Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

януари, 2018 г. Endo Tribune Bulgarian Edition ЕТ7 тубули22 и мигновено взаимо- действа с водните молекули в бактериалните мембрани и в ен- додонтския биофилм39. RFT преодоляват ограничени- ята на обикновените накрайни- ци, като разпределят лазерна- та енергия в равномерен обръч околовръстно33, 59. Както при всяка иновативна канална тера- пия и за тази има няколко пуб- ликации, демонстриращи добри- те дългосрочни резултати при употребата на Er,Cr:YSGG лазер с RFT. При все това Martins и кол. твърдят, че RFT дават предвиди- ми резултати, ако паралелно се прилагат с 3% NaOCl и калциев хидроксид при терапията на ед- нокоренови зъби с апикален пери- одонтит42, 43. Нашият случай доказва, че RTF са безопасни при зъби с широк апикален форамен, като същевременно ефективно достигат всички повърхности на резорбтивната лезия. Прогнозата при консерватив- но лечение на зъби с вътрешна резорбция би следвало да се подо- бри предвид съществуващите ал- тернативни ендодонтски тех- ники, съчетани с прилагането на нови технологии (Al-Momani & Nixon 2013, Khojastepour и кол. 2015, Nilsson и кол. 2013)2, 44, 46. Следователно клиницистите могат да имат предвид лазер- но асистираната терапия, кога- то избират подходящ протокол за дезинфекция на ендодонциума при зъби с вътрешна резорбция. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Въпреки присъщите му мето- дологични ограничения адекват- но направеният доклад на едини- чен клиничен случай може или да спомогне за разбирането на не- типично проявление на често срещани заболявания, или да до- принесе за въвеждането на нови лечебни методи в клиничната практика45. Настоящият до- клад на клиничен случай пред- ставя потенциалните ползи от прилагането на Er,Cr:YSGG ла- зер и радиално излъчващите на- крайници в ендодонтията. Нуж- но е да се проведат допълнител- ни клинични изследвания, които ясно да докажат тяхната ефек- тивност. ЗА КОНТАКТИ Dr. Miguel Rodrigues Martins, DDS, MSc, PhD Endodontic Department, Faculty of Dental Medicine, Universidade do Porto, Portugal Rua Dr. Manuel Pereira da Silva, 4200-393 Porto, Portugal= Tel.: +351 914610046; miguel.ar.martins@gmail.com ползва ниска концентрация на натриев хипохлорид и актива- ция с Er,Cr:YSGG лазер. Този про- токол обаче не подобрява анти- бактериалните свойства на на- триевия хипохлорид48 и следова- телно активацията на ириган- та е безпредметна при лечение на подобни случаи. В допълнение към това доказано е, че актива- цията на ириганти като натри- ев хипохлорид и ЕДТА с Er,Cr:YSGG лазер с по-голяма мощност може да доведе до големи колебания в налягането, което може да пре- дизвика екструдиране на разтво- рите по време на лазерната ак- тивация49. В борбата с бактериална- та контаминация калциевият хидроксид често се препоръчва при лечение на вътрешни резорб- ции50-52. Въпреки това обаче кал- циевият хидроксид, използван като интраканална вложка меж- ду посещенията, не успява да до- каже своята ефективност кли- нично53-55. В настоящата пуб- ликация бихме потвърдили, че калциевият хипохлорид не е съ- ществен антимикробен агент и не е от значение за спирането прогресията на вътрешната ре- зорбция. Решението да не използва- ме калциев хидроксид като ин- траканална вложка по време на лечението се базира на следните факти: (1) не съществува ирига- ционен протокол, който да е спо- собен да отстрани напълно кал- циевия хидроксид в модел, симу- лиращ вътрешна резорбция14, и (2) дългосрочното прилагане на калциев хидроксид може да доведе до значително отслабване на ме- ханичните свойства на радику- ларния дентин56. Поради биофизичните си свой- ства лазерите отдавна се счи- тат като обещаващо дезинфек- циращо средство в ендодонтия- та. Различните дължини на въл- ните обаче имат различно био- физично въздействие върху глав- ните компоненти на радикулар- ния дентин15. Високият коефи- циент на абсорбция както във вода, така и в хидроксилапатит, обосновава избора на Er,Cr:YSGG лазер (‘=2,780 nm) за премахване на замърсяващия слой и за дезин- фекция18. В литературата мо- гат да се открият противоречи- ви мнения за прилагането на дру- ги дължини на вълните57, 58. В настоящата публикация протоколът за лазерно асисти- рана ендодонтска терапия се със- тои в две облъчвания с дестили- рана вода в канала, последвани от две облъчвания в сух канал с цел респективно премахване на замърсяващия слой и дезинфек- ция42. Смисълът зад това е, че във воден разтвор Er,Cr:YSGG ла- зерът предизвиква ефекта на ка- витация в кореновия канал, без да води до екструзия на ириган- ти38. Освен това кавитацията във водна среда е доказано висо- коефективна при премахването на дентиновите отпилки в срав- нение с конвенционалната или пасивната ултразвукова ирига- ция19, 38. След което, за да по- стигне максималния си бактери- циден потенциал, Er,Cr:YSGG ла- зерът трябва да работи в суха среда, при което енергията се предава дълбоко в дентиновите

Преглед на страниците