Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 08/2017 8 שקשק יאת לש המוניצרקמ האצותכ הליסקמ לש התירכ רחאל תותסלו םינפ םוקיש Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) יגרוריכה רוטרוטבואה .הקיטתסאו חותינה רדחב יאמוקישה י"ע רסמנ .התירכה רחאל דימ תא ףילחמ – רבעמ רוטרוטבוא רשפאמו יגרוריכה רוטרוטבואה .יחותינה רתאל רתוי תקייודמ המאתה .םייניש םע רצוימ הז רוטרוטבוא יופיר רחאל רסמנ –יפוס רוטרוטבוא לכ רחאלו יחותינה רתאה לש אלמ םינתינש םימילשמה םילופיטה / היפרתומיכ ,ןוגכ ךרוצה תדימב .היפרתוידר 2 . 3 . :תינילק הקידב ונתקלחמל התנפוה 63 תב תלפוטמ תיבב תסלו הפ היגרוריכל הקלחמהמ .ם"במר םילוחה עגמ ןמזב םיבאכ -תירקיע הנולת .ןוילע לאמש דצ םייכינחה רוזאב ינטנופס םומיד לע הננולתה ףסונב .הפמ ער חירו לעמ םיביכה ,תלפוטמה חוויד יפ לע רפסמ םיאצמנ 21 דע 27 םייניש םייניש שי םהב םירקמב .תותסלו םיוו עצבל ןתינ ,תיראשה הליסקמב הרקמב .רוטרוטבואל הזיחא רוציל ךכבו הרקמה תובכרומ ,ללכ םייניש ןיאש םילופישב םירזענ ונאו תיתועמשמ הלוע ךרוצל תלוגלוגב םיימוטנא םירתא לש הרקמב .רוטרוטבואה לש הזיחא תריצי יאו ץחל יעצפ םע םידדומתמ ונא הזכש דוקפתה ףסונב .םילפוטמה דצמ תוחונ רוטרוטבואל תיסחי דורי ולאכש םירקמב לכ ונינפלש הרקמב .םייניש ןעשנ היה ןכלו הנוילעה תסלב ורקענ םיינישה .רוטרוטבואל הזיחא תגשהב בר ישוק תריצי ךרוצל םילתשב ונרזענ וז הביסמ .רוטרוטבואל ןוגיע קלחתמ רוטרוטבוא תרזעב לופיט :םיבלש השולשל 1 . ינפל עצובמ –יגרוריכ רוטרוטבוא תולובג לש ןומיס יפ לע חותינה תרזעב דומילה לדומ לע התירכה רוטרוטבואה לש ותרטמ .גרוריכה טקפדה תא םילשהל ,יגרוריכה היצקנופ רשפאלו ידיימה יגרוריכה ,רוע תלתשה ןוגכ תויח תומקר תרזעב תומצע ילב וא םע םייכינח תוילטמ ידכב תאז לכ ,ףוגב םינוש םירתאמ רצונש םגפה לש הריגס רשפאל םוקיש עצובי הז רוזחש לע .התירכהמ היינשה הטישה .םילתש ילב וא םע רשא רוטרוטבוא תבתות תרזעב הניה הלימה .םוגפה רתאה תא תרזחשמ השורפ תיניטלה הפשב רוטרוטבוא רשא בתות וניה רוטרוטבוא ."קקפ" התירכה רחאל רצונש ללחה תא םסוח .העילבו הליכא ,רוביד רשפאמ ךכבו .הקיטתסא רפשמ םימיוסמ םירקמב תוחפל איצוהל שי רוטרוטבואה תא ךרוצל לפוטמה ידי לע םויב םיימעפ רוטרוטבואה ,דחא דצמ .הקוזחת תונורסחה לכ םע ףלשנ רישכמ וניה ותאצוה ,ינש דצמ ךא ,ונל םיעודיה רתאל הרישי היאר תרשפאמ הפהמ שיו הדימב תוהזל ןתינ ךכבו עוגפה .לודיגה לש תונשיה םיינכמויב םירגתא גיצמ רוטרוטבוא םינפ םוקישל החמומה ינפב םילודג ןוכיסה ימרוג .דועו תילקוב הזוקומ .לוהוכלא תייתשו ןושיע םניה םיעודיה הניה ב"הראב הז לודיג לש ותוחיכש –ו םירבג לצא ןטרס ירקממ 3% –כ םבור .םישנ לצא ןטרס ירקממ 2% תודרשיהה רועיש .50 ליגל תחתמ לוקוטורפה .50% וניה םינש 5 –ל לש תיגרוריכ התירכ וניה ילופיטה ילב וא םע .םיחוטב תולובג םע לודיגה .תויראווצ הפמיל תוטולב לש קוליס תוחיכשב וניה יתנירק לופיט לש בוליש חותינה תואצות .וז הלחמב ההובג ,תיטמסוק העיגפל םורגל תולולע ועיפשי רשא תיגולוכיספו תידוקפת .הלוחה לש וייח תוכיא לע דואמ תרצונ הליסקמ לש התירכ רחאל תוילאנויצקנופה תולוכיב השק העיגפ לודגה ללחה .לפוטמה לש תויטתסאהו הליכא ,רוביד רשפאמ אל רצונש רשא אוהש לכ רוזחש אלל העילבו םיקלחל הפה ללח ןיב הציחמ רוצי ,םויהל ןוכנ .תלוגלוגה לש םיימינפה תחאה .רוזחש תוטיש יתש ןנשי רכמטוג יבצ ר"ד םינפ םוקישל הקלחמה להנמ .תסלה יקרפמל הדיחיהו תותסלו החמומו הפה םוקישל החמומ .תותסלו םינפ םוקישל ירכוב ןימא ר"ד החמומו הפה םוקישל החמומ .תותסלו םינפ םוקישל םינפ םוקישל הקלחמב ריכב אפור .תסלה יקרפמל הדיחיהו תותסלו תאופרב תויוחמתהל רפסה תיב תיאופרה הירקה - ם״במר םייניש םדאה תואירבל :הרקמ רואית :עקר Oral Squamous Cell Carcinoma תוינסרה תולוכי םע ינטרס לודיג וניה םוקימ .תורורג תחילשו תוימוקמ לש בר רפסמב תויהל לוכי לודיגה תפציר ,ןושל ,הפש :ןוגכ הפב םירתא ,ירלואוולא סכר ,םייכינח ,ךר ךח ,הפה Fig.4 Fig.3 Fig.2 Fig.1 Fig.8 Fig.7 Fig.6 Fig.5 Fig.10 Fig.9 Fig.13 Fig.12 Fig.11

Pages Overview