Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

13 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 08/2017 םלועב לודגה ךויחה םע סניג איש גישהל םיסנמ וגזאלג ישנא םיינישה תששעש םישנאל ריכזהל ונל .רמא "העינמל תנתינ טעמכ איה ךויחה שדוחל וגזאלג תמורתכ לודג סניגש תונכב הווקמ ינאו ימואלה . "םלועב לודגה ךויחכ תאז ורשאי יליימסה ומכ םיאישל הז עוריא ףרטצי יבשות ידי לע רצונש םלועב לודגה .2015 תנשב םיניפיליפ ,הלינמ ידי לע רומאכ ןגרואש ,עוריאה הכימת לביק ,וגזאלג תטיסרבינוא תורישמ ,וגזאלג ריעהמ םג תבחרנ דנלטוקס לש ימואלה תואירבה .היטנודודנאל תיטירבה הדוגאהמו ךויחה שדוח טקיורפמ קלח הז היה יאמב 15 ה ןיב ךרענ רשא ימואלה אשונב תובר תויוליעפ ללכו ינויב 15 -ל ..הנידמה יבחר לכב הפה תואירב ,גשיהה לע םינגראמה תא וכרבב ישארמ דחא ,סנו'ג ןיוולוק ר״ד ריהזה דנלטוקסב ימואלה תואירבה תוריש הפה תואירבש דועב יכ ,)NHS ( תועצמאב דנלטוקס לכב הרפתשה םירוזאב םייחה םידלי ,תואירב תוינכת .תששעמ לובסל םידעומ ןיידע םיינע םירשפאמ הזה עוריאה ןוגכ םיעוריא" םייניש תאופרל רפסה תיב שאר ירבדל ימר'ג 'פורפ ,וגזאלג תטיסרבינואב תחלצומ הרוצב ריאה עוריאה ,גאב .הפה תואירב תרימשב בושח רסמ ,עוריאה תא קיפהל רתויב הנהמ היה" .ונוגראל םיפתושה לכל םידומ ונאו ונתרטמ תא גישהל ונלוכיש חמש ינא ךויח תריציל םיפתתשמ 1000 תאבהב ל ועיגה םיפתתשמ 1000 מ רתוי רבעשל( Scottish Event House, S c o t t i s h E x h i b i t i o n a n d - ה קלח תחקל Conference (Centre תועדומה תא תולעהל ןויסינב ,עוריאב ושבל םיפתתשמה .הפה תואירבל רוציל ידכ ןבלו םודא םיעבצב סו'צנופ ךויח לש םיינישו םייתפש לש הרוצ .קנע רושיאל הכחמ ןיידע הזה עוריאה ,חלצי םא .סניג לש הרכהו ימשר Dental Tribune International :ךותמ 15.6.17 םירקחמ ,תחוורה הנומאל דוגינב םינכייחה םה וגזאלג יבשות יכ םיארמ הז עיתפמ אצממ .הינטירבב רתויב םיטנדוטס ידי לע הנורחאל שגדוה רשא וגזאלג תטיסרבינואב לגס ישנאו רוזאב םירומו םידימלתל ופרטצה תריצי ידי לע סניג איש גישהל ןויסינב .םלועב לודגה ךויחה םייניש תעיקבל יוריג- הכישנו הסיעל ליבוי הז רקחמש ןימאמ תווצה תיווז תא תונשל ולכויש םילופיטל ךכב וענמי ילואו ,התעיקב םרט ןשה ללוכה יטנודותרוא לופיטב תולתה תא בלשב )םייניש( ןשה רושייל םיכמס .הרענה וא רענה ייחב רתוי רחואמ אוצמל ןתינ טקיורפה לע ףסונ עדימ :הטיסרבינואה רתאב http://sydney.edu.au/news-opinion/ news/2017/07/14/biting-and- chewing-forces-tooth-growth.html םיינישה תא םיפחודה םה םיצווכתמהו .רופאראס 'רד רמוא "הפה ללח לא םגש ,וארה םירחא םירקחמ ,םוקמ לכמ ילטנודוירפה טנמגילה קותינ רחאל ןיידע םצעה ךרד ןשה תעיקב ,ןשהמ רקחמב םירקוחה וחתיפ ןכל .שחרתת ירשפא" :תפסונ הרעשה יחכונה ףיקמה ילטנדה קשבש הכרה המקרהש ןשייחכ תלעופ התעיקב םרט ןשה תא תמרוגו ,הסיעל תוחוכל הבוגתב ינכמ ביבסמש םצעה לש שדחמ בוציעל "הפה ללח לא ןשה תא האיבמש הרוצב .רופאראס רד ריבסמ הטיסרבינואב ירנילפיצסיד יטלומ תווצ לש הכישנו הסיעל תולועפש אצמ לש הקדה הבכשה תא תונשמ תסלה םיינישה תא תפטועה הכרה המקרה ןהל תומרוג ךכבו ,עוקבל תודיתעה םג וקדבנ ,רקחמה ךלהמב" .עוקבל ןניא ןיידעש תופסונ תוזתופיה רפסמ ןהמ תחא .תינילק החכוה לע תוססובמ העיקבל םרוגהש הנעטש וז התייה תפחדנ ךכבו חתפתמה שרושב ורוקמ ןכתייש התייה תרחא ,הפה ללח לא ןשה ךותב םדה יצחל אוה העיקבל רוקמהו התייה תישילש הירואיתו ,ןשה ךומ םירצונה ילטנודוירפה טנמגילה יביסש םדאש תעב תסלה ךותב ץחלה רוזיפ .הכישנ וא הסיעל תלועפ עצבמ Dental Tribune International :ךותמ 10.8.2017 תומקרה תא ונבציעו וננכת" ונסנכהו תסלבש תוכרהו תושקה תסלה תעונתל רשאב םינותנה תא רופאראס קאבב 'רד רמוא "הנכותל גולותפ ,(Babak Sarrafpour) ונישע" .ינדיס תטיסרבינואמ ילרוא לש הסיעלה תלועפ לש היצלומיס םיינישה לשו תוירוחאה םיינישה ונלוכיו הסיעל תעב תוימדקה לעפומה ץחלה תמצוע תא ךירעהל ."הכרה המקרהו םצעה ,םיינישה לע ינדיס תטיסרבינואב ךרענש רקחמ םרוגה םה הכישנו הסיעלש אצמ ךרד עוקבל )תועובק( םיינישל .עודי אל ימינפ חכ אלו םייכינחה CT scan תונומתב ושמתשה םירקוחה םינש 8 ןב דלי לש הנותחת תסל לש לוכיש דמימ-תלת לדומ ןנכתל ידכ לע םילעפומה תוחוכב הייפצל שמשל .הכישנו הסיעל תולועפ תעב תסלה תא תוארהל התייה רקחמה תרטמ רתוי הז תוחפ :םלשומה ךויחה ינייפאמ תא קדבש רקחמ םינפב יקלח קותישמ ולבסש םישנא הרוצב םמצע תא אטבל ושקתה ושקתה ,הביבסה ידי לע בטיה ןבותש םיתיעלו םתיבב ורגתסה ,תרושקתב .ןואכידו הדרח ינמיס וחתיפ תובורק "Dynamic properties of רקחמה 28 ב םסרופ successful smiles" .PLOS ONE תעה בתכב ינויב תויעבטו תוידוחיי ,תוימניד ,תוינויח .תיטטס הירטמיס רשאמ תויהל תולוכי הז רקחמ תואצותל ןוגכ םימוחת ןווגמב תובחר תועפשה םיעוריא ,המוארט רחאל םינפ רוזחש ןטרס יגוס ,םייגולוריונ םיבצמ ,םייחומ םדאהמ םיענומ רשא םימוהיז וא .םינפ תועונת תועצמאב שגר עיבהל תויתרבחהו תויגולוכיספה תוכלשהה תויהל תולוכי םינפב העיגפ לש יכ וארה םירקחמ .רתויב תובחר ,רתוי תיבויח הרוצב טלקנ תינוניב שרפתה דאמ בחר ךויחש דועב .זוב וא דחפל ןמיסכ תובורק םיתיעל ךויח היה רתויב ךומנכ גרודש ךויחה ."ןשהמ הברהו םייניש הברה ףשוחש" הירטמיס יכ וארה םירקחמש תורמל הפיכ תובורק םיתיעל תספתנ םינפב הובג גרוד "טעמ םקועמ" ךויח ,רתוי םירקוחה תעדל .יחכונה רקחמב רתוי תונורקעל יטנטסיסנוק הז אצממ ,תימניד הירטמיס םהב ,ךויח בוציע רתוי תנתונ ,ירמגל ההז אל ךא הבורק המכ דע ,)דאמ בוט דע דאמ ער( ,)יתימא תמועל ףיוזמ( יתימא ךויחה דע ליחבממ( םירדשמ םהש תומיענה ,זוב ,סעכ( םירדשמ םהש שגרהו )םיענ .)העתפה וא בצע ,רשוא ,דחפ ,לעוג םייוניש ידי לע התנוש םינפה תעבה תפישח תדימ ,ךויחה בחור ,הפה תיווזב .ךויחב תוירטמיסה תדימו םיינישה Dental Tribune International :ךותמ 11.7.2017 ךויח ,בחר ךויח ,דחא דצל הטונש ךויח תרושקת ,ינשייב ךויח ,םייניש ףשוחה ידי לע הנוש ןפואב םיטלקנ ,תילולימ אל הארה ךכ .םייתרבח םישגפמב םדא ינב .הטוסנימ תטיסרבינואמ שדח רקחמ ךויחה רובע יכ םיארמ םיאצממה ,רתויב יביטקפאכ טלקנש הז ,חצנמה הז תוחפ" – רתויב םיענהו יתימאה תיווזב ךויח יכ אצמנ רקחמב ."רתוי 802 -מ םירקוחה ושקיב ,רקחמב ורצונש םיכויח 27 גרדל םיפתתשמ רפסמ יפ לע בשחמ תיימדהב םהלש תויביטקפאה יבגל :םינוירטירק

Pages Overview