Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

7 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 08/2017 :א4 הנומת :ו3 הנומת :ה3 הנומת :ד3 הנומת :ג5 הנומת :ב5 הנומת :א5 הנומת :ב4 הנומת םויס רחאל םייתנש ירגס טבממ םימולצתו יתיזח םולצת :5 הנומת .הרקענ 74 ןש .תונחוטה לע םיימורט םירתכ,תונוילעה תוכתוחה לע יניזר רמוחמ םירתכ .תיללכ המדרהב לופיט רחאל םיינילק םימוליצ :4 הנומת תערפה תא תוארל ןתינ .לופיטה םויס רחאל םייתנש ךשנ ימוליצ :6 הנומת .47 ןש תעיקבל עירפמ 46 ןש לש ימורט רתכה .רוזאב ןוזמ תסיחד םעו ירגס ןש רמוח דוביאו םיקומע םיצירח םע תיארנ 47 ןש .לופיטה .תונותחתה תוימדקה םיינישה לע composite facets עוציב רחאל הנותחתה תסלה לש ינילק םוליצ :7 הנומת .37 ןש לש הפי העיקב תמועל 47 ןש לש העיקבה :7 הנומת :ב6 הנומת :א6 הנומת N, Malik K. Amylogenesis imperfecta: an introduction. Br Dent J. Apr 2012;212(8):377-9. Journal of Dental and Medical Sciences. Volume 13, Issue 1 Ver. IX. (Feb. 2014), PP 48-51. 7. Crawford PJ, Aldred M, 2. Herath E.M.UC. K, Jayasooriya 11.W. Kim Seow. Clinical diagnosis and management strategies of amylogenesis imperfecta variants. Pediatric Dentistry: November/December 1993 - Volume 15, Number 6. 12.Sarawathi N, Ghousia S, Shashibhushan KK, Poornima S. Amylogenesis imperfect - A case report. J Oral Health Res 2011; 2:106-10. 13.Bhateja S, Sahni P, Arora imperfecta – A case report and literature review. Dent Impact 2014; 6:15-9. 14.Nigam P, Singh VP, Prasad K, Tak J, Sinha A, Grewal P. Amylogenesis imperfecta - A review. J Adv. Med Dent Sci Res 2014; 2:83-90. Bloch-Zupan A. Amylogenesis imperfecta. Orphanet J Rare Dis. 2007; 2:17. 8. Ng FK, Messer LB. Dental management of amylogenesis imperfecta patients: a primer on genotype-phenotype correlations. Pediatr Dent. 2009;31(1):20-30. Yenisey M, Odyakmaz SZ. Amelogenesis9. imperfecta, hypoplastic type associated with some dental abnormalities: a case report. Braz Dent J. 2010;21(2):170-4. G, Solanki J. Amylogenesis 9. Canger EM, Celenk P, P.R, Perera I.R. Descriptive analysis of subtypes of Amylogenesis imperfect. Sri Lanka Dental Journal 2011; 41:17-25. 3. Witkop CJ Jr: Hereditary defects in enamel and dentin. Prosc First Cong Human Genet Acta Genetica Statist Med 1957, 7:236-239. 4. Witkop CJ, Sauk JJ: Heritable defects of enamel. In Oral Facial Genetics Edited by: Stewart R, Prescott G. St Louis: CV Mosby Company; 1976:151-226. תעגופ קר אל העפותה .רגתאמ הניחבמ דליב תעגופ םג אלא ןנשמב יומידה עגפנ םימעפ הברהב .תיגולוכיספ רואל .הרבחב ותלבקו דליה לש ימצע ורזחוש ,תאזה תיטתסאה הכלשהה םנמוא .יניזר רמוח םע תוימדקה םיינישה םוגפ ליימאל יניזרה רמוחה לש רושיקה היצפוא ,אירב ליימאל רושיק לשכ וניא הדליל ריבס הנעמ הקפיס תאז תילופיט הדליהו ןכתי .