Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 08/2017 2 טולשל ךישמי דצמ רשא הז אוה דיתעה האופרה תונורקעב ההובג הטילש עדי ינש דצמ ,םייסאלקה היגרוריכהו ריעז תוקינכטו תויליע תויגולונכט םשייל ךישמי ישילש דצמו ,תומדקתמ תוינשלופ –םייגולויבה םיכילהתה תא ןיבהלו רוקחל לש ןהו לפטמ אוה ןהב תולחמה לש ןה .עיצמ אוה םתוא םילופיטה .יגולויבה ןדיעב אקווד תלגוסמה האופר קר הניא תיליע האופר אלא ,תויגולונכט דועו דוע הכותב עימטהל הניבמ ,םייגולויב םיכילהת תרקוחש האופר םיאתהל תעדויו םסיסבבש םינונגנמה תא םניאשו םייגולונכט ,םייתריצי תונורתפ .ולא םינונגנמב תולקתל ,םייגולונכט לש תותסלהו הפה גרוריכ ,יתייארב ,םיילאטנדה םילתשה תכפהמ לשמל ומכ היגרוריכהו היצזילטיגידה תכפהמ CAD-CAM ה תכפהמו תבשחוממה .דמימ תלתב תוספדההו תויהל ךישמי היגולונכטלש קפס ןיא עוצקמה תוחתפתהב דבוכמ םוקמ יכ ןימאמ ינא תאז םע דחי ךא ,ונלש ןומט דיתעה ,יגולונכטה ןדיעה דצל םדוקה דומעמ ךשמה האור התא דציכ ,םויסלו :הלאש הפה תייגרוריכ עוצקמ דיתע תא ?תותסלהו .תעה לכ היצולובא רבוע ונלש עוצקמה תוכפהמה תא ליבוה ףא אוה תובר םימעפ ,םיינישה תאופר ינפ תא ונישש תולודגה תייגרוריכל דוגיאה לש יתנשה סנכה 2017 יאמ - תותסלו הפ ומשרתה רשא ,םינמזומה םיצרמה ויה ןושארה םוקמב .תודובעה ןמ תוקומע יאופרה זכרמה'מ יבעוז בידא ר"ד הכז לש הלאגה ברעב .הירהנב רשא 'לילג רואיל םישוחה ןמוא חראתה סנכה םע להקה תא ריתוה רשא ,דרשוס .רועפ הפ ,תונוש תוירחסמ תורבח וכמת סנכב הכורעתב םהירצומ תא וגיצה רשא .האילמה םלואל ץוחמ תבחרנ ןתואל םתדות תא ועיבה םינגראמה MIS-DIVIDENT תרבחל דוחייבו ,תורבח ,םוניטלפה תוסח תא הלטנ רשא תוסח תא החקל רשא AB 2000 תרבח החקל רשא Alpha-Bio תרבחו ,בהזה .הלאגה ברע לע תוסחה תא םילבוסה םידליב לופיטב ,םיפתתשמה תואירב תכרעמב הפשו ךיח יעסשמ תויתריציב שומיש ךות ,ביצקת תלד .תומישרמ תואצות תגשהל הבר םילוחה תיבמ Orhan Güven 'פורפ םירבש לע רביד רשא ,היכרות ,הרקנאב לופיטהו תסלה יקרפ לש תוזוליקנאו .םינשה בר ונויסינ לע ךמתסהב ,םהב םיחמומ ידי לע תואצרה ונתינ ,ףסונב רשא ,הנושארה הרושה ןמ םיימוקמ תוירוקמו תוניינעמ תודובע וגיצה הכרענ ,הנש ידמכ .םימוחת ןווגמב לע וגצוה הכלהמב ,םיחמתמ תורחת םילוחה יתב תוקלחממ םיחמתמה ידי ויה ןהב רקחמ תודובע ,תונושה תורחתב םיטפושה תווצב .םיברועמ הדיחיה להנמו ,אצויה דוגיאה ר"וי .'ויז' םילוחה תיבב תסלו הפ תייגרוריכל םינמזומ םיצרמ השולש וחכנ סנכב 'פורפ :םמוחתב ימלוע םש ילעב םילוחה תיבמ Barry Steinberg ,ליוונוסק'גב 'Wolfsons' םידליל היגרוריכ לע הצרה רשא ,הדירולפ םידליב תלוגלוגה תומצע לש ריבסה ,סיזוטסוניסוינרקמ םילבוסה הגוהנש יפכ לופיטה תייגטרטסא לע לופיטה תונורתי לע ןכו םדסומב .