Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.3, 2017

DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Israel Edition PUBLISHED IN ISRAEL 08/2017 VOL. 15, NO. 3 תועידי רחבמ ןויבירט לטנדמ ימלועה טפשמ תיבב העיבת חצנלו ףוסה דע תכלל סנדמ 12-14 ,10 ,7 ׳מע 11 ׳מע םומידל ןוכיסה תכרעה תויוליעפ רחאל - הפה ללחב תויחותינ יתנש 4 יבחור רקחמ יבאז יתיא ר"ד 10 ׳מע תותסלו םינפ םוקיש הליסקמ תתירכ רחאל רכמטוג יבצ ר"ד ירכוב ןימא ר"ד סיסנגולמאב לופיט הטקפרפמיא ירו'ח -הדאחש אלור ר"ד םיסנכ םידוגיאו םייעוצקמ :ןויאר יפסכ ידרנ ׳פורפ 8-9 ׳מע 6-7 ׳מע 2,4 ׳מע 1-2 ׳מע יפסכ ידרנ 'פורפ םע רצק ןויאר הפ תייגרוריכ לש תיעוצקמה הדעוה ר"וי ,הסדהב תותסלו הפ תייגרוריכל הקלחמה להנמ סנכה לש תימדקאה הדעוה ר"ויו תיעדמה הצעומה לש היצטידרקאה תדעו ר"וי ,תותסלו 2017 ש"רה לש יתנשה לש תדמתמ הניחבב תקסוע תותסלו הפ תותסלהו הפה תייגרוריכ עוצקמ בצמ .ותוא םדקל ןתינ ןהב םיכרדבו לארשיב תוחמתהה תוינכת לומ םידבוע ונחנא הצעומה לומו ,דחמ תותסלו הפ היגרוריכב תויגטרטסא םישבגמו ,ךדיאמ תיעדמה םיברה םירגתאל הנעמ תתל תנמ לע .עוצקמה דמוע םהינפב םימרוג לומ דימתמ רשקב םיאצמנ ונא וליא תעה לכ םינחובו ל"וחב םיליבקמ עוצקמהש תנמ לע עצבל יוצר םייוניש לארשיב יאופרה תורישה תמרו ונלש .םלועה תונידמ לש הנושארה הרושב ודמעי הצעומה לש היצטידרקאה תדעו לש תוכיאה רקב ןיעמ הווהמ תיעדמה המכ ידמ .תונושה תוחמתהה תוינכת ילהנמ לש םיפוליח רחאל וא ,םינש תדעו םעטמ הדעו תחלשנ ,תוקלחמ אדוולו רוחבל הנומאה ,היצטידרקאה תימדקאה ,תינילקה ,תיעוצקמה תומרהש הלועמה ףרב תודמוע תיתיתשתהו .לארשיב תוחמתהה תוינכתל עבקנש רפסמ ךכ ונחב ידיקפתל יתסנכנ זאמ תונמדזהה תא לצנל בייח ינאו ,תוקלחמ ,םירקוסה יתווצ תא ריקוהל תאזה תוחמתהה תוינכת לכמ םיליבומ םיתימע תיארחא הרוצב דימת ומתרנש ,לארשיב דובכה לכ עיגמ ,ףסונב .הקימעמו ףותיש לע ,ונחבנש תוחמתהה תוקלחמל ןפואב תורעה לש הלבק ,אלמ הלועפ תוצלמהה לש יואר םושייו יביטקורטסנוק .תודעוה ידי לע וצלמוהש קסועש ימכו הקלחמ להנמכ :הלאש לש םישדח תורוד תרשכהב תובר /היילע האור התא םאה ,םיחמומ םישקבמה םיחמתמה רפסמב הדירי ?היגרוריכב תוחמתהל תוחמתהל הלבקל שוקיבה :הבושת ,הובג דימת היה תותסלו הפ היגרוריכב היצביטומה .םינופה תומכב יוניש ההזמ יניאו םישקבמה םיריעצה םיאפורה לש תונרקסהו יד תורכיה ההזמ ינאו תוהובג תוחמתהל .עוצקמה םע םינופה לש הבוט תונורחאה םינשב הרק ןכש יונישה ןויסינ יגאנ 'פורפל .הווהב הטיסרבינואה לש איהו םיילאטנדה םילתשה םוחתב רישע .םלועה לכב תשקובמ הצרמל תבשחנ Prof. Stefan אוה תפרצמ ףסונ הצרמ םוחתב דואמ תרכומ תומד ,Koubi ויתואצרה .