Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

януари, 2018 г. Endo Tribune Bulgarian Edition ЕТ3 Фиг. 8 Имплантът беше премахнат. Фиг. 9 Оглед на резецираната коре- нова повърхност под голямо увеличе- ние. Обърнете внимание, че метални- ят щифт е запълнен с гутаперка на дъното и е здраво вклинен в корено- вия канал. Фиг. 10 Ретроградна препарация с ул- тразвукови накрайници. Фиг. 11 Металният пръстен беше премахнат. Фиг. 12 Оглед на канала след ретрог- радната препарация (20 пъти увеличе- ние). Обърнете внимание на чистота- та на каналните стени. Фиг. 13 Кон- трола на ретроградната заплънка с МТА с микроогледалце (20 пъти увели- чение). Фиг. 14 Ламбото беше зашито с 7-0 монофиламентен конец. ботена с ултразвук и обтурира- на със сив минерал триоксид агре- гат (МТА; фиг. 12 и 13). Ламбото беше зашито с монофиламентен конец 7-0 (фиг. 14). На постопера- тивната рентгенография ведна- га след приключване на хирургия- та се вижда добрата адаптация Фиг. 15 Постоперативна рентгено- графия. Фиг. 16 Състоянието на меките тъ- кани преди премахването на конците. Фиг. 17 Контролна рентгенография три години след хирургичната интер- венция. Обърнете внимание на добра- та репозиция на костта и реформира- нето на ламина дура около ампутира- ния корен. Фиг. 18 Контрола на меките тъкани три години след хирургичната интер- венция. Обърнете внимание на есте- тични я вид на меките тъкани. Зъби #22 и #23 са с нови шиечни обтурации. на МТА към апикалната корено- ва повърхност (фиг. 15). Конците бяха премахнати 48 часа след хи- рургическата интервенция (фиг. 16). На следващото контролно посещение зъбът беше асимп- томатичен и меките тъкани заздравяваха добре. Пациентка- та беше повикана на контрол- ни визити на първата и трета- та година след хирургията. На контролните посещения зъбът беше асимптоматичен и стаби- лен. На рентгенографията след три години се вижда добра кост- на регенерация и реформиране на ламина дура около ампутирания корен (фиг. 17 и 18). Пациентката бе препратена към нашата кли- ника след десет години за ендо- донтско лечение на друг зъб. Зъб #23 бе проконтролиран и продъл- жаваше да бъде асимптомати- чен, а рентгенографията след 10 години демонстрира стабилно състояние на костта и липса на апикална радиолуцентност (фиг. 19). При огледа на меките тъка- ни се забелязаха едва видими сле- ди от инцизията (фиг. 20). ДИСКУСИЯ Настоящата статия доказва, че понякога се налага комбинация от ортограден и хирургичен под- ход, за да се третират вече ен- додонтски лекувани зъби и да се осигури дългосрочен добър резул- тат. Решението дали да се под- ходи хирургично или нехирургич- но понякога се взема спрямо ин- траоперативните дадености. Трябва да се отбележи, че СВСТ не беше на разположение по вре- ме на хирургията. В днешно вре- ме предоперативното изследва- не със СВСТ предоставя ценна ин- формация при диагностицира- нето и лечението на ендодонт- ски компрометирани зъби. Ос- вен това този доклад подчерта- ва изключителната важност на микрохирургичния подход при голямо увеличение на микроско- па заедно с употребата на под- ходящи ултразвукови накрайни- ци и биосъвместими материа- ли за дългосрочния успех на лече- нието. *Бел. прев.: Най-вероятно става дума за „ендодонтски ендосален им- плант“. По нататък в текста авто- рът нарича този метален обект „им- плант“ или „щифт“. Фиг. 19 Контролна рентгенография десет години след хирургията. Състоянието на костта около зъба продължава да бъде стабилно и няма видима радиолуцентност около апекса. Фиг. 20 Контрола на меките тъкани десет години след хи- рургията. ЕНДОДОНТСКИ ЗАГЛАВИЯ ОТ ИЗДАТЕЛСТВО ELSEVIER Cohen's Pathways of the Pulp: Expert Consult 319 лв. Problem Solving in Endodontics – Prevention, Identification and Management 259 лв. 02/416 71 73 0897 958 321 office@dental-tribune.net

Преглед на страниците