Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

ЕТ6 Endo Tribune Bulgarian Edition януари, 2018 г. Er,Cr:YSGG лазер и вътрешна резорбция Доклад на клиничен случай на ендодонтско лечение с прилагане на радиалноизлъчващи накрайници Д-Р MIGUEL RODRIGUES MARTINS, ПРОФ. Д-Р MANUEL FONTES CARVALHO, ПРОФ. Д-Р IRENE PINA-VAZ, ПРОФ. Д-Р MIGUEL ANDR… MARTINS, ПРОФ. Д-Р NORBERT GUTKNECHT; ПОРТУГАЛИЯ/ ГЕРМАНИЯ Въпреки това съществуват няколко клинични протокола за лечение на коренова резорбция10, чиято научна обоснованост се ограничава само до няколко докла- да на клинични случаи и няколко презентирани техники за дезин- фекция11-14. Отдавна лазерите са призна- ти като обещаваща алтерна- тива на конвенционалната ен- додонтска терапия15. Всяка дъл- жина на лазерната вълна има спе- цифичен коефициент на абсорб- ция за различните тъкани16, а ербиевите лазери имат висок ко- ефициент на абсорбция във вода/ водни разтвори и хидроксилапа- тит17, 18. Причините ербиеви- ят лазер да се използва в ендодон- тията са накратко следните: (1) заради способността на ин- фрачервените лъчи да взаимо- действат с водни разтвори и да предизвикват кавитация, която може да отстранява замърсява- щия слой, дентиновите отпил- ки и каналната заплънка от ко- реновите стени19-21, и (2) заради способността на ин- фрачервената светлина да про- никва в дентиновите тубули, постигайки значителен бакте- рициден ефект на по-голяма дъл- бочина, отколкото химичните дезинфектанти22, 23. 2.780 nm Er,Cr:YSGG лазер се е доказал като ефективен метод за отстраняване на замърсява- щия слой и дентиновите отпил- ки, сравним с иригацията с ЕДТА, ръчната и дори ултразвуковата активация19, 24-27, благодарение на което се постига значително почистване на каналите/истму- сите преди обтуриране28 и на- малено микропросмукване на ка- налните обтурационни матери- али29. Освен това е доказано, че е подходящ за дълбока кореново- канална дезинфекция и подобря- ва потока на иригантите в апи- кална посока22, 30-32. В допълне- ние към това Er,Cr:YSGG лазерно- то лъчение предизвиква клинич- но безопасно, плавно покачване на температурата по протежение на кореновите стени32-35, без да води до увреждане на молекуляр- ната структура на дентина, то- пене или карбонизация18, 34, 36. Преди протоколите за лазерно асистирана ендодонтия включ- ваха употребата на обикновени накрайници с праволинейна еми- сия на лъчението. Обикновено тези накрайници се поставяха в главния канал и се изтегляха от апикално към коронарно с вър- теливи движения. Тази техника обаче се оказа прекалено чувстви- телна и даваща непостоянни ре- зултати18,35, 37. Проектирани да преодолеят тези ограничения, радиално из- лъчващите накрайници (radial firing tips – RFT) създават по-ши- рок поток от лъчи благодаре- 320 µm RFT (RFT3 Endolase, Biolase Technology: калибриращ фактор 0.85) при следните настройки: 1.25 W, 20 Hz (62.5 mJ), 140 µs пулс, 0% вода и 0% въздух. Протоколът на облъчване беше аналогичен на този от предходното посеще- ние. След лазерното лъчение бе направена финална промивка с 3 ml стерилен физиологичен раз- твор, каналът бе подсушен със стерилни хартиени щифтове, за да се провери за наличие на гной или ексудат. Каналът бе запъл- нен с #50.05 auto-fit гутаперко- ви щифтове (DENTSPLY Maillefer, Ballaigues, Switzerland) по тех- никата на down pack-backfill (Calamus, DENTSPLY Maillefer) и ка- нален сийлър (Topseal, DENTSPLY Maillefer). Компактирането и шприцването на гутаперката беше извършено с минимален на- тиск и с повишено внимание по- ради отслабените канални сте- ни. Рентгенография бе направе- на веднага след запълването (фиг. 3), след една (фиг. 4), две (фиг. 5) и три години (фиг. 6 и 7). През пери- ода на проследяване зъбът оста- на асимптоматичен и се устано- ви оздравяване на периапикална- та лезия. ДИСКУСИЯ Предвид скрития характер на заболяването следните клинич- ни находки доведоха до поставя- нето на диагнозата вътрешна резорбция44: изначалната липса на кървене от канала, потвърж- даваща пулпната некроза, нор- малната дълбочина на сондиране (<3 mm) и пълното изчезване на апикалната радиолуцентност след ендодонтската терапия, последвана от спиране прогресия- та на резорбтивния процес. Поради недостатъчните кли- нични данни, доказващи предим- ствата на определен иригацио- нен протокол, и недостатъчна- та яснота относно третиране- то на рядко срещани заболявания като вътрешната резорбция до- кладите на клинични случаи са от особена важност за презен- тирането на нови техники за дезинфекция и техните клинич- ни резултати3, 45. При представения протокол се използват Er,Cr:YSGG лазер и не- активни ириганти (физиологи- чен разтвор като иригант и дес- тилирана вода при лазерната ак- тивация). Това решение бе взето изначално поради вероятност- та вътрешната резорбция да е перфорирала външната канална стена, без това да може да се от- крие на конвенционална рентге- нография46, а тези анатомична особеност е предпоставка за въз- никване