תילאטנדה הקיטתסאה תומדקתמ תוקינכטב תורישעו תופחוס תימוימויה הדובעל םיבר םיפיט דצל םירוזחש אוה וקוסיע רקיע .האפרמב היגרוריכורקימ ,יטתסאה רוזאב .תישומיש םייניש תאופרו תילאטנד לכב םיסנכ 250 מ הלעמלב הצרה אוה .דואמ שקובמ הצרמל בשחנו םלועה ל"וחמ םינמזומה םיצרמה ןורחא גרוריכ ,Prof. Elie M. Ferneini אוה ה לש ישארה ךרועהו תותסלו הפ American Journal of Cosmetic - תומד אוה יניינרפ 'פורפ Surgery. היגרוריכה םלועב דואמ תיזכרמ ליבומ יאנילק ,ב"הראב תיטמסוקה .שקובמ דואמ הצרמו םירקוח ,םיאנילק לש הרוש התואב ונחמש םיליבומ םיימואלניב םיצרמו ,ו'צא'ציב ןצינ 'פורפ ונתימע תא םג ןימזהל תילאטנדה הקיטתסאה עוצקמ תובאמ תואלממ ויתואצרה רשא ,םלועבו ץראב .םלועה לכב תומלוא תא םסרפל ןיידע לוכי יניאש תורמל ,ןיידע תיפוס הניאו רחאמ ,סנכה תינכת םידמוע ,םינמזומה םיצרמה דצל יכ ןייצא ,לארשימ םילועמ םיצרמ ףתתשהל םיטקרטסבאה תוכיאו תומכ י"פע תוחפלו תובהלתהב דיעהל לכוא ונילא וחלשנש ,ונלש םילארשיה םיצרמה לש תואצרההש .רתויב תוניינעמו תוקתרמ הנייהת םיעבוכה רואל ,ךתושרב :הלאש ר"וי דיקפתל ףסונב ,ךלש םיפסונה יתנשה סנכה לש תימדקאה הדעוה טעמ ביחרהל לכות םאה ,ש"רה לש ,ךתושארב תודעוה תוליעפ לע היגרוריכ לש תיעוצקמה הדעוה היצטידרקאה תדעוו תותסלו הפ ?תיעדמה הצעומה לש היגרוריכ לש תיעוצקמה הדעוה :הבושת יאפורש ךכ ,"םייחהמ" תוינילק תואמגודו םיסומע סנכה ןמ תאצל ולכוי םיינישה תולוכיב םג אלא ,שדח עדיב קר אל םתדובעב םושייל תושדח תוקינכטבו .האפרמב תינילקה תירבעב – םיקלח ינש סנכה תרתוכל :תילגנאבו הקיטתסאה לש תופסונה םינפה ;םיינישה תאופרו Esthetic Dentistry and Esthetic Medicine – Where Are We? וניא ילגנאה םשהש ,וניחבי ןיעה ידח הז ןיא .ירבעה םשה לש ילולימ םוגרת תא אטבי ילגנאה םשהש וניצר– הרקמב .ילולימ םוגרת הווהי אקווד ואלו סנכה חור וכזי סנכב ורקביש םיאפורהש הווקמ ינא תינכדע ,תיוושכע בצמ תנומת לבקל לופיטה לש םלשה לולכמה לש תללוכו םינפהמ ןהו ילאטנדה ןפהמ ןה ,יטתסאה .האופרה םלועב תורחאה םינמזומה םיצרמה םה ימ :הלאש ?סנכב סנכב םינמזומה םיצרמה :הבושת םוחתב םינווגמ היישע ימוחתמ םיעיגמ תרחא וא וז ךרדב םיעגונ םלוכ .יטתסאה םירצוי םה דחיו םיינישה תאופר םלועל .םיקתרמ רקחמו היישע יגראמ תא לשמל תונמל ןתינ םיצרמה ןיב .הינמרגמ Prof. Michael Leistner ה ח מ ו מ ו נ י ה ר נ ט ס י י ל ' פ ו ר פ םירוזחשב החמתמה ,הפה םוקישל .דחוימב םייטתסא םימוקישו ולש רתאב םשרתהל ןתינ ויתודובעמ www.dent-design.de. Prof. Vincent אוה ןמזומ הצרמ דוע אוה וקנור 'פורפ .תפרצמ Ronco אוה וקוסיע רקיעו היטנודוירפל החמומ יחותינ ,יטתסאה רוזאב םילתשה םוחתב .