Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. ната на перфорацията стра- на и да се обгради перфорация- та околовръстно от освободена зона. Това може да доведе до вто- ра перфорация, но все пак е мно- го ползотворен метод в много случаи. Аз лично бих предпочел да запазя направата на втори костен прозорец като последна възможност за довършване на интервенцията. Друга опция е да се разшири костният прозо- рец, за да се създаде по-добра ви- димост и да се оценят точни- те локализация и големина на перфорацията, преди да се взе- мат решения за по-нататъш- ното поведение. Преди повдига- не на мембраната разкъсването трябва първо да бъде частично покрито с колагенова мембра- на. На пазара са налични различ- ни подходящи за целта мате- риали. Аз препоръчвам Hypro- Sorb® F. Представлява твърда двуслойна мембрана от 99.9% чист, кристален Atelo-Collagen тип I, извлечен от говеждо ахи- лесово сухожилие. Hypro-Sorb® F е с дебелина 0.2 мм, има голяма якост на опън и огъване поради плътно компактираните кола- генови влакна. Поради тази при- чина е препоръчително мембра- ната да се накисне за поне 1 ми- нута във физиологичен разтвор или в кръв от пациента, за да се подобрят манипулативни- те й качества. Разумно е да не се припокриват изцяло мембра- ните, понеже ендостът би мо- гъл да контактува с ксеногра- фта като Hypro-Oss например и да спомогне за естественото стимулиране на костообразува- нето. Мембраната трябва да се повдига далеч от и околовръст- но около перфорацията, посте- пенно да се освобождава, като през цялото време здрава, цяла мембрана трябва да обграж- да перфорацията, която бива предпазена от Hypro-Sorb кола- геновата мембрана. Дори при го- леми разкъсвания – повече от 10 мм, има варианти как да се осигури оздравителен процес. Различни шевни тех- ники в комбинация с колагено- ви мембрани, каквато е Hypro- Sorb, могат да подсигурят успе- ваемостта на костозамества- нето. Hypro-Sorb се резорбира на два етапа. През първите шест до осем седмици Hypro-Sorb® ос- тава интактен. Резорбиране- то на мембраната започва след този период. Мембраната е на- пълно резорбирана след шест месеца. Това е предимството на Hypro-Sorb® пред останалите бързо резорбиращи се колагено- ви мембрани и другите сходни материали. добър 12 Фиг. 24 За да се намали времето за ле- чение, всички манипулации е до- бре да бъдат извършени в едно посещение, което е и най-голя- мото предизвикателство в им- плантологията. Без използва- нето на риймър техниката би било невъзможно операционно- то време да се редуцира до 5–7 минути на квадрант. Този кли- ничен случай онагледява как простите идеи улесняват ма- нипулациите и правят предиз- викателните цели възможни. Фигури 4-24 представят кли- ничния случай. СПРАВЯНЕ С ВЪЗНИКНАЛИ УСЛОЖНЕНИЯ Въпреки прецизното плани- ране, избора на минимално ин- вазивни хирургични протоко- ли, прилагането на риймър тех- никата перфорации на мембра- ната могат все пак да възник- нат. Един прост, но ефективен метод за ограничаване размера на перфорацията представля- ва така нареченият изолацио- нен протокол (isolation protocol), приложим веднага след възник- ване на перфорацията. Обикно- вено мембраната се перфорира в съседство с ръбовете на кост- ния прозорец за достъп. Различ- ните автори предлагат различ- ни решения за справяне с въз- никналото усложнение. Проф. Michael Norton например предла- га да се изготви втори прозорец, отдалечен от първия, така че перфорацията да бъде централ- но разположена в разширения втори прозорец13. Важно е да не се премахва кост точно око- ло перфорацията, понеже това обикновено води до разрастване на перфорацията. Моята пре- поръка е първо да се локализи- ра перфорацията и с помощта на микроскоп все пак да се про- дължат опитите за освобож- даването й от противополож- Biometric Implant Dentistry КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНА ИМПЛАНТОЛОГИЧНА ПРАКТИКА д-р Timo Paberit, Естония 30-31 март 2018, хотел „Маринела“, София Теми: • Как успешно да планираме и да имплантираме • Минимално инвазивни хирургични техники за поставя- не на импланти: частична екстракция • CAD/CAM работен процес • Техники за микрохирургичен синус лифт • Костна аугментация и GBR • Мениджмънт на импланта и лечение при усложнения Програма: Ден . - 30 март 20.8: 9.30-10.00 Регистрация 10.00-13.00 Лекционен курс, първа част 13.00-14.00 Обедна почивка 14.00-17.00 Лекционен курс, втора част Ден 2 - 3. март 20.8: 10.30-13.30 Практически курс 2001 г. Завършва дентална медицина в Университета в Тарту. 2005 г. Създава две дентални клиники в Естония, които са работещи до днес. 2010 г. Специализира орална импланто- логия в Университета във Франкфурт. от 2015 г. Управлява частна практика с интегриран обучителен център – KWHK, в който води практически кла- сове и курсове за хирургия на живо. 2016 г. Cъздава компанията BIOMETRIC Ltd, с фокус в проучвания и разработки в денталната имплантология. Timo Paberit Biometric Dentistry ЦЕНИ ЕARLY BIRD Редачционна бележча: Пълен списъч с препратчите е наличен при издателя. 1. Лекционен курс: .50 лв. 2. Практически курс: 500 лв. за контакти: 0897 958 321 МЕДИЕН ПАРТНЬОР: За авторa: Д-р Timo Paberit от Ес- тония е специалист по орална хирургия; притежа- ва частна практика в Талин, Есто- ния, фокусирана върху имплантоло- гията и мултидисциплинарния въз- становителен подход. Създател е на Biometric Ltd, чиято главна цел са проучването и разработването на дентални импланти и медицинско оборудване. Завършил е следдиплом- ното си обучение във Франкфурт- ския университет, Германия, как- то и в Световната академия по ос- теоинтеграция (Global Academy of Osseointegration), Сеул, Южна Корея.

Преглед на страниците