Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 08/2017 6 ברועמ ןנשמב הטקפרפמיא סיסנגולמאב לופיט הרקמ תגצה 2 . 3 . .ברועמ ןנשמב התייה הדליה :ליג עובקה ןנשמל רבעמה בלשב לופיט .הנוש וניה רגובב לופיטהו רבעמ .הלועפה ףותישו תוגהנתהה רגתא היה ,םיינישב ינילקה לופיטל הדליה .הלועפ ףותיש תניחבמ ףסונ ,תיתדרח התייהו הלועפ הפתיש אל .תיללכ המדרהב הב לפטל טלחוה ןכל .םילופיטה סמועו העיגפה תרמוחו גוס 4 . .תילרואה הנייגיהה 5 . הב ונלפיט ,יחכונה הרקמב 3 . ףותיש רסוח בקע . phase 1 -ב ברה םילופיטה רפסמו הלועפה המדרהב לפטל רומאכ טלחוה ,שרדנש תיטתסאה השירדל הנעמכ .תיללכ תוכתוחל יניזר רמוחמ םירתכ ועצוב תא תוארל רשפא 4 הנומתב .תונוילעה םירתכ ועצוב .לופיטה רחאל םיינישה לעו תועובקה תונחוטה לע םיימורט תנמ לע תוינשה תורישנה תונחוטה סרה עונמלו םיינישה הנבמ לע רומשל תונחוטהו םיבינה .הרקענ 74 ןש .ידיתע םיבורק ויה תונושארה תורישנה עצוב אל .ולפוט אל ןכלו ,הרישנל תוימדקה םיינישל אוהש לכ לופיט העיקבב ויה אלש ןוויכמ תונותחתה .דיתעב םהב לפטל ןנכות לבא ,האלמ יתעינמ לופיטכ דירואולפ ןהילע חנוה .םיינישה לכל הבש הדליה לופיטה םויס רחאל בוש הלביק ,עובש רחאל תרוקיבל תילרוא הנייגיה לע הרימשל תוארוה הז רוקיב רחאל .יתיב יתעינמ לופיטו תפסונ תרוקיבל העיגה אל הדליה החפשמל םיבר עונכש תונויסינ תורמל הארנ הקידבב .םייתנש רחאל אלא ראש ומכ וארנ ןהו ועקב תועתלמהש וארנ 47 ןשב .)5 הנומת( .הפב םיינישה ןש רמוח ןדבא ןכו םיקומע םיצירח רתכה .רוזאב ןוזמ תסיחד םע ירגס םיחטשמ תוארל ןתינ 2 הנומתב תונחוטה לש םירלוגריא םיילזולקוא דוביא הארנ .תיללכ תירגס הקיחשו ןתינ .םילמיסקורפרטניא םיעגמ תוינשהו תונושארה תונחוטהש ןיחבהל תששע הנחבוא .המרונהמ רתוי תונטק ןשה -תועמשמה( .74 ןשב תילטסיד .)הכומנ תששע תוליעפ תמרב תאצמנ הגרד :היוקל התייה תילרואה הנייגיהה Sillness and לש סקדניא קאלפ יפל 2 יפל .1 הגרד הלק םייכינח תקלדו Loe sillness and loe לש ילביגניג סקדניא תעיקב ןפוא תניחבמ הגירח התייה אל .העיקבה ינמזו םיינישה ךשנ ימולצת םיארנ 3 הנומתב רסוח טלוב .םיילקיפאירפ םימולצתו תורישנה םיינישב יקלח וא אלמ ליימא דוביא םייק יכ רוריבב הארנ .תועובקהו עגנ הארנ .םיילמסקורפרטניא םיעגמ ,74 םיינישב .74 ןשב ילטסיד יתששע תכשל לש הגיסנ הרכינ 85 ןשב ןכו 84 .םיניקת וארנ ןיטנדהו םוטנמצה .