Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Implant Tribune Bulgarian Edition No.1, 2018

dental-tribune.com dentaltribune.bg tribunemedia.bg dental.tribune.bg IMPLANT TRIBUNE The World’s Newspaper of Implantology · Bulgarian Edition март 2018 #9 РИСКОВИ СИТУАЦИИ И СПРАВЯНЕТО С ТЯХ ПРИ ПОВДИГАНЕ ПОДА НА ГОРНОЧЕЛЮСТНИЯ СИНУС Ролята на дизайна на имплантите за краткосрочните и дългосрочните резултати Д-р Timo Paberit; Естония Повдигането на пода на горно- челюстния синус е често сре- щана манипулация и се счи- та за предвидима и надежд- на процедура1. По същество техника- та представлява повдигане на синус- ната мембрана от пода на максиларния синус с цел да се освободи място за по- ставяне на костозаместителен мате- риал. Tatum пръв е описал навлизането в синусната кухина чрез модифицира- на Калдвел–Люк техника2. Оттогава са въведени редица промени в хирургичния подход, както и в използваните биоло- гични материали. Техниките са по-мал- ко травматични и инвазивни. Множе- ство практични инструменти и про- токоли са разработени с цел подобря- ване на резултатите. В днешно време разполагаме с напред- нали технологии за диагностика и уве- личение, каквито са компютърната томография и микроскопът, които по- магат на денталните лекари да си по- ставят ясни лечебни цели и да избягват рискови ситуации по време на операции. Въпреки това синус-лифтът е една от най-предизвикателните от техническа гледна точка процедури за денталните лекари поради деликатността на Шнай- деровата мембрана, риска от перфора- ции, постоперативни усложнения, загу- ба на костозаместителния материал, както и на имплантите. стр. 9 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗЦЯЛО ОБЕЗЗЪБЕНИ ЗЪБНИ ДЪГИ Мостът Double FiRe Д-р Marco Montanari, Claudio Sassatelli, Davide Nadalini; Италия Имплантите позволяват да се възстановят липсващи или за- губени зъби чрез фиксирани вър- ху тях неснемаеми протези или като служат за задържане на снемаеми такива. Това значително разширява ле- чебните възможности и осигурява на па- циентите функционален и психологиче- ски комфорт, като същевременно е зна- чително по-удобно, особено в сравнение с класическите снемаеми протези1. Вся- ка протетична рехабилитация цели да възстанови зъбно-челюстния апарат, да постигне добра естетика в хармония с лицето на пациента, както и да осигу- ри стабилна поддръжка на меките тъка- ни или да компенсира загубата им2-4. При това положение видът на протезата (снемаема или неснемаема) и конкретни- ят й дизайн са от решаващо значение5,6. Мекотъканната поддръжка, подвиж- ността на устните и линията на усмив- ката са важни параметри, които тряб- ва да се вземат предвид при избора на най- подходяща протезна конструкция за па- циента. По-конкретно съотношението между зъбния профил и обема на твър- дите/меките тъкани, които протеза- та трябва да компенсира, е от ключово значение при изготвянето на лечебния план2,5. Поради тази причина е от изклю- чителна важност да се направи обстоен преглед на пациента, който не се ограни- чава само до интраоралния статус, но включва и екстраоралния (профил и ан- фас) изглед, параметри като линия на ус- мивката, тъканите около устата, мус- кулно-скелетния тип, фонетиката и хи- гиенните навици. При случаи с високо ниво на крестал- ната кост и загуба на меки тъкани една снемаема протеза върху импланти е ра- ционалното решение, тъй като липсва- щият обем тъкани може да се възстано- ви от протезния ръб. Този вид протези улеснява оралната хигиена както за ча- стите в устата, така и за снемаемата част на протезата, като същевременно дава усещане на пациента, че е с фиксира- на протеза7. В случаите, при които има запазени твърди и меки тъкани, профи- лът е добре изглеждащ, със стабилна под- дръжка на периоралните тъкани, несне- маемата протеза е най-оптималното решение2,5. Загубата на тъкани би могла да е пора- ди травма, но най-често е поради паро- донтални проблеми, които могат да до- ведат до спонтанна загуба на зъби. Па- родонтитът е инфекциозно заболяване, което причинява прогресивна резорбция на зъбозадържащия апарат (алвеоларна- та кост, периодонталния лигамент и кореновия цимент), водеща до рецесии, дълбоки пародонтални джобове, зъбна подвижност, спонтанно гингивално кър- вене или кървене при сондиране, апикал- ни абсцеси и в крайна сметка до загуба на засегнатите зъби8. При пародонтал- ните заболявания е смутен нормални- ят баланс между бактериалната плака и имунната защита и това води до нару- шен имунен отговор, което ускорява за- губата на пародонтални тъкани9-11. Когато костната загуба е значителна и е трудно или дори невъзможно да се по- ставят аксиални импланти, наклонени- те импланти са подходяща лечебна въз- можност. Употребата на наклонени им- планти намалява дисталнoто лостово рамо от протезната конструкция и оси- гурява по-равномерно разпределение на силите12. Освен това ангулацията на им- плантите позволява поставянето на по- дълги импланти, позиционирането им в зони с по-добро качество на костта и предпазването на анатомични структу- ри като мандибуларния канал и макси- ларния синус например13,14. Когато се упражнява дъвкателно на- лягане върху дисталното лостово рамо на протезната конструкция, в дистал- ните импланти възникват натиско- ви напрежения, а в по-предните имплан- ти – опънни напрежения. Големината на тези напрежения е правопропорционал- на на дължината на дисталното лосто- во рамо15. стр. 2

Преглед на страниците