Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

11 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 08/2017 חצנלו ףוסה דע תכלל - טפשמ תיבב העיבת רפסה תיבב הלבח רחאל תוימדק םיינישב לופיט תובקעב העיבת y ותריקחב רשיא העיבתה החמומ הקידב תעבותל ךרע אל יכ תידגנה הקידבה תרגסמב ,הינישל תימרת תווח תכירע ךרוצל ךרעש תינילקה יכ החמומה רשיא ,ןכ ומכ .תעד המרגנ םיינישה תרחשהו ןכתיי .הלבחה בקע םייק יכ ונכרעה ,ליעל רומאה רואל לעו העיבתה תייחדל איבהל בוט יוכיס .ןיד קספ תלבקל דע קיתה ונלהינ ןכ :ןידה קספ ירקיע y תעבותה תנעט יכ ,עבק טפשמה תיב הפיפכב רודל הלוכי הניא תונלשרל תורוקיבל התובצייתה יא םע תחא ידי לע תושעל השקבתהש יפכ תוירחאה תא ליטהו לפטמה אפורה .התעגה יאב תעבותה יפתכל תעד תווח יכ ,עבק טפשמה תיב ,רסחב הקול ,העיבתה החמומ ןכש ,תעדה תווח לקשמב םגופה יפל תונלשרה תניחבל םוקמ ןיא לופיטה יפל אלא האצותה ןחבמ .תמא ןמזב ןתינש העיבתה תא החד טפשמה תיב תעבותל קספו לפטמה אפורה דגנכ ..טפשמ תואצוה y y ,רתיה ןיב ,היולת טפשמה תיבב המושרבו ,ןתינש לופיטה תוכיאב תעגונה טוריפה תדימ( תיאופרה .)לעופב עצובש לופיטלו םירבסהל להנל הטלחה תלבקתמ םהב םירקמב -ןיד קספל דע ,טפשמה תיבב קיתה תא ,ןיד קספ לבקתמש דע ,ןותנ עגר לכב .הרשפ םכסהל עיגהל םיאשר םידדצה קיתה םייסל הטלחהה ,םיתיעל תליחת רחאל תלבקתמ ,הרשפב שדח עדימ חכונ ,תויארה תעימש הובג הרשפה םוכס םיתיעל .הלגתהש קרפה לע הדמע רשא הרשפמ ךומנ וא העיבתה לוהינ לש רתוי םדקומ בלשב העצה הנתינ םא ןיב( טפשמה תיבב תעצה ,קיתה םויסל טפשמה תיב לש .)רישי ןתמו אשמ וא רשגמ y קזוח תודוקנ רפסמ ויה ,הז הרקמב :ונידיב ועייס רשא y תוירחאב התייה אל םיינישב הלבחה .לפטמה אפורה אפורה ידי לע ןתינש לופיטה רובעכ ןהו הלבחל ךומסב ןה ,לפטמה .יבטימ היה ,םייתנש ףא לע תורוקיבל העיגה אל תעבותה אפורל התנפו ,ןכ תושעל השקבתנש .םייתנש רובעכ קר לפטמה ,העיבתה בתכב ןעטנל דוגינב םיינישב תושיגרה יכ הדיעה תעבותה .הלבחה זאמ ולחה ןתרחשהו y y y y y y y ,תעבותל ועצובש תוקידבה יאצממ תיאופרה המושרב דעותש יפכ םרט ועצובש ןגטנרה ימוליצבו התייה יכ םידיעמ ,לופיטה שרוש ילופיט עצבל היצקידניא .הרקמב םיבכרומ םירוזחשו דוח בסב יטנצולוידרה רוזאה לש המגדה הווהמה ,םישרושה תובקעב ,החתפתהש תקלדה לבוקמכ םצמטצה ,םיינישב הלבחה .שרושה ילופיט עוציב רחאל תעבותה לש תינכדעה התקידב המיגדמ הנגהה החמומ ידי לע תורתוכ תולעב 31,41 םייניש יכ ,ןיקת ךרואב שרוש ילופיט ,תומלש אללו הזיחאה תכרעמב היעב אלל .תידוח בס תקלד הלבח תובקעב ,םיינישה עבצ יוניש לופיטל רושק וניאו החיכש העפות וניה .לפטמה אפורה י"ע עצובש יאופרה ללש ,ןקתמ לופיט תינכותל רשאב תוריקע עוציבב ךרוצה תא החמומה תנבלה עצבל ןתינ יכ עבקו םילתשו .הטושפ תיתרתוכ-ךות םייניש .םייתנש רובעכ קר האפרמל הבשו עצבל ךרוצה הלע הז דעומב .41 ,31 םיינישב שרוש לופיט לבוקמכ ועצוב םוקישהו שרושה ילופיט .