Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

януари, 2018 г. Endo Tribune Bulgarian Edition ЕТ5 ка и компоненти. Качеството се отплаща с времето заради безпро- блемната работа и подобрената ергономия. Естествено, изборът трябва да бъде съобразен с инди- видуалните нужди и определения бюджет. От полза е микроскопа да позволява бъдещо надграждане и осъвременяване. Както беше под- чертано по-горе, някои светлин- ни източници (халоген, ксенон) из- искват периодична подмяна, раз- ходът за която не е за пренебрег- ване. Гаранцията, качественият монтаж и надеждната поддръжка също трябва да бъдат съобразени при покупката. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В последните петнайсет годи- ни в областта на ендодонтия- та се случи революция, сравнима с експлозия, поради навлизането на нови технологии, инструмен- ти и материали. Развитието поз- воли извършване на лечебни про- цедури с много по-висока прециз- ност. Този напредък спомогна кли- ницистите да провеждат лече- ния, които доскоро бяха смята- ни за невъзможни или отдаващи се само на много талантливи зъбо- лекари с голям късмет. Най-важни- ят принос в тази революция беше въвеждането, а след това и широ- кото разпространение на дентал- ния микроскоп. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРA: Д-р Борислав Цанев- ски завършва ФДМ – Со- фия през 2003 г. Развива частна практика с подчер- тан интерес към ендодон- тията в гр. Варна. Към мо- мента е специализант в мастър програма по ендодонтия към King's College London. Фиг. 6а Фиг. 6б Фиг. 7 максималната за момента 4К ре- золюция (фиг. 7). ЦЕНА И ПОДДРЪЖКА НА ДЕНТАЛНИЯ МИКРОСКОП Денталният пазар в България предлага поне пет марки ДМ, все- ки от които с възможности за различни конфигурации и ъпгрейд. Денталният специалист, който е наясно с пътя и развитието на практиката си трябва да се насо- чи към безкомпромисна апохрома- тична оптика, качествена сглоб- В противен случай осветеност- та на обектите намалява, а от- там резолюцията и контраста. Цветът би трябвало максимал- но да наподобява този на дневна- та светлина (5 500К). Макар на па- зара да се предлагат качествени микроскопи с ксенонова и халоген- на светлина, LED технологията напредна значително през послед- ните години, предоставяйки ня- кои допълнителни предимства. На първо място LED източника е значително по-компактен и може да бъде вграждан в тялото на ми- кроскопа, отхвърляйки нуждата от светловод и шумни вентила- тори за охлаждане. Качественото LED осветление предлага висок ин- тензитет с температура 5 500 К за целия живот на микроскопа. В допълнение LED източника е със значително по-дълъг живот (70- 100 000ч.) спрямо този на ксенона (5 000ч.) или халогена (50ч.). Микро- скопите, снабдени с качествено осветление, обичайно предлагат гаранция за самия светлинен из- точник. Това дава спокойствие и предвидимост на разходите, кое- то е необходимо предвид сериоз- ната инвестиция, представлявя- ща един ДМ. ЕРГОНОМИЯ Ергономията на микроскопа е съвкупност от технически ре- шения, позволяващи удобна ра- бота на оператора и асистен- та за постигане на непрекъсван и плавен работен процес. Рамена- та и ставите държащи тялото на микроскопа трябва да са ста- билни и добре балансирани, за да позволят леко движение в проце- са на настаняване на пациент и стабилно стоене по време на ра- бота. Това е съществен недоста- тък на микроскопи от ниския це- нови клас - работата с такъв ми- кроскоп се превръща в дразнещо неудобство. ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТА Една от най-вълнуващите въз- можности, които се предлагат от съвременния ДМ е опцията за монтиране на дигитална камера, чрез която образа под формата на видео или снимки може да бъде за- пазен и/или предаван по време на манипулациите. Това увеличава доверието и мотивира нуждата от лечение. В същото време е ну- жен висококачествен образ за да се предадат детайлите на една ус- ложнена манипулация (напр. от- страняване на канален инстру- мент) или една добре свършена ра- бота (напр. обтурация). Техниче- ското осъществяване на тази ви- зуализация изисква прецизна сис- тема от оптика и огледала, по- зната под името бийм сплитер и imaging port. Само най-съвърше- ните такива могат да проведат Е Н Д О Д О Н Т С К О Т О С Ъ Б И Т И Е Н А 2 0 1 8 Фирма „Ендо“ ООД има удоволствието да ви покани на 17 ноември на най-значимото ендодонтско събитие за 2018-а еднодневен лекционен курс с д-р Yoshi Terauchi Кой е д-р Terauchi: Yoshitsugu Terauchi, D.D.S., PhD, завъртва своето дентално образование през 1993 г. в Токио, а през 1995 г. получава професорска титла в областта на ендодонтията. Автор е на главата Managing Iatrogenic Endodontic Events в последното, 11-о издание на ендодонтската библия Pathways of the Pulp, както и на десетки публикации в реномирани издания като Quintessence, JOE, IEJ и др. Той е най-известният лектор в света по теми за релечение и премахване на сепарирани инструменти от кореновите канали с помоща на разработения от него кит TFRK и Yoshi Loop. За повече информация и ранни записвания: office@endo.bg или 0877440685. Оптика с апохроматично покритие VarioFocus 200–350 mm Вградено LED осветление, осигуряващо 5500 К 4K видеозапис Подобрена ергономия на работа Патентована MonoGlobe™ система Солидна метална конструкция Проектиран и произведен изцяло в Германия по най-високи стандарти за качество Отличен с награда за най-добър дизайн за 2017 г. Фирма „Ендо“ООл е ексклузивен представител на CJ-Optik за България За повече информация www.endo.bg, office@endo.bg или тел.0877440685

Преглед на страниците