ברועמה ןנשמה בלשב רחואמ ליגב ףיקמ םקשמ לופיט ךרטצת םייתטסא םירמוחב שומיש יכ ךות רתוי .רתוי םידימעו רתוי לופיטה תחלצהב עייסל תנמ לע תובישחה השגדוה ,תורגב ליג דע תוינדפק הנייגיה ילגרה לע הדפקהב .תופוכת תורוקיבל העגהו עירפמכ הארנ 46 ןש לע ימורטה טיזופמוקמ םירתכה .47 ןש תעיקבל .םיניקת וארנו ודרש ןש תעיקבש הרשיא תינגטנר הקידב ןש לע בחר רתכ ללגב תבכעתמ 47 הניקת העיקב התארנ תאז תמועל .46 .)6 הנומת( 37 ןש לש רפתשה הלועפה ףותישו רחאמ 50% תחת היה םעפה לופיטה ,טעמב רמונוימ םוטיא חנוה .דיסקוא סורטינ לע ימורטה רתכהו 47 ןש לע תיכוכזה תימוטנא םאתש רתכב ףלחוה 46 ןש םיילקובה םיחטשמה .ןשה ילוש תא רמוחב ופוצ תונותחתה תוכתוחה לש ,יטטסאה הארמה רופישל בכורמ הדליהו ,דירואולפ חנוה ,)7 הנומת( .תוינדפק הנייגיה תוארוה הלביק :ןויד לופיט וניה ,AI מ לבוסה דליב לופיט 10.Guideline on Dental Management of Heritable Dental Developmental Anomalies. . Pediatr Dent. Council on Clinical Affairs 2013. 5. Mehta DN, Shah J, Thakkar B. Amylogenesis imperfecta: Four case reports. J Nat Sc Biol Med 2013; 4:462-5. 6. Gadhia K, McDonald S, Arkutu References: 1. Amylogenesis Imperfecta - Literature Review. Gemimaa Hemagaran, Arvind. M. 93 ליגב ליעפ ןיידע יאקירמא םייניש אפור .ט'צנאמ ר"ד ריבסה "רוחבל יתלוכיש םינשה תורשע לע רוחאל ולכתסהב ר"ד רכזנ ,םייניש אפורכ דבע ןהב תויגולונכטה תויוחתפתהב ט'צנאמ אוה ,םירבדה רתי ןיב .ילטנדה םוחתב ,םיבשחוממ םילפוטמ תונויליגמ הנהנ ,םולהי יחדקמ ,ילטיגיד ןגטנר הקירסו )bonding( דומיצ תוקינכט . .תידמימ תלת הבוט ךרד לע בושחל לוכי אל אוה ותואירבש לככ ונמז תא תולבל רתוי .ותאפרמב דובעל תרשפאמ דובעל הנהנ ןיידעו תיזיפ רישכ ינא" ורצונ תובר תויורבח .םייניש אפורכ .םירבח וכפה םילפוטמ ,םינשה ךשמב ךרדל ךפה םייניש תאופרב קוסיעה אלוליא התוא דיספמ יתייהו םייח םימי השולש דבוע ינא .ברועמ יתייה .תיקלח השירפמ הנהנ ינאש ךכ עובשב רתוי בוט די חלשמ לע בושחל לוכי יניא תאופרב ט'צנאמ ר"ד לש ןיינעה לצא רוקיבל עיגה רשאכ לחה םייניש 8 ןב ותויהב הנטק ריעב םייניש אפור תיבב םידומיל רחאל .וינישב באכ לשב הטיסרבינואב םייניש תאופרל רפסה תמחלמב תופתתשהו ,סיאול טנייסב דובעל ט'צנאמ ר"ד לחה ,האירוק ,םויה .1952 תנשב םייניש אפורכ תב איה ולש הריירקה ,םינש 65 רובעכ םישנאה תיברמ וב םינש רפסמ ותוא ,וירבדל ,םלוא .תואלמיגל םישרופ ,Dental Tribune Online ל ןויארב השולש דבועה ט'צנאמ 'רד רפיס .ותדובע תרגיש לע עובשב םימי הליפתב רקובה תא םיליחתמ ונא" םיכישממו האפרמה תווצ לכ םע םיאפורה לש םינמזה חול תריקסב עצבמ יסופיט הדובע םויב ."תויננישהו ,םירוזחש ,םירשג ,םירתכ ט'צנאמ ר"ד השימחל תורחא תורודצורפו תובתות .םילפוטמ הנומש דע Dental Tribune International :ךותמ 29.6.2017 הארנכ אוה ט'צנאמ רובליוו ר"ד ,םיבהלנה םיינישה יאפורמ דחא ליגב םג .םוחתב םיסונמהו םירוסמה ייחמ תונהיל היה לוכי וב ליג ,93 בשוח וניא אוה ,תואלמיגב תוחונ תיעוצקמה הריירקה תא םייסל ללכ "All In The Family" ותאפרמב ולש .בורקב ,הנאידניא ,ליווסנבאבש

Pages Overview