Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

Perio Tribune Bulgarian Edition / март 2018 г. 11 Фиг. 22 Фиг. 23 при употреба на конвенционал- ните борери и фрези – в 32% от случаите. Освен това има дан- ни, че риймър техниката нама- лява операционното време, как- то и постоперативната болка. Макар научните данни за този инструмент да са недостатъч- ни на този етап, практиче- ският опит доказва забележи- телния прогрес в тази област. Като клиницист аз използвам този борер винаги когато пов- дигам пода на горночелюстния синус. Има толкова много пре- димства пред останалите тех- ники и най-важното е, че благо- дарение на него процедурата е опростена и отнема по-малко време. Имаме склонност да забравя- ме, че хирургичните интервен- ции са предизвикателство как- то за денталния лекар, така и за пациента. Когато става дума за естетичната дентал- на медицина и други не толкова инвазивни манипулации, време- то не е от първостепенна важ- ност. Дори обратното – добре свършената работа изисква време, като например тряб- ва да се отдели адекватно дъл- го време, за да се полират и фи- нират препарационните грани- ци, и т.н. Но когато става дума за хирургична интервенция, не- щата стоят другояче. Опера- ционното време винаги е огра- ничено и хирургичната мани- пулация трябва да бъде добре организирана и експедитивна. Например пиезоелектичните устройства са подходящи от гледна точка на безопасност- та, но, от друга страна, са вре- меемки в сравнение с по-нови- те техники. Винаги трябва да избираме най-подходящия ме- тод с цел да избегнем уврежда- нията, усложненията и да на- малим операционното време. Това е въпрос на добри знания и умения. Модерният дизайн на имплантологични системи като тази на Biometric подкре- пя тази философия. НАГЛЕДЕН КЛИНИЧЕН ПРИМЕР Пациентка на 60-годишна възраст от много време носи тотална снемаема протеза. Вече тя предпочита да премине към неснемаема протезна кон- струкция. Очевидно е, че при този слу- чай има нужда от двустранен синус-лифт, аугментация на синуса и още редица процедури.

Преглед на страниците