Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.2, 2017

9 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 05/2017 תותסלו םינפ םוקישל הקלחמהמ הביטקפסרפ :תילטיגיד םייניש תאופר .הפיח ,ם”במר תיאופרה הירקה ,םייניש תאופרב תויוחמתהל רפסה תיב ונמוחתב דיתעה היהת תילטיגיד הרוצב ועצובי תופלשנ תובתות םגו םילוכי ונא התע תעל .תילטיגיד תואולימ עוציבל קר הב שמתשהל םידדוב םירתכ ,)Onlays, Inlays( תובתות עוצב רשאכ םירשג וא םישענ ןיידע םירוטרוטבואו תופלשנ קחרי אל יתעדל ךא ,תוליגרה תוטישב שומיש השעי םעוציבב םג וב םויה .הלא תויגולונכטב רכמטוג יבצ ר"ד לפוטמ לכ .המשגתהש הלאשמ יבלש תא רבועש ילאיצפוליסקמ תרחא הטיש ןיא םאה“ ,לאוש תודימה אל הרודצורפ יהוז ”?תודימ תחיקלל .הטעמה ןושלב המיענ םירשפאמ הטרחמו ילרוארטניא קרוס תרזעב תודימה יבלש לע רתוול ונל אלל םילוכיש םירמוחב שומישו תופכ םיחותפה םיללחל סנכיהל ונתעידי תרשפאמ הטישה .קזנ םורגלו תודימה יבלש תא רובעל ונילפוטמל שומיש אלל תחא הבישיב רוזחשהו בר ישוק שי םיתיעל רשא תופכב הפ תחיתפב ךרוצ ןיא ןאכ .ןתסנכהב הפב םיעצפה תא ףוקעל ןתינו הלודג רצק וניה הקירסה ךשמ .שיו הדימב הקירסה תא קיספהל ןתינ ,באוכ אלו הרקמב הקספוהש םוקמהמ ךישמהלו ךכ אל .הקספה שקבמ לפוטמהש ףכ םע הדימ םיחקול ונא רשאכ .הפב ינוקיליס רמוחו םייניש תאופר יכ קפס יל ןיא :םוכיסל הסינכ שיו ילמיסקמ ונניא םוטיאה .םיחותפה םיללחל םיקצומו םימ לש רשא תופלשנ תובחרנ תובתות .ןקזחתלו ןאיצוהל ךירצ לפוטמה רכמטוג יבצ ר”ד :תאמ תחיקל וניה לודג תוחפ אל ישוק .םירוזחש עוציב ךרוצל תודימ ,םיבר םירקמב םיגיצמ ולא םילפוטמ הפב םיעצפ ,הפה תחיתפב הלבגה היפרתוידר ,היפרתומיכ ,םימוהיז בקע רפסמ תא ךכ לע ףיסוהל שי .תופייעו ירוזחש תמאתה ךרוצל תושיגפה ולא םילפוטמ יכ ןיבהל שי .הדבעמ רשאכ טרפב דאמ םישלחו םילבוס .היפרתוידרו היפרתומיכ תחת םניה ןתינש המכ דע םיסנמ ונא ךכ בקע םיללחה םוטיא י”ע םלבס תא םצמצל ךשמ רוציקו הדובעה ןמזב םיחתונמה דימת אל .םילופיטה יבלשו תודימה ונא ןכלו היוצרה המרל עיגהל ןתינ .תוטושפ אל תומליד םע םידדומתמ הניה תילטיגיד םייניש תאופר רובע ךא ,התישארב קר םויכ תומקר רסחמ םילבוסה ונילפוטמ ןיעכ שממ איה ,םירוגס אל םיללחו ינפב םידמועה םירגתאה דחא ןמזב תותסלו םינפ םוקישל החמומה םילזונ רוזיפמ ענמיהל וניה ותדובע ןמזב םיחתונמה םיללחל םיקצומו .םייניש ילופיט םייניש ילופיט עצבל בר ישוק שי רחאמ הלא םילוחל םיילנויצנבנוק תא איצוהל שי לופיטה ןמזבו תא ריאשמ רשא רבד ,תובתותה תסינכל םיפושחו םיחותפ םיללחה ךח רסח ,אמגודל .םיקצומו םילזונ קלחו ידיימ רבעמ רצוי ךרו השק םיסוניסה רוזאלו המישנה הנקל .טשוולו םיירליסקמה םילופיטב רבודמ רשאכ םג םגלמא רוזחש קוליס ןוגכ םיילאיווירט תא םוסחל םישקתמ ונא ,יוקלו ןשי וא םע( ןתינש המכ דע םיללחה יחתפ ,ץמאמ לכ ףרחש ךכ )ימוג רכס ילב םינפ םוקישל הקלחמה להנמ י ק ר פ מ ל ה ד י ח י ה ו ת ו ת ס ל ו הפה םוקישל החמומ .תסל .תותסלו םינפ םוקישל החמומו תאופרב תויוחמתהל רפסה תיב תיאופרה הירקה – ם”במר .םייניש הפיח ,םדאה תואירבל רחאל םוקישב תקסוע הקלחמה .תלוגלוגו םינפ יקלח לש תותירכ םינטק םיללח םירצונ תותירכה בקע םירצוי םקלחב רשא םילודגכ םימוטנא םירתא םע היצקינומוק ,ןוגכ םיילטיו םינייפאמ םע םבורש םיסוניס ,ףאה ללח ,תלוגלוג סיסב ולא םיללח .םירחאו םיירליסקמ תא ריזחהל ידכב רגסהל םיבייח .םילפוטמל הקיטתסאהו היצקנופה תרזעב וניה רוזחשה םיבר םירקמב

Pages Overview