Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

ЕТ4 Endo Tribune Bulgarian Edition януари, 2018 г. Как да изберем дентален микроскоп? Фактори от значение при вземане на решение Д-Р БОРИСЛАВ ЦАНЕВСКИ, БЪЛГАРИЯ стр. 1 Съвкупност от критерии (фиг.1) трябва да бъдат зачетени при из- бора на качествен ДМ. Разглеждай- ки микроскопа като дълготраен ма- териален актив, качеството, съвре- менността и разходите за поддръж- ка са допълнителни фактори, които също трябва да бъдат взети пред- вид. ОПТИЧНА СИСТЕМА Това е най-важната част от ми- кроскопа и с качеството на нейни- те компоненти не би трябвало да се прави компромис. Само най-високока- чествената оптика с апохроматич- на корекция може да осигури висока резолюция, голяма дълбочина на фо- куса, високо преминаване на светли- ната и брилянтни снимки с естест- вено цветопредаване. АПОХРОМАТИЧНА КОРЕКЦИЯ през Преминавайки оптична леща, бялата светлина се разделя на три спектрални компонента - син, зелен и червен. Всеки от тях е с различна дължина на вълната и различен ъгъл на пречупване, пора- ди което не се получава единна фо- кусна точка за всички цветове. Цве- та с най-къса вълна (син) се пречуп- ва под по-голям ъгъл, спрямо остана- лите (червен и зелен) и образува фо- кус по-близо до лещата. Като след- ствие, по-задната фокусна точка се вижда размазана, водещо до лош кон- траст, хроматична аберация и ни- ска резолюция (фиг. 2а). Апохроматичната корекция (фиг. 2б) позволява фокусиране на трите компонента в почти една точка. Като резултат се получава образ с висока резолюция без видима хрома- тична (цветова) аберация. Един обикновен тест може да даде на стоматолога ясна предста- ва дали даден микроскоп има опти- ка с апохроматична корекция. Че- рен текст с дребен шрифт (напри- мерт визитна картичка) се поста- вя на фокус с най-високо увеличение и светлина. Образът от микроскопа с апохроматична оптика в близост до буквите не трябва да има „аура“ с жълтеникав или друг цвят, а грани- ците между надписа и фона трябва да са ясни и отчетливи (фиг.3а- без апохроматична корекция Leica M320 High End и фиг.3б- с апохроматична корекция CJ-Optik Flexion Advanced). ОБЕКТИВ Обективът е основен оптичен компонент в тялото на микроско- па. Обективите се различават по фо- кусното разстояние - тези с фикси- рано фокусно разстояние са познати като „твърди“ обективи, а тези с променливо като „варио“- обективи. „ТВЪРД“ ОБЕКТИВ Фокусното разстояние най-общо казано е равно на работното раз- стояние. Последното от своя стра- на обичайно е между 250 и 275мм, което означава, че за да се вижда обекта ясно, разстоянието меж- ду него и обектива трябва да е око- ло 250 или 275мм, в зависимост от Фиг. 1 Фиг. 2a Фиг. 2б Фиг. 4 Фиг. 3а Фиг. 3а Фиг. 3б Фиг. 5 избраната леща. Тогава обекта е във фокусната точка на обекти- ва. По-близкото работно разстоя- ние означава по-високо увеличение и по-добра резолюция. Когато оба- че обекта не е във фокусната точ- ка се налага клиницистът да сва- ли микроскопа или да приближи пациента в търсене на фокусно- то разстояние на обектива. Това е неудобство, което насича работ- ния процес и/или е в ущърб на ер- гономията. Решение на този про- блем дава варио-обектива. „ВАРИО“- ОБЕКТИВ За разлика от лещата с фикси- рано фокусно разстояние, варио- обектива е по-сложна оптична система, предлагаща променли- во фокусно разстояние. Послед- ното може да варира в различни обективи (напр. 215 мм до 28 5мм или още повече - 200 мм до 350 мм) - фиг. 4. Това осигурява широк диапа- зон от работни разстояния. Вече не е необходимо да се вдига или сни- жава микроскопа или пациента за да имаме обект на фокус – само със завъртане на бутона на варио-фо- куса е възможно да се фокусира от инцизивите до последните мола- ри без други движения. Без значе- ние от естеството на работа ва- рио-обектива е „екстра“, която си струва заради спестеното време и ергономията в дългосрочен план. СТЪПКОВ УВЕЛИЧИТЕЛ По време на манипулациите е необходимо да се променя увели- чителния фактор, за да може от общия преглед да се премине към визуализиране на повече детай- ли на по-високо увеличение. За да се постигне това има две техни- чески решения: стъпков увели- чител или безстъпкова увеличи- телна система. Обичайно, тяло- то на ДМ е оборудвано с първата система от пет стъпки, съот- ветстващи на пет увеличител- ни числа - 0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5. Тряб- ва да се обърне внимание, че това не са крайните увеличения на ми- кроскопа, които се изчисляват по-сложно. Разделяйки последния на първия увеличителен фактор (2,5:0,4) се изчислява диапазона от