חותפה חותינה ינפ לע יפוקסודנאה Krishnamurthy Bonanthaya 'פורפ ,ודוהב רשא רולגנבב םילוחה תיבמ להק םע ברה ונויסינ תא קלחש יתנשה סנכה םייקתה יאמב 25-26-ב הפ תייגרוריכל ילארשיה דוגיאה לש םינוכדעו תויגולונכט" אשונב ,תותסלו ."תותסלו הפ תייגרוריכב לת ,המרונפ ןד ןולמב ךרענ סנכה ,םיפתתשמ 170-כ וחכנ סנכב .ביבא תמרמ לחה ,תואצרה ןווגממ ונהנ רשא הלכו תירלואוולא-וטנדה היגרוריכה -וינרק היגרוריכב תוקסועה תואצרהב .תוילאיצפוליסקמ שמשמה ,ןהכ רידא ר"ד היה סנכה ר"וי הקלחמב ריכב אפורו דוגיאה ר"ויכ םילוחה תיבב תסלו הפ תייגרוריכל תיעדמה הדעוה ר"וי .'םרכ ןיע הסדה' ,לוטנזיור ורדנחלא ר"ד היה סנכה לש 2017 יתנש יצחה סנכה היטנודודנאל ילארשיה דוגיאה טביהב רתויב םיינכדעה םילוקוטורפב תא ליבקמב ריכהלו לפוטמה לש ללוכ ורפשיש רתויב תושידחה תויגולונכטה .לופיטה לש עוציבה תמר תא יאפור תא ןימזמ היטנודודנאל דוגיאה .םוחתב עדימ לבקל םיינישה ,ףסונ עדימב ןיינועמ ךנהו הדימב תויוליעפ לע עדימו יעוצקמ רמוח :תבותכל ליימ י/חלש ,דוגיאה vered@ida.org.il בר עדימ אוצמל ןתינ ןכ-ומכ דוגיאה לש טנרטניאה רתאב :תבותכב היטנודודנאל ילארשיה www.endo.org.il ילארשיה דוגיאה לש קובסייפה ףדבו .היטנודודנאל לכ הלועפ ופתשי וב ,אבה סנכב הארתנ דוגיאה ללוכ ,ץראב םיחמומה ידוגיא ךרעיי רשא ,היטנודודנאל ילארשיה דיוויד ןולמב 2017 רבמטפס 7-8 -ב אשונב ,ביבא-לתב לטנניטנוקרטניא ."םייניש תאופרב םיידי םיבלשמ" multi- תנוכתמב ,ידוחיי סנכ והז תומליד 40 לעמ וגצוי ובו session תואצרה דצל ןנורתפו תוילופיט ץראהמ םיליבומ םיצרמ י"ע חתפמ .םיינישה תאופר יאשונ ללשב ל"וחמו .םינמזומ םכלוכ תודדומתהל ,םיינכדעה םילוקוטורפה טנודודנאה דיקפת תאו הז בצמב רטסוש רימא ר"ד .הזכש קמנ תעינמב תודימע בצמ תא תפקמ הרוצב גיצה לש ןדיעב םויהל ןוכנ םיקדייחה ,הקיטויביטנאב יביסנטניא שומיש -טסופ"ה ןדיעל תויזחתה תא ראת ןתמב רדס תושעל רזעו "הקיטויביטנא םימוהיזב הקיטויביטנא לש לכשומ .םיינגוטנודוא Hands- תנדס המייקתה ,ףסונב תיכוכז יביסב םימושיי אשונב On .שרוש לופיט רחאל )Fiber Posts( תויגולונכט להקל ופשח םיצרמה תרוש םג-ומכ תומדקתמ לופיט תוטישו לופיטב רתוי הבחר טבמ תדוקנ רבעמ" טבמה תבחרהו ימוימויה ."APEX -ל וניה תואצרהה ןמ הלעש רורבה רסמה ויפתכ לע תחנומש תיאופרה תוירחאה ,תקייודמ הנחבאל םיינישה אפור לש תמאתהל הנוכנ הרקמ תריחב םיינדפק םילופיט ,םיאתמה לופיטה םיטרפה לע םירשפתמ םניאש תופורתב לכשומ שומישו םינטקה קפס ןיא .