היגרוריכורקימו םייכינח Prof. Katalin איה תפסונ תנמזומ הצרמ תירגנוהה תורדתסהה ר"וי ,Nagy רבעשל תינקיד ,םייניש תאופרל לש םייניש תאופרל הטלוקפה לש הנשמ תירוטקרו University of Szeged ץרפ ינב 'פורפ :ןייארמ לש תימדקאה הדעוה יהמ :הלאש ?הב רבח ימו ש"רה לש יתנשה סנכה םהב ץראב םיסנכה בורמ הנושב :הבושת תקפה ךרוצל םיסנכ תקפה תרבח תרכשנ םיקפומ ש"רה לש םייתנשה םיסנכה ,סנכה רבצנ תונורחאה םינשב .המצע ש"רה י"ע קיפהל רשפאמה בר ינוגרא ןויסינ ש"רהב הלזוה ךות ,ההובג תינוגרא המרב םיסנכ אטבתמש המ ,תויולעה לש תיתועמשמ תא חותפל תורשפאב םג רבד לש ופוסב .ש"רה ירבחל םניחב סנכה תא םישייאמה ש"רה ישנא ,תאז םע דחי ש"רה ר"וי לש ותושארב ,תנגראמה הדעוה ישנא הנש ידמ םינממ ,ןח קיציא ר"ד יעדמה ןפה תא ןגראל םיליבומ עוצקמ םינומא תימדקאה הדעווה ירבח .סנכה לש תעיבקב לחה ,סנכב םינכתה לולכמ לע תנמזה ,סנכה תינכת תיינב ,סנכה אשונ תואצרהה תריחב ,םיחרואה םיצרמה דחי .דועו סנכב םילארשיה םיצרמה לש הפיקמ תורכיה יוטיב ידיל םיאיבמ ונא עוצקמב םינוש םידבר לש הקימעמו הז תא הז םימילשמו ,םיינישה תאופר .ש"רה ירבחל יתנש סנכ ןנכתל ונאובב ?סנכה אשונ רחבנ דציכ :הלאש םוחת ספת תונורחאה םינשב :הבושת לכב רתוי יזכרמ םוקמ הקיטתסאה ולחה םיינישה יאפור .םייחה ימוחת םג יטתסאה לופיטה םוחתל סנכיהל ושכרו םיילאטנד םניאש םירושימב .ןויסינו עדי ,םילכ סנכה תא דחייל ןוכנל וניאר ,תאז רואל לופיטה לש םלשה לולכמל הנשה תרגסמה תא טעמב ץורפלו ,יטתסאה םיקסועל תפתושמה תילאטנדה .םיינישה תאופרב לע שגד םימש ונא סנכה ןונכתב ונמצע תא םילאוש ונחנא .הקיטקרפ האפרמב םיינישה אפור קוקז המל"– םינכת סנכל קוציל םיסנמו ,"?ולש .םיינישה אפורל םילכ ונתיש םייטקרפ תומגדה הנייהת תואצרהבש ונל בושח םייונפה םינקתה תומכב היילעה אוה עבונ הז רבד .לארשיב תוחמתהל תומכב התייהש תמיוסמ היילעמ תוחמתהה תוינכת ךותב םינקתה תוינכת יתש לש ןתחיתפ דצל ,תומייקה הירהנב םילוחה יתבב ,תושדח תוחמתה המש תיעוצקמה הדעוה .עבש ראבבו םימייקה םיכרצה תא ןוחבל הרטמל הל םיחמומה תומכ תניחבמ לארשיב טרדנטסה תא םיאתהלו םיחמתמהו םלועה תנידמב לבוקמש המל ץראב הרומא איהו הדעו התנומ .תומדקתמה .בורקב היתונקסמ תא שיגהל םייסש ריעצ אפורל רמאת המ :הלאש לע ץילמת םאה ,התע הז וידומיל ?היגרוריכב תוחמתה רורב ,אשונב דחושמ ינאש תורמל :הבושת תותסלהו הפה תייגרוריכש בשוח ינאש יביטקרטאהו ןיינעמה עוצקמה אוה אלא םיינישה תאופרב קר אל ,רתויב היישע בלשמ עוצקמה .האופרב ללכב רשפאמו ,םימוחת לש קנע ןווגמב תקתרמ ,תיתאפרמ היגרוריכ דצל הלודג היגרוריכ ,הליהקב הדובעו םילוח תיבב הדובע .דואמ בר קופיס וב םיקסועל קינעמו רודל רקיעב ,שיגדהל יל בושח -תאז םע דחי הפ יחתנמל ךופהל ךרדהש ,םויה לש ריעצה החושק ,תרגתאמ ,השק ךרד איה תותסלו .ךרד ירוציק אלל ,םיתיעל אבה דומעב ךשמה

Pages Overview