увеличения, в случая от 1 до 6.25 пъти. Незапознатият купувач, често се обърква или бива заблуден в тези параметри и търси микро- скопа с най-високото увеличение като признак на най-високи въз- можности и качество. В действи- телност, в клиничната практи- ка се работи в над 90% от времето на ниските увеличения, а най-ви- соките се ползват изключително рядко, обикновено само за прециз- но визуализиране на конкретен де- тайл. Като крайно най-високо уве- личение повечето микроскопи по- стигат 24-29х. Както беше под- чертано, това е маловажен кри- терий в сравнение с дълбочината на фокус и размера на зрителното поле - фактори, които ще бъдат разяснени по-долу. БИНОКУЛЯРЕН ТУБУС Тялото на микроскопа по вре- ме на работа е в почти перпенди- кулярна позиция спрямо пациен- та. За да може да се осигури визу- ализация върху работното поле, запазвайки комфортна и ергоно- мична поза за клинициста, към тялото на микроскопа е монти- ран сгъваем и накланящ се бино- кулярен тубус. Удобството зави- си също и от дължината и инкли- нацията на този компонент, поз- волявайки удобна поза за зъболека- ря, без накланяне в принудителна стойка към пациента (фиг.5). До- пълнителна, но важна „екстра“ е възможността за наклоняване в ляво или дясно на тялото на ми- крокопа, запазвайки окулярите хоризонтални. Това се осъществя- ва с ротационна пластина, позна- та като “roto-plate”, която при ня- кои брандове може да се завърта до 360 градуса. ОКУЛЯРИ Окулярите имат голямо значе- ние за крайното увеличение, зара- ди техния фиксиран увеличите- лен фактор от 10х или 12,5x. По- добно на лупа те увеличават обра- за, който вече е получен в тялото. Окуляр с увеличение 10х обаче оси- гурява с около 20% по-голямо зри- телно поле, отколкото окуляр с увеличение 12.5х. Бипупилното разстояние вари- ра при хората между около 50 и 80мм и възможността разстоя- нието между окулярите да се на- стройва индивидуално и да се за- пазва стабилно е от голямо значе- ние. При некоректно ажустиране на тази настройка, очите бързо се уморяват и губят усет за три- измерност. Окулярите обичайно са оборуд- вани с диоптрична корекция и дис- танционни кръгове, което означа- ва, че някои проблеми в зрението могат да бъдат коригирани. Други обаче, като например астигмати- зъм, не могат да бъдат преодоле- ни с окулярите. Ето защо клини- цисти, които ползват очила или лещи трябва да продължат да ги носят при работа с микроскопа. Дистанционните кръгове тряб- ва да бъдат изтеглени назад при ползване без очила. Лекари с очи- ла от друга страна, трябва да на- вият кръговете, тъй като очила- та сами по себе си играят ролята на дистанционер. ДЪЛБОЧИНА НА ФОКУС И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ Когато гледаме през микроско- па, обектът на фокус лежи в рав- нина, където всичко е на фокус. Ос- вен това, обекти, лежащи в дру- ги равнини под и над обекта, също се виждат на фокус. Най-голямо- то разстояние между тези успо- редни равнини се нарича дълбочи- на на фокуса. Това е важен параме- тър - комфортно е да се работи на голяма дълбочина на фокус, защо- то това позволява по-добра прос- транствена ориентация. Съще- временно, важно е да се знае, че по- малките увеличения водят до по- голяма дълбочина на фокус и обра- тното. Важна добавка към оптичната система, която някои микроско- пи предлагат е диафрагмата. По- следната позволява регулиране на снопа светлина достигащ към обекта - при затворена диафрагма намалява зрителното поле, но се увеличава дълбочината на фокус и обратното (фиг.6а). Дълбочината на фокус зависи и от работното разстояние - кол- кото по-голямо е то, толкова по голяма е дълбочината на фокус (фиг.6б). Висококачествената оп- тична система осигурява отно- сително голяма дълбочина на фо- кус при всички увеличения и води до комфортна работа без умора за очите. ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ Зрителното поле се измерва в милиметри и представлява диа- метъра на видимото поле на опре- делено увеличение. Големината му зависи от увеличението, работ- ното разстояние и дизайна на ле- щите в оптичната система на микроскопа. Висококачествените ДМ осигуряват по-големи дълбочи- на на фокус и зрително поле спря- мо конкурентите си. ОСВЕТЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ПОЛЕ Светлинния източник на ми- кроскопа е от голямо значение за добрата визуализация по време на работа и документиране. Два фак- тора са есенциални - интензите- та (силата) на светлината и ней- ния цвят (температура). При ра- бота с големи увеличения и голя- мо работно разстояние се изис- ква максимален интензитет.

Преглед на страниците