וירחאלו לופיטה ךלהמב עדי הפילחמ הניא היגולונכטה יכ יכו םיינילק םירושיכ הפילחמ הניאו ןכדועמ ראשיהל םיינישה אפור לע שי ךא .התוא םיצמאמו המדיקה םדוק איה םייניש תאופר יכ רוכזל תססובמו ,היגולויבו עדמ ,האופר לכ לשו רקחמ לש םינתיא תודוסי לע הנבהה .םייגולויב םיכילהת לש הנבה ,סיסב תשמשמש וז איה תיגולויבה לכ לש החלצהל ,הקצומ תיתשת .ונלש תוינכטה תולועפה חראתה הילטיאמ ינינוט ודרקיר ר"ד ותאצרה .חרוא הצרמכ סנכב םיינילק םילוקוטורפ אשונב הקסע שומיש ךות שרושה תולעת תפיטשל תוליעי רופישל םיינרדומ םירישכמב היצקפניאסידה תוליעיו תופיטשה תיעדמ הריקסל ףסונב .תופיטשה לש ,שרוש ילופיטב תופיטשה אשונ לש ינוסארטלוא רושכמ ינינוט ר"ד גיצה היצביטקא םוחתב םדקתמ יטוחלא ךלהמב תוילטנודודנאה תופיטשה לש תרסהב ןה ןתוליעיו שרוש לופיט יוטיחה תוליעי תאלעהב ןהו םירייש .שרושה תולעת לש אשונ תא ראית- וקניפש באוי ר"ד ךלהמב תילקיפאה םישרושה תגיפס לש הנחבאה תאו יטנודותרוא לופיט רשקה לע שגד תמיש ךות ולא תוגיפס שי יתמו טנודודנאל טנדותרואה ןיב הרקס ץיבדוי ןרק ר"ד .ברעתהל ךרוצ ילטונ לצא תותסלב קמנה אשונ תא תא ,הווהבו רבעב םיטנפסופסיב יש זעוב ר"ד :תאמ שאר בשוי ,היטנודודנאל החמומ .דוגיאה לאינד ןולמב םייקתה ינויל 9-ב לש יתנש יצחה סוניכה ,הילצרהב .היטנודודנאל ילארשיה דוגיאה ר"ד :דוגיאה דעו י"ע ןגרואש ,סוניכב לט ר"ד ,ןמסיו רימע ר"ד ,יש זעוב לאינד ר"דו קחצי-ןב ו'ג ר"ד ,ןרוק .םיפתתשמ 150-כ וחכנ ,סונירומ הכורעת םוקמב הגצוה סנכה תרגסמב ףשחיהל היה ןתינ הב ,הלודג תילטנד קושב תוליבומה תורבחהמ םישודיחל .ילטנדה רבעמ םילכתסמ" היה סוניכה אשונ התייה סוניכה תרטמ ."APEX ל ,סנכה יאב לש םהיתועידי תא ביחרהל רבעמ ןהו היטנודודנאה םוחתב ןה לע ללוכ טביהב .היטנודודנאה םוחתל םיינכדע םילוקוטורפ לעו לפוטמה שומיש ,תותסלב קמנ תעינמ םוחתב תאופרב הקיטויביטנאב לכשומ טרפב היטנודודנאבו ללכב םייניש תילטנודודנא-ותרוא טבמ תדוקנו .םייניש רושיי םירבועה םילפוטמב םישודיחב םויכ םיפצומ ונא תאופרב תומדקתמ תויגולונכטו רחא תושגרתהב םיפחסנ ,םייניש DENTAL TRIBUNE ISRAEL EDITOR-IN-CHIEF: Prof. Benjamin Peretz bperetz@post.tau.ac.il GENERAL SECRETARY: Dr. Tanya Katzap PROJECT MANAGER: Adv. Yaffa Zagdon PUBLISHED BY THE ISRAEL Dental Association www.ida.org.il Tel: +972-3-6283707 Fax: +972-3-5287751 EDITORIAL BOARD: Dr. Meir Adut Prof. Nitzan Bichacho Prof. Gabi Chaushu Prof. Nardi Caspi Dr. Nathan