Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

www.dental-tribune.com, www.tribunemedia.bg Специализирано издание на в. Dental Tribune януари 2018 г./бр. 7 Как да изберем дентален микроскоп? Д-Р БОРИСЛАВ ЦАНЕВСКИ, БЪЛГАРИЯ Т ехнологичният напре- дък в денталната меди- цина през последното десетилетие доведе до по-масово навлизане на дентал- ния микроскоп (ДМ) в зъболе- карската практика. И докато преди време използването му се свързваше само със специали- зираната помощ (ендодонтия), напоследък става все по-широ- ко приет от общопрактику- ващи зъболекари, с желание да изпълняват рутинни процеду- ри с висока прецизност. Пол- зите от този начин на рабо- та могат да се обобщят в по- добрена ергономия, подобрена осветеност, увеличение, до- кументация и, не на последно място, улеснена комуникация с пациента. Стигайки до решението за обо- рудване с микроскоп, лекарят по дентална медицина е залят със сериозно количество ин- формация и предложения, които е трудно да бъдат осмислени по системен на- чин без необходимите по- знания. Целта на тази статия е да изясни фак- торите и техническите характеристики, които са от значение при избора на дентален микроскоп (ДМ). Ендодонтско релечение на нетипичен клиничен случай Д-Р FRANCESCO MAGGIORE; ИТАЛИЯ Er,Cr:YSGG лазер и вътрешна резорбция Д-Р MIGUEL RODRIGUES MARTINS, ПРОФ. Д-Р MANUEL FONTES CARVALHO, ПРОФ. Д-Р IRENE PINA-VAZ, ПРОФ. Д-Р MIGUEL ANDR… MARTINS, ПРОФ. Д-Р NORBERT GUTKNECHT; ПОРТУГАЛИЯ/ ГЕРМАНИЯ

Преглед на страниците