םוקישה םויס רחאל תרוקיב תוברל האפרמל הבש אל תעבותה ,הז בלשב .רתוי טפשמה תיבב העיבת השיגה תעבותה .לפטמה אפורה דגנ ,רתיה ןיב ,םולשה y הכרענש תעד תווחב הכמתנ העיבתה :היתונעט ירקיעו ,תסלו הפ החמומ י"ע y תובקעב תעבותל עצובש לופיטה .יוקלו יקלח היה הלבחה ילטנד םוקיש ורבע אל םיינישה ףאו וריחשה ןה ךכמ האצותכ ,םלוה .םיילקיפאירפ םיכילהת ןהב ועיפוה םייוקל תעבותל ועצובש םירוזחשה .תיטתסא הניחבמ הסיעלב ישוקמ תלבוס תעבותה .רוקו םוחל תושיגרו ךירעה ,ןקתמ לופיט תינכותל רשאב ,רתיה ןיב ,לולכל הילע יכ החמומה .םוקישו םילתש ,םיינישה תריקע y y y לוהינ תויאדכ תא ןוחבל ונאובב לוהינ לומל ,טפשמה תיבב קיתה ונילע ,הרשפב ומויסל ןתמו אשמ ונינפב םידמועה םינוכיסה תא ןוחבל .העיבתה תייחדל איבהל ונתלוכיו תיבטימ הרוצב ןנוגתהל תלוכיה הכרענש תעד תווחב הכמתנ הנגהה ירקיעו ,הפה םוקישל החמומ י"ע :ויתועיבק y ידי לע ןתינש יאופרה לופיטה םיטרדנטסב דמע לפטמה אפורה .הגוהנה הקיטקרפה יפלו םילבוקמה ןמדירפ תיחצ ד״וע לכשומ הנליא ד״וע םולש רש תליג ד״וע פצק הינט ר״ד הרקמ םכינפב איבהל ונרחב וז הבתכב לע ,טפשמה תיבל העיבת השגוה ובש לופיטה ךילהת תא םכינפב גיצהל תנמ תעב ונינפב תודמועש תויוטבלתההו .יטפשמ ךילה לוהינ דעומב 16 תב הניטק ,תעבותה :ןלהל( םייניש אפורל התנפ ,לופיטה הלבחנש רחאל )"לפטמה אפורה" .ירפס תיב לויט ךלהמב הינפב תמייק יכ ,ןחבא לפטמה אפורה תורתוכ לש רבשו םיינישב תודיינ תויזכרמה תוכתוחה םיינישה .)41,31 םייניש( הנותחת תסלב תויח תקידב עציב לפטמה אפורה תורתוכ לש המלשה העצוב הירחאלו .בכורמ רמוח תועצמאב 31,41 םייניש לש הפוקתל הכר הנוזתל הייחנה הנתינ .תרוקיבל הנמוז תעבותהו תועובש 3 תעבותה תועובש השולשכ רחאל התקידב יאצממ .תפסונ םעפ הקדבנ תושיגר 41 ,31 םייניש ,יכ ומיגדה תושיגר ,רוקו םוח ייוריגלו שוקינל .תוינש רפסמ רחאל תמלענ רשא ת ר ו ק י ב ל ה נ מ ו ז ת ע ב ו ת ה .רתוי רחואמ םיישדוח תפסונ ןנכותמכ תרוקיבל העיגה אל תעבותה א״ת ,ןוטליה ןולמ ,2017 רבמצדב 7-8 .ר.ע לארשיב םייניש תאופרל תורדתסהה םיינישה תאופרו הקיטתסאה לש תופסונה םינפה Esthetic Dentistry and Esthetic Medicine – Where Are We? !ךרדל אצוי ש"רה לש יתנשה סנכה ,הקיטתסאה םוחתל ש"רה לש יתנשה סנכה תא דחייל ונרחב הנשה םיטקפסאה ןמ דחא לכב הז םוחת לש הרידאה תובישחב הרכה ךותמ .םיינישה תאופר לש םיברה יליבומ ופתתשי ,לארשיב היישעה ימוחת ללכמ םיליבומ םיצרמ תורשע דצל .ידוחיי ינילק – יעדמ ןותרמב ,הקיטתסאה םוחתב םיימלוע להק תעד ,ךדיאמ תינכדע הקיטקרפו ,דחמ יסיסב עדמ ונודיי סנכב .הרפמו הרופ חיש ברל הווקתב ,תילאטנדה הקיטתסאה םוחתב םישודיחו םיחותיפ וגצוי רתיה ןיב םינפה בוציעל תוינשדח הקרזה תוטיש ,תודחוימ תויגרוריכ תוקינכט .דועו תוינכדע תוינילק תומליד ,יולימ ירמוחו סקוטוב תועצמאב !םינמזומ םלוכ :תימדקאה הדעוה )ר"וי( יפסכ ידרנ 'פורפ טודא ריאמ ר"ד פצק רואיל ר"ד

Pages Overview