на инциденти при про- мивка с натриев хипохлорид47. Нашият протокол се различа- ва от наскоро публикувания от Christo и кол., при който се из- Фиг. 1 Клинична фотография, изобразяваща инициалния външен вид на зъб 11. Фиг. 2 Инициална рентгенография на зъб 11, демон- стрираща обширна апикална радиолуцентност и вътрешна резорбция. Фиг. 3 Рентгенография веднага след запълване на зъб 11. ние на геометрията на върха си, което позволява равномерно- то разпределение на енергията по кореновите стени. За разли- ка от обикновените накрайни- ци, RFT демонстрират постоян- ни и предвидими in vitro резулта- ти. Те предават енергията в по- сока на дентиновите тубули22, плавно повишават температу- рата27, предизвикват кавита- ция към каналните стени, без да увреждат периапикалните тъ- кани38, много ефективни са при премахване на бактериите и био- филма39, 40 и благоприятстват движението на иригантите в апикална посока, като преодоля- ват airlock ефекта41. Въпреки че някои клинични из- следвания доказват ползите и дългосрочните резултати след лазерно асистирана ендодонтска терапия42, 43, няма представе- ни случаи на лечение на вътреш- на резорбция с лазери. Презенти- рането на по-специфични кли- нични случаи с продължително проследяване на резултатите би било допълнителна подкрепа за утвърждаването на тази кон- цепция. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 31-годишна пациентка постъ- пи в нашата практика за кон- султация във връзка с епизоди на повтарящ се оток и болезне- ност в областта на зъб 11, кои- то са били третирани с анти- биотична терапия през послед- ните няколко години. Пациент- ката нямаше придружаващи за- болявания. Тя съобщи за травма в областта на горните фронтал- ни зъби, когато е била на 20 годи- ни. След клинична и рентгеноло- гична оценка зъб 11 беше диагно- стициран с пулпна некроза, въ- трешна резорбция и апикален периодонтит. Зъбът беше леко чувствителен при перкусия, дъл- бочината на сондиране беше в норма (< 3 mm) и не се наблюдава- ше преоцветяване (фиг. 1 и 2). Терапевтичният протокол получи одобрение (N_682/068). Ва- риантите за лечение бяха дис- кутирани и бе подписано инфор- мирано съгласие (съгласно Декла- рацията от Хелзинки, ревизира- на в Единбург 2000). Нямаше до- пълнително заплащане, тоест пациентката беше таксувана като за стандартна ендодонт- ска терапия. Под локална анестезия (2% ли- докаин и 1:100 000 епинефрин, Scandonest, Saint Maur des Fossés, France) и с изолация с кофердам (Hygenic Non-Latex Rubber Dam, Coltène/Whaledent, Germany) беше направен ендодонтски достъп с турбинно карбидно борче(SS White, Lakewood, NJ) и Zekrya Endo борчета (DENTSPLY Maillefer, Ballaigues, Switzerland). Работ- ната дължина беше определе- на с апекслокатор (Root Zx mini, Morita, USA) 1 мм по-късо от био- логичния апекс на корена и беше потвърдена на рентгенография. Нямаше кървене от кореновия канал. Проходимостта беше по- твърдена с ISO#20 K-пила и ка- налът беше обработен с Protaper машинни (DENTSPLY Maillefer, Ballaigues, Switzerland) до F5 (#50.05). Промивки бяха праве- ни след всеки използван инстру- мент с 3 мл стерилен физио- логичен разтвор (Monoject 27G, Kendall–Covidien, USA). Не бяха из- ползвани никакви химични де- зинфектанти или медикамен- тозни вложки между посещени- пили ята. За премахване на замърсява- щия слой и дезинфекция на кана- ла се приложи вече описан в ли- тературата протокол за при- ложение на лазерите в ендо- донтията42, 43. След машин- ната обработка на канала той беше изпълнен с дестилирана вода и беше приложен 2.780 nm Er,Cr:YSGG лазер (Waterlase MD; Biolase Technology, San Clement, CA) с радиално излъчващ на- крайник (RFT2 Endolase, Biolase Technology; калибриращ фактор 0.55), който е с диаметър 270 µm, а настройките бяха, както след- ва: 0.75 W, 20 Hz (37.5 mJ), 140 µs пулс, 0% вода и 0% въздух. Върхът беше поставен на работна дъл- жина, беше включено лазерното лъчение и със скорост приблизи- телно 2 mm/s бе изтеглен до дос- тигане на най-коронарната част на канала. Облъчването беше пов- торено четири пъти: 2 пъти ка- налът беше изпълнен с дести- лирана вода (за премахване на за- мърсяващия слой, гранулацион- ната/пулпната тъкан), след кое- то два пъти при подсушен канал (за постигане на дълбоко проник- ване в дентина и за дезинфекция) с интервали от около 15 секунди между облъчванията. След това в пулпната камера беше поставе- но стерилно памуче и ендодонт- ският достъп бе запечатан с подсилена цинк-оксид евгенолова временна вложка (IRM, DENTSPLY). При второто посещение след седем дни пациентката се опла- ка от болка, чувствителност при почукване и видим оток. Под локална анестезия и изолация с кофердам зъбът бе отворен пов- торно. Каналът бе изпълнен с дестилирана вода и бе облъчен с Фиг. 4 Проследя- ване след двана- десет месеца. Фиг. 5 Проследя- ване след две го- дини. Фиг. 6 Проследя- ване след три го- дини. Фиг. 7 Проследя- ване след три го- дини – дистален аспект.

Преглед на страниците