ךומה הנומתה ,הירוטסיהה יפל הנחבאה Amylogenesis :תינגטנרהו תינילקה Imperfecta hypoplastic type. לופיטה תייגטרטסא :םיינשל הקלחנ תורישנ םיינישב לופיט Phase 1 . .)ברועמה ןנשמה תפוקתב( תועובקו ידיתע וא יפוס לופיט Phase 2 . .תורגבה בלשב הבר תובישח התייה םיבלשה ינשב שומיש ,הנייגיהה לע הדפקהב .םיפוכת בקעמ ירוקיבו דירואולפב המכב ונבשחתה לופיטה תינכותב :םיבושח םימרוג 1 . .תלפוטמה תושירדו תירקיעה הנולתה .םדוקה גוסב רשאמ ההובג ךא ליגרה הווהמ .תופלקתהל הטונו ךר ליימאה .םירקמהמ 20-40% כ לש בוליש אוה ןורחאה גוסה רשא hypoplastic -ו hypomaturation .Taurodontism םע בולישב שחרתמ 4 . הייסולכואב העיגפה לש התוחיכש תוליהק ןיב תיטסרד הרוצב הנתשמ ןופצב 1:14000 , םלועב תונוש דע עיגמו לארשיב 1:8000 , הקירמא .הידווש ןופצב 1:700 הרקמ רואית תאופרל הקלחמל הלבקתה 8 תב הדלי תאופרל רפסה תיבב םידליל םייניש הדליה .ביבא לת תטיסרבינואב םייניש ימונוקא ויצוס דמעמב החפשממ העיגה הריעצה ,הינתנב הרג ,ץראב הדלונ ,ךומנ .םיחא העברא הנומה החפשמב רתויב ,תיתדרח דואמ ,תינשייב דואמ הדלי רביד היבא .תרבדמו תרשקתמ ישוקב תיאופרו תיתחפשמ הירוטסיה .המוקמב .םייגולותפ םיאצממ אלל התייה הילע( תירקיע הנולת םע העיגה הדליה תלבוס ,תובוהצ םייניש :)רפיס היבא םיינישה הארמ לשב ס"יבב געלמ ףושחל ששחמ ךייחלמ תענמנ ,הלש םימעפל תלבוס ,ףסונב .היניש תא תעבו רוקב רקיעב רתי תושיגרמ -הרטסקא הקידב .םייניש חוצחצ םיגולותפ םיאצממ אלל התייה תילרוא TMJ קרפמב םיידדצ-וד םיקילקמ ץוח תינילק הקידבב .םימוטפמיס אלל וב ברועמ ןנשמ אצמנ תילרוא-ארטניא םע םוח-בוהצ עבצב וארנ םיינישה לכ דחוימב ,ליימאה חטש ינפ לע סופסח הארנ .)1 הנומת( תונוילע תוכתוח לע םייק ,ףסונב .ןש רמוח לש בחרנ ןדבוא .ימדק חותפ רגס .דבלב )ליימאה( םילמרדוטקאה תמועל םילמרדוזמה םיביכרמה )ךומהו ןיטנדה ,םוטנמצה( תאז תאטבתמ העפותה .םיעגפנ םניא וז העפות .רישנהו עובקה ןנשמב וא הדיחי העפותכ עיפוהל הלוכי תנומסת ומכ תנומסתמ קלחכ וא (TDO) Tricho-Dento-Osseous םע דחיב Enamel renal syndrome Nephrocalcinosis תוילכב תויודייתסה .- םייטנגה םימרוגה לש םורטקפסה השרותה ןפוא .ןווגמ וניה העפותל Autosomal :תורוצ ןווגמב תויהל לוכי וא Recessive ,Autosomal dominant בושח לבא ,עוגפה ןגב תולתכ X-linked היצטומה םירקמהמ קלחבש תעדל ויהיש תויהל לוכיש ךכ ,תידרופס הניה תובקעב יתחפשמ עקר אלל םילפוטמ .de-novo היצטומ תא וגוויס Souk ו Witkop 1976 תנשב גוס לכבו( םיירקיע םיגוס 4 ל העפותה :)תובר הנשמ תויצקיפיסלק שי 1 . קד ליימאב ןייפואמ :Hypoplastic AI בלשב היעב לשב תונטק םיינישבו תיתומכ העיגפ שי הז גוסב .