Fuhrmann Prof. Haim Tal Prof. Israel Kaffe Prof. Yossi Nissan Prof. Aharon Palmon Prof. Micha Peled Prof. Moti Sela Prof. Adam Stabholz Prof. Ervin Weiss LINGUISTIC EDITOR: Miri Lavie DESIGNER: Michal Hirsh PRODUCTION: New York New York (Israel) Ltd. PUBLISHER: Torsten OEMUS GROUP EDITOR: Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com Tel.: +44 161 223 1830 CLINICAL EDITOR: Magda Wojtkiewicz Nathalie Schüller ONLINE EDITOR/SOCIAL MEDIA MANAGER: Claudia Duschek EDITORS: Kristin Hübner Yvonne Bachmann MANAGING EDITOR: Marc Chalupsky HEAD OF DTI COMMUNICATION SERVICES: JUNIOR PR EDITORS: Brendan Day Julia Maciejek COPY EDITORS: Hans Motschmann Sabrina Raaff PUBLISHER/PRESIDENT/CEO: Torsten R. Oemus Chief Financial Officer Dan Wunderlich CHIEF TECHNOLOGY OFFICER: Serban Veres BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER: Claudia Salwiczek-Majonek PROJECT MANAGER ONLINE: Tom Carvalho JUNIOR PROJECT MANAGER ONLINE: Hannes Kuschick E-Learning Manager Lars Hoffmann EDUCATION DIRECTOR TRIBUNE CME: Christiane Ferret Event Services/Project Manager Sarah Schubert Tribune CME & CROIXTURE MARKETING SERVICES Nadine Dehmel SALES SERVICES: Nicole Andrä ACCOUNTING SERVICES: Anja Maywald Karen Hamatschek Manuela Hunger MEDIA SALES MANAGERS: Antje Kahnt (International) Barbora Solarova (Eastern Europe) Hélène Carpentier (Western Europe) Maria Kaiser (North America) Matthias Diessner (Key Accounts) Melissa Brown (International) Peter Witteczek (Asia Pacific) Weridiana Mageswki (Latin America) EXECUTIVE PRODUCER: Gernot Meyer Advertising Disposition Marius Mezger DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 48 474 302 Fax: +49 341 48 474 173 info@dental-tribune.com www.dental-tribune.com DENTAL TRIBUNE ASIA PACIFIC LTD. c/o Yonto Risio Communications Ltd. Room 1406, Rightful Centre 12 Tak Hing Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 Fax: +852 3113 6199 TRIBUNE AMERICA, LLC 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 Fax: +1 212 244 7185 DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · United Kingdom Edition All rights reserved. Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental Tribune International.

Pages Overview