Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 08/2017 12 .הנירק לע עדימ קפסל םילוכי םיילטנד םירוזחש דציכ .הילא ופשחנש דשח םירמוח ולא :הלאש רשא תקדב םיפסונ םיישומיש תויהל םילוכי המו ,הנירק תדידמב תיסחיה תוליעיה תדימ ?םיינישב שומיש לומ חלמ יתקדב :הבושת םינוש םיביכר ,ןחלוש ,םידיינ םינופלט לש ,רוזחש ירמוחו םייניש םישביימ םירמוח .תופורת רפסמ ןכו םינוש םיגפוסו ,רתויב קזחה לנגיסה תא הארה חלמ םדא ינבש איה חלמ םע היעבה ךא ןכלו חלמ תויקש םתיא םיאשונ םניא עוציב תרב הניא הדידמה תורשפא לש םיביכר .תראותמה היצאוטיסב ויה םיילטנד םירוזחשו םידיינ םינופלט ירמוח לש ןורתיה .המוד לנגיס ילעב ותואב םהש ךכב אוה םיילטנד רוזחש ראשל תיסחי החונת התואב וא ,בצמ .הנירקה תאירק לע לקמה רבד ףוגה תויהל לוכי דיינ ןופלט תאז תמועל .דנארטסגרב-רברג זרת ר"ד :לאמשמ הנומתב רשא תנחוט ןשמ קלחו םינוש רוזחש ירמוח :ןימימ .רקחמל ושמיש .דנארטסגרב-רברג זרתו ןוסניטרמ ןרויב :םימולצת .קיתב וא הזחה סיכב ,םייסנכמה סיכב ילעב ויה םיגפוסו םישביימ םירמוח .רתויב ךומנה לנגיס -רברג ר״ד לש טרוטקודה תדובע Optically stimulated" - דנארטסגרב luminescence for restorative radiation dosimetry/ The use of materials close to man in emergency :תבותכב הגשהל תנתינ "situations http://portal.research.lu.se/portal/ files/24908646/GeberBergstrand_ .thesis.pdf ףשחנ רמוח רשאכש רמול ןתינ הנירקה תייגרנאמ קלח ,תנניימ הנירקל ךכו וז היגרנא ררחשל ידכ .רמוחב רגאנ .לוחכ רואב ראומ רמוחה ,התוא דודמל תרוצב תררחתשמ הרוגאה היגרנאה ךכו דודמל ןתינ ותמצוע תאש רוא ףשחנ וילא הנירקה תומכ תא ךירעהל תררחתשמ היגרנאהש הדבועה .רמוחה דושחה רמוחה לע רואב שומיש רחאל תויהל ךירצ ומצע רמוחהש התועמשמ םירוזחש לש הרקמב .רואמ ןגומ רוזאב שומיש איה תועמשמה םיילטנד .תונחוט םיינישמ רוזחש ירמוחב תינכט הרוצב רשפאתי דציכ :הלאש ?הנירק-דמכ םיינישב שמתשהל אורקל ילוא היהי ןתינ ,דיתעב :הבושת רואב שומיש ךות in vivo לנגיסה תא ךרוצ היהי יחכונה בצמב ךא ,רישי ףידע ,ןשהמ רוזחשה תא ריסהל המיגדה .םודא רוא לש םיאנתב -העש רובעכו ונתדבעמל חלשית תומכ תכרעה לבקתת םייתעש תיסחי רתויב ריהמ ןמז הזש ,הנירקה םייקש םישנאב הנירק תדידמ תוטישל םיילטנד רוזחש ירמוחו םייניש :הבושת .רבעב וז הרטמל ורקחנ הניסרח ומכ םייניש לע וכרענ רבעב תודידמה לכ .הנירקל ופשחנ רשא תושביו תורוקע הנירק בצמ תוקחל יתיצר ילש רקחמב םייניש יתנרקה ןכלו יתואיצמ רתוי םילזונ ךותב ויהש רוזחש ירמוחו רתי .קורו םירוהט םימ ,םימ :םינוש אל רשא םירמוח םג יתללכ ,ןכ לע םיבכורמ םירמוח ןוגכ רבעב ורקחנ לנגיסהש התייה האצותה .)םיטיזופמוק( הפישחמ האצותכ רצונש יתדדמש ונרקוה םיינישה רשאכ םלענ הנירקל .םוידמה גוסל רשק אלל ילזונ םוידמב .םלענ אל רוזחשה ירמוחמ לנגיסה ךא ההובג תושיגר וארה םג םירמוחה לכ םינוש רוזחש ירמוח .הנירקה תומכל רחאל בר עדימ קפסל ןכל םילוכי ינבש תורשפא תמייק הב רורט תפקתמ .תנניימ הנירקל ופשחנ םדא תשמתשה תוטיש ולאב :הלאש ?ךרקחמל optically היורק הקינכטה :הבושת ,הרצקב .stimulated luminescence דנארטסגרב-רברג זרת ר״ד םע ןויאר DTI ,ןמכאב ןוביא תאמ Dental Tribune International - ךותמ 4.7.17 םייק ןהב רורט תופקתה וא תונואת תעב ,םייביטקאוידר םירמוחב שומישל דשח םישנא םאה עובקל םיתיעל השק ידי לע .הנירקל ופשחנ עוריאה תביבסב הביבסב םיצפחה וא םירמוחה חותינ עדימ לבקל ןתינ ,םדאה ףוגל הבורקה Dental Tribune .הנירקל הפישח לע בושח תיחמומה האפורה םע חחוש Online דנארטסגרב-רברג זרת ר"ד הנירקל הרקח רשא ,הידוושב דנול תטיסרבינואמ םירוזחשו םייניש לש לאיצנטופה תא ,הרקחש םירמוחה רתי ןיב( םיילטנד .)הנירקל הפישחל םירוטקידניאכ תא ,דנארטסגרב-רברג ר"ד :הלאש שומיש לש תורשפאה תא תרקח תדידמל ףוגה תברקב םירמוחב ויה המ הנירקל ,תירשפא הפישח םייניש יבגל ךרקחמ לש תונקסמה ?םיילטנד םירוזחשו

Pages Overview