2 При втория клиничен случай беше лекуван 67-годишен паци- ент с множество кариозни и пе- риапикални лезии в горна и до- лна челюст. Пациентът беше III скелетен клас с обратно съ- отношение на двете зъбни дъги, което личи на телерентгено- графията (фиг. 12). След обсто- ен анализ на събраните кли- нични данни беше изготвен ле- чебен план, предвиждащ сне- маема протеза върху имплан- ти в горна челюст и неснема- ема протеза върху импланти в Фиг. 4 Фиг. 6 Фиг. 5 Фиг. 4 Всички зъби с изключение на #33 и #43 бяха екстрахирани. Фиг. 5 Бяха поставени два им- планта в областта на зъби #32 и 42 и им бяха сложени сферични стави, които да задържат снема- емата протеза. Фиг. 6 В горната зъбна дъга бе оценена височината на меките тъкани около им- плантите и бе завинтена подходящата нископрофилна OT Equator надстройка. долна челюст. В деня на хирур- гичната интервенция бе поста- вена анестезия с артикаин с 1:100 000 адреналин и бяха екстрахирани всички горни и до- лни зъби. В горната челюст бяха поставени четири наклоне- ни импланта (M-Series [Internal Hex], Southern Implants), за да се намали дисталното лостово рамо и да се разпредели по-рав- номерно дъвкателното нато- варване. Също четири наклоне- ни импланта (M-Series [Internal Hex], Co-Axis 12°) бяха поставени в долна челюст, като двата дис- тални импланта бяха с ъгъл на връзката 12° спрямо надлъжна- та им ос (фиг. 13). Понеже инициалната ста- билност на имплантите над- хвърляше 50 Ncm, бе решено да се пристъпи към имедиатно натоварване. Стандартни сфе- рични ставни връзки (Sphero Flex, Rhein ’83) бяха завинтени на имплантите и на пациента бяха предоставени две снемаеми временни протези. Поради от- клонението в позицията на гор- ната зъбна дъга горната проте- за бе закрепена само върху два- та предни импланта, докато в долна челюст, където бяха из- ползвани Co-Axis импланти, бе възможно протезата да се зак- репи върху всички импланти благодарение на факта, че свърз- ващата част на имплантите и респективно сферичните ста- ви бяха почти паралелни една на друга. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 20 ЀЀЀЀЀ 2018 Ѐ., ЀЀЀЀЀ, Ѐ-Ѐ Best Western Premier Sofia Airport

Преглед на страниците