הריציה םירקמה תיברמ .ליימאה רוצייב .הזה גוסהמ םה ) 60-73%( םיחוודמה ןייפואמ :Hypocalcification AI ותודייתסה תא םייס אלש ליימאב לוכי וב םינובלחה זוכיר רשאכ שיגרה אוה הז גוס .30% דע עיגהל ,םייניש לש םדקומ סרהל רתויב שחרתמ )תופלקתה( chipping הווהמ .ןשה תעיקב רחאל תולקב .םירקמהמ 7% כ ליימאב ןייפואמ :Hypomaturation AI תא רמולכ ,ותלשבה תא םייס אלש ליימאה .יפוסה תודייתסהה בלש ליימאהמ הכומנ לרנימ תומכ ליכמ 2 . 3 . ירו'ח-הדאחש אלור ר"ד ,םידליל םייניש תאופרל הקלחמה םייניש תאופרל רפסה תיב ,רגלשדלוג הלאירבגו סירומ ש"ע .ביבא לת תטיסרבינוא אובמ ,תידוחי המקר תבכש אוה ןשה ליימא המ ,רתויב הובג לרנימ זוחא תלעב תדייוסמה המקרל התוא ךפוהש 96-97% כ הליכמה ףוגב רתויב תבורעתמ בכרומ חפנה ראש .םילרנימ .םימו םינובלח לש ,טסלבולמאה יאת י"ע תרצונ וז הבכש .ילמרדוטקא רוקממ םיאת םהש ,סיזניגולמאה ,הריציה ךילהת בטיה רקובמו אלפומ ךילהת וניה ינובלח סקירטמ שרפומ וכלהמבש םינובלחה ,הלשבה ךילהתבו רישע םיפלחומו םימיזנא י"ע םיקרפתמ תויצטומ יכ אצמנ .לרנימ ישיבגב םידדוקמה םינגב םייוניש וא ךילהתל םיינויחה ליימאה ינובלחל תארקנה העפותל םימרוג הריציה :ומכ םינג Amylogenesis Imperfecta )enamelin, kallikrein, Amyloidogenic( ,העפותל םרוגש דדוב ןגב רבודמ אל םינובלח לש בר רפסמ שי אלא לכבו העפותל תמרוג םהב העיגפש תויצטומ רפסמ םרגיהל תולוכי ןג הניחבמ הבר תונוש שי ןכל .תונוש תשבשמ ולאה םינגב העיגפ .תינילק .הריציה ךילהת תא העפותה רואת איה Amylogenesis Imperfecta תאטבתמה תיתשרות תילטנד העפות בושח .ןשה תיגוגז תריציב העיגפב םיביכרמב איה העיגפהש ןייצל :א2 הנומת :ג1 הנומת :ב1 הנומת :א1 הנומת :ג3 הנומת :ב3 הנומת :א3 הנומת :ב2 הנומת .םיינישה לש ידיצו יתיזח הארמ :2 הנומת .ןש רמוח דוביאו ליימאה חטש ינפ לע סופסח ,המרונהמ רתוי ןטק לדוגב ,םוח-בוהצ ןווגב םייניש תוארל ןתינ .לופיטל התעגהב 8 ליגב ןנשמה לש םיינילק םימוליצ :1 הנומת םויב ועצוב רשא םיינגטנר םימוליצ :3 הנומת .74 ןשב תילטסיד תששע ןכו רתוי ןטק םייניש לדוגו םיילמיסקורפרטניא םיעגמ דוביא ,תיללכ תירגס הקיחשו תונחוטה לש םיירלוגריא םיילזולקוא םיחטשמ תוארל ןתינ .תועובקו תורישנ םיינישב ליימא רסוח תוארל ןתינ .לופיטל התלבק

Pages Overview