Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.2, 2017

7 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 05/2017 26 לתש תרדחהל ינשה ןויסינה ינפל עצובש ילנורוק CT :2 הנומת :א-3 הנומת תאו ילאמש סוניסב תוריכעה תא םיגדמה יטיס סוניסה תפצרל 25 ןש תישתכמ תברק :4 הנומת אפור ידי לע 16 לתש תאצוה םרט עצובש ילנורוק CT :4 הנומת סוניסה דעו לתשה ךרואל םצע דוביא הארנ .לפטמ םייניש םע םיינישו םיסוניס תאפרמל עיגה לפוטמה .ינמיה ירליסקמה .16-15 םילתשה תאצוה רוזאמ הלוטסיפ .הלוטסיפה תריגסו ןימימ FESS חותינ רבע 2 הרקמ סוניס תומרה הרבעש תלפוטמ :2 הרקמ סיטיסוניס םע זופשאל עיגהו תידדצ וד ועצוב זאמ תיעיברה םעפה וז ףירח תרדחהל ינש ןויסינ עקרב .סוניסה תומרה .חלצ אלש 26 לתש 3 הרקמ יטמוטפמיסא ינגוטנודוא סיטיסוניס .25 ןש תריקע רחאל ינגטנר רופיש אלל .25-26 םילתש ינשב תניינועמ סוניס תמרהו FESS עוציב לע טלחוה תינמז וב לאמשמ :ב-3 הנומת חותינה עוציב רחאל ימרונפ 4 הרקמ 16 לתשב סיטיטנלפמיאירפ םייתנש ןב םוקישב References: 1. Patel NA, Ferguson BJ. Odontogenic sinusitis: an ancient but underappreciated cause of maxillary sinusitis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2012, 20:24–28. 2. Pjetursson BE, Tan WC, Zwahlen M, Lang NP. A systematic review of the success of sinus floor elevation and survival of implants Inserted in combination with sinus floor elevation. J Clin Periodontol. 2008 Sep;35(8 Suppl):216-40. 3. Felisati G, Chiapasco M, Lozza P, Saibene AM, Pipolo C, Zaniboni M, Biglioli F, Borloni R. Sinonasal complications resulting from dental treatment Outcome- oriented proposal of classification and surgical protocol. Am J Rhinol Allergy 2013, 27: e101–e106. 4. Kim SJ, Park JS, Kim HT, Lee CH, Park YH, Bae JH. Clinical features and treatment outcomes of dental implant-related paranasal sinusitis: A 2-year prospective observational study. Clin Oral Implants Res. 2016, Nov;27(11):e100-e104. ןגק תינור ר"ד ועצובש םיילטנד םייגרוריכ םיכילה ורבעש םילתש ,הלתשוהש םצע( .ןתינש לככ )היצרגטניאואסוא םימהוזמ םניא םילתשה םהב םיבצמב רדוחה ליעפ םוהיז םעו תילרוא-ארטניא וליפא יכ אצמנ ,ירליסקמה סוניסל הלולע ,םישדוח רפסמ לש הנתמה םורגלו תימוקמ םצע תגיפס רימחהל רושיגל השק םיתיעלש תימרג העיגפל .םצעה ילתש/םילתש י”ע שדחמ רוזחשו םילפוטמה לש בר לוכסתל ליבומ הז רבד םיבצמב .םייניש ילופיטמ תילילש היווחו רוזחש לפוטמל עצומ ולא םיינוציק הנש יצח לש הנתמהו ןגאהמ םצע ללוכה םילתשה עוציב םאתהבו םצעה תטילקל הלועפה ףותיש לש טלוב ןורתי .שדחמ גולוניר חתנמו תסלו הפ תייגרוריכ לש היעבה תא רותפל תלוכיה אוה )ג”אא( תינמז-וב םיסוניסה תייעבו תילטנדה תובצייתה רחאל קר .חותינה ותואב ליחתהל ןתינ אלמ ימוקמ יופירו םוהיזה .רוזחשב םוקמה הניה תפתושמ האפרמ םילתש עוציב ינפל ץועייל םיאתמה םיבצמב דחוימב ,סוניס תומרהו עקר וא היגולותפ תמייק םהב בולישה .ףסונ רוריב שרודה יאופר יפיצפסה עדיה ןיבו ילטנדה עדיה ןיב לצא םייק וניאש( םיסוניסה םוחתב לפוטמל רשפאמ )ג”אאב החמומ לכ תוביטנרטלאה ,םינוכיסה תא ןיבהל ץועיל יתדוקנ הנעמ לבקל רקיעבו ,םאתהבו .הזכש ירנילפיצסידרטניא יאפור ,ג”אא יאפורמ ןנה תוינפהה .םינושה םימוחתב םיחמומו םייניש תודות ,ג”אא תקלחממ םסאק סאריפ ר״דל םיינישו םיסוניס תאפרמב יפתוש ריאמ יאופרה זכרמב הלועפה ףותיש לע רניירק ונורב ר״דו .תונומתהו ש”רהב גגחנ 2017 השיאה םוי ולכי ,ןיבל ןיב .יתרקויה ןוטליה ןולמ םינוש הריכמ ינכודמ תונהיל םישנה המצעה אשונב האצרה ךשמהבו עוריאה תא םתח ןאפצי ילא .תישנ תרבחל הדות .ברה להקה תא קיחצהו הקינעהו התוסח תא הנתנש טייגלוק .ימואל קנבל ןכו תפתתשמ לכל יש קלח וחקל רשא םישנה תואמל הדות .האבה הנשב הארתנ . עוריאב ץיבונורהא יבא ר”ד :תאמ םיסנכ תדעו ר”וי תא הנייצ םייניש תאופרל תורדתסהה םוסק רקובב ימואלניבה השיאה םוי רקובה .םישנ 500-כ קלח ולטנ וב ףונ לא הרישע רקוב תחוראב חתפנ תספרממ ףקשנה ביבא לת